Hopp til innhald

MAFYS320 Treningslære og biomekanikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studenten tilegne seg kompetanse i planlegging og tilrettelegging av trening og fysisk aktivitet. Studentene skal tilegne seg inngående kunnskap om hvordan trening, fysisk aktivitet og bevegelse kan brukes til å fremme helse, funksjon og deltagelse. I emnet undervises det i metoder for å vurdere fysisk form og funksjon, samt biomekaniske metoder for å vurdere indre og ytre krefters virkning på kroppen under trening og i ulike stillinger og bevegelser. Fysiologiske og funksjonelle konsekvenser av trening, aktivitet og inaktivitet er sentralt i emnet. Aktuelle tema i emnet:

 • Utholdenhetstrening 
 • Styrketrening 
 • Bevegelighetestrening 
 • Balanse og koordinasjon 
 • Treningsplanlegging 
 • Fysiologiske responser på trening, fysisk aktivitet og inaktivitet 
 • Trening og fysisk aktivitet som helsefremmende virkemiddel 
 • Biomekanikk 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 
Studenten... 

 • har inngående kunnskap om hvordan trening og fysisk aktivitet kan virke helsefremmende og rehabiliterende 
 • har inngående kunnskap om hvordan trening og fysisk aktivitet kan virke på kort og lang sikt hos mennesker med ulik fysisk funksjon og sykdomsbilde  
 • har inngående kunnskap om vevsoppbygning, og om vevets respons på trening, fysisk aktivitet, inaktivitet og overbelastning 
 • har inngående kunnskap om indre og ytre krefters påvirkning på kroppen i ulike stillinger og bevegelser 

Ferdigheter: 
Studenten...

 • kan bruke relevante metoder for å evaluere fysisk form og funksjon  
 • kan planlegge og gjennomføre et treningsopplegg for grupper og enkeltindivider for å oppnå ønsket resultat på kort og lang sikt, og kan tilpasse treningsopplegg til grupper med særlige behov
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre og evaluere tiltak som innebærer trening og fysisk aktivitet til pasienter med hjerte og lungeproblemer og pasienter med muskelskjelettplager, samt pasienter med revmatiske og ortopediske helseproblemer 
 • kan analysere og vurdere biomekaniske forhold og gjøre beregninger av muskelkraft og leddbelastninger som oppstår i kroppen i ulike stillinger og bevegelser

Generell kompetanse: 
Studenten...

 • kan inneha en ledende rolle i forhold til bruk av bevegelse, fysisk aktivitet og trening i klinisk praksis knyttet til helsefremmende, behandlende og rehabiliterende arbeid
 • kan reflektere kritisk rundt egnetheten av ulike tiltak ment for å fremme fysisk form
 • kan anvende sine kunnskaper innen treningslære på en forsvarlig og kritisk måte i ulike kliniske sammenhenger

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på master i klinisk fysioterapi ved HVL.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert. Undervisnings- og læringsformer består av forelesninger og studentaktive læringsformer som ferdighetstrening, gruppearbeid og seminarer. I tillegg kommer videokonferanser og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten  kan framstille seg til eksamen:

1. Interaktiv kunnskapstest i læringsplattform, med varighet 60 min.
2. Demonstrere gruppeinstruksjon for medstudenter og faglærere.

Læringsaktivitetene er gyldig i 6 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Studenten trekker et sett med spørsmål som skal besvares. Sensor kan komme med oppfølgingsspørsmål. Eksamen gjennomføres i løpet av siste samling i emnet og varer i 30 minutter.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.