Hopp til innhald

KKK3 Kunst, kultur og kreativitet 3

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen, og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Dette er tredje emne i kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet. Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, og emnet er en valgbar fordypning i bachelorstudiet. KKK1 og KKK2 må være bestått før studenten kan begynne på fordypningen. Kunst, kultur og kreativitet 3 (KKK3) representerer faglig fordypning og utviding av perspektivene fra KKK1 og KKK2. Kunnskapsbasen bygger på fagene musikk, forming, drama og pedagogikk.

Gjennom fordypningen skal studentene utvikle seg til ressurspersoner som kan igangsette, lede, dokumentere og kvalitetssikre barnehagens arbeid med kunnskapsområdet, og da med særlig vekt på å styrke det estetisk skapende arbeidet i barnehagen. Målet er at studentene skal bli sterke, modige og tydelige kunstfaglige barnehagelærere.

Kunnskapsområdet legger vekt på estetiske opplevelser, erfaringer, refleksjon, kommunikasjon og uttrykk gjennom ulike sansemedier. Utvikling av studentens estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner står sentralt. Arbeid med IKT som et redskap for dokumentering, refleksjon og som et selvstendig estetisk uttrykk vil inngå som en naturlig del av kunnskapsområdet. Kunst og kultur er gjennomgående begreper i læringsutbyttebeskrivelsene, det flerkulturelle og det samiske hører naturlig inn under dette.

Barn erfarer og lærer på mange måter. Dette studieåret vil studentene få trening i å bruke de kunstfaglige "språkene" sammen med barn. Studentene skal gjennom dette kvalifiseres til å arbeide med og kunne formidle et mangfold av kunst- og kulturuttrykk for og med barn og voksne.

I kunnskapsområdet vil det bli arbeidet med de estetiske læreprosessene i forhold til følgende overskrifter:

 • Håndverkeren
 • Formidleren
 • Tilretteleggeren
 • Inspiratoren

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om faglig ledelse av estetiske læreprosesser
 • har god kunnskap om kunst og kultur i et mangfoldig samfunn
 • har god kunnskap om barns uttrykksformer
 • har kunnskap om profesjonstenking som kvalifisering, sosialisering og subjektivering
 • for å møte politiske og ideologiske utfordringer for barnehagelærerprofesjonen
 • i møte mellom barn og barnehagelærer

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke sin faglighet til å utvikle gode kunstfaglige læreprosesser i eget skapende arbeid,sammen med barn og i samarbeid med voksne
 • kan bruke pedagogisk dokumentasjon som et redskap for refleksjon
 • har innsikt i og kan bruke nyere kunstuttrykk som inspirasjon for eget eller barns arbeid
 • kan organisere og strukturere kunstfaglig arbeid sammen med barn og voksne
 • kan ta bevisste valg i forhold til redskaper, teknikker og materialer og bruke disse i kunstfaglige læreprosesser
 • kan møte krav til barnehagen/barnehageprofesjonen ut fra eget ståsted og faglige vurderinger
 • kan møte barn, foresatte og kollegaer i ulike (og også uventede) sammenhenger

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår utviklingsarbeid og forskning innenfor det estetiske området som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen
 • tar en bevisst rolle som pedagogisk leder og kan veilede andre voksne i kunst- og kulturfaglig arbeid i barnehagen
 • har en bevisst holdning til kjønnsperspektiv og flerkulturelt perspektiv og kan utnytte dette i kulturformidling og skapende aktivitet
 • har en selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for kunsten og kunstfagene i samtiden
 • har en selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonen sin særstilling og utfordring i dagens samfunn

Krav til forkunnskaper

KKK2

Undervisnings- og læringsformer

Studiet organiseres med varierte arbeidsformer som tverrfaglig arbeid, praktisk arbeid, forelesninger, gruppearbeid og selvstudier. Hovedvekten i studiet vil i så stor grad som mulig utøves praktisk-metodisk, men vil også kreve studier av relevant faglitteratur. Det blir lagt vekt på kunstfaglige arbeidsformer slik som dramatisk produksjon og dokumentasjon, verkstedarbeid, utstilling, musikkformidling, osv.

Studentene betaler en sum for formingsmaterialer. For studieåret 2020-21 er summen 450,- kr. I tillegg må studenten disponere fotoapparat og lydopptaker til bruk i studiet. Hvis studentene vil arbeide i større format enn forventet eller bruke andre materialer enn det skolen har på lager, må de dekke dette selv.

Det inngår et visst antall konserter og/eller profesjonelle teaterforestillinger i emnet.  Studentene dekker selv utgifter til billetter (ca kr. 600)kr . Studenter som ikke deltar må gjøre tilsvarende arbeid i samråd med faglærer.

Studentene skal bruke elektronisk læringsplattform, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av biblioteket.

I fordypningen Kunst, kultur og kreativitet 3 legges det vekt på at studentene skal få erfaring med kunstfaglig arbeid av utprøvende karakter i egen barnehage. Dette arbeidet kan være et forprosjekt til bacheloroppgaven i vårsemesteret.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatorisk. Dette kan være undervisningsøkter med gruppediskusjoner, oppgaveskriving eller framlegg. I de estetiske fagene vil det aller meste av undervisningen være studentaktiv. Dette innebærer deltagelse i alt praktisk abeid, både individuelt og kollektivt. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte til disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir regnet som ikke godkjent.

I avgrensede tverrfaglige prosjekter vil uke- og timeplanen bli oppløst. Studenter som ikke har deltatt i obligatorisk musikk-, forming- og dramaundervisning må gjøre arbeid som dokumenterer nødvendig kunnskap for å få gå opp til eksamen.

 • I studiet inngår det at studentene ser et visst antall teaterforestillinger. Tidspunkt og gjennomføring vil bli avklart i samråd med studentene. Studentene dekker selv utgiftene til teaterbesøkene.
 • "Bord dekk deg!". En performance i det offentlige rom i samarbeid med barn. Et tverrfaglig prosjekt med drama og forming
 • Turnering med en forestilling til 0-3-åringer i barnehager: Gruppearbeid i drama/forming/musikk hvor målgruppe er barn 0-3 år. En individuell tverrfaglig skriftlig dokumentasjon med utgangspunkt i arbeidet med teaterdukker og turneen. Dette er en del av fagpraksis.
 • Drama: Gjennomføring av et flerkulturelt arbeid i gruppe. Interaksjon med invitert barnepublikum er sentralt i gjennomføringen. Individuell skriftlig del leveres inn 1 uke etter den kunstfaglige gjennomføringen. Oppgaven fokuserer på faglige erfaringer/utfordringer i den praktiske delen.
 • Hver student presenterer resultatene av sitt praktiske formingsarbeid fra studieperioden. Alle oppgaver må være løst.
 • Konsert for en gruppe barnehagebarn. 
 • Hver student skal utvikle og gjennomføre minst ett pedagogisk opplegg som inneholder henholdsvis komposisjon, rytmikk og flerkulturelt materiale. Med utgangspunkt i dette blir det en praktisk prøve i ledelse av musikkeventyr. Skriftlig innlevering av didaktisk plan. 
 • Skriftlig oppgave i gruppe med fokus på utfordringer for barnehageprofesjonen - pedagogikk. Tidspunkt blir klart til semesterstart.

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ ikke godkjent. Dersom et arbeidskrav vurderes som ikke godkjent får studenten en (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring samme semester. Arbeidskravet må være levert/ gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for å bli vurdert. Nytt forsøk må være avviklet senest 2 uker før eksamen starter.

Vurderingsform

Praktisk gruppeeksamen (40%) og individuell muntlig eksamen (60%). Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Praktisk eksamen i gruppe

Den praktiske eksamen er et tverrfaglig prosjekt med forming, drama og musikk og foregår i grupper rundt et formidlingsoppdrag for barn i det offentlige rom på et gitt museum (eller en tilsvarende institusjon). Det er obligatorisk frammøte for studentene på en av de andre fremføringene. Aktiv deltagelse i planlegging og gjennomføring er nødvendig for å få godkjent eksamen. Retningslinjer for begge deleksamenene vil foreligge ved eksamensstart, inklusive vurderingskriterier som også viser hvordan prosess skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Ingen veiledning blir gitt. Gruppen vil få én karakter, med mulighet for individuelle justeringer.

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Tid og sted for eksamen vil bli oppgitt på Canvas.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler