Hopp til innhald

PHDH905 Tjenesteforskning. Kontekstuelle betingelser for helse, funksjon og deltakelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

I emnet belyses kontekstuelle betingelser for helse, funksjon og deltakelse på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og hvordan sammenhengen mellom disse nivåene får konsekvenser for profesjons-utøvelse og de som mottar helsetjenester. Sentrale tema er hvordan velferdstjenestene er organisert for å sikre og levere helsehjelp, omsorg og trygghet ved sykdom, skade, alderdom, tap av inntekt eller sosial nød, og hvordan dette erfares av tjenestebrukerne. Emnet problematiserer velferdsstaten som kunnskapsprodusent, og hvordan ulike aktører operasjonaliserer dette gjennom regulering av arbeidsforhold, rutiner og ritualer. Emnet løfter frem helse- og sosialtjenestenes historiske betingelser og ulike velferdsstatsmodeller, fra politikk til institusjonelle praksiser. Emnet legger opp til at nye former for styring og organisering av helsetjenestene blir kritisk belyst. Emnet tilrettelegger for kritiske refleksjoner rundt hvem "helseproblemer" er et problem for; er det et problem for pasienter, pårørende og/eller samfunn med dets profesjoner.

Læringsutbytte

En ph.d.-kandidat med fullført emne skal oppnå følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten..

 • er i stand til å reflektere kritisk om betydningen av offentlige styringsformer i velferdsstaten, og hvilke konsekvenser dette får for helsefaglig praksis og tjenestemottakere (brukere, pasienter, klienter)
 • har inngående kunnskap om velferdsforskning relatert til helse, funksjon og deltakelse
 • har omfattende kunnskap om hvordan individers helse, funksjon og deltakelse henger sammen med organisering, rettsliggjøring, prioritering og ansvarsfordeling mellom tjenestene

Ferdigheter:
Kandidaten...

 • kan plassere og problematisere sitt eget prosjekt ved hjelp av ulike perspektiver på sammenhengen mellom kontekst og helse, funksjon og deltakelse
 • vet hvordan man skal granske kritisk ulike styrings- og organisasjonsformer i helse- og velferdstjenestene
 • kan analysere hvordan ulike kontekstuelle betingelser får betydning for tjenesteytere og tjenestebrukere som kandidaten belyser i eget prosjekt

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • er i stand til å forholde seg kritisk til og vurderer nye og eldre tjeneste- og arbeidsformer, og analyserer hvordan disse påvirker pasientenes helse, funksjon og deltakelse
 • kan utføre forskning i tråd med forskningsetiske standarder, og bruker emnets overordnete tematikk på eget prosjekt
 • kan delta i debatter og kritisk analyserer historiske og samfunnsmessige betingelser for ulike aktørers fungering og aktiv involvering
 • vet hvordan man undersøker, kartlegger og analyserer kontekstuelle forholds betydning for helse, funksjon og deltakelse

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsform er forelesninger, workshops, seminarpresentasjoner med opposisjon og debatt-deltakelse på to samlinger (3 + 2 dager).

Eksamensoppgaven påbegynnes samtidig med emnet, og kandidaten får individuell og gruppe-basert veiledning fra medstudenter og undervisere.

Tentativ arbeidsbelastning  

Forelesning: 15 timer

Workshops, seminar med presentasjon og debattdeltakelse: 35 timer

Selvstudie og hjemmeoppgave: 90 timer

Totalt: 140 timer

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Kandidatene skal presentere utdrag fra egen forskning, for deretter ved illustrasjoner og bruk av teori vise hvordan kontekstuelle forhold kan forklare aktuelle sider ved egen forskning.
 • Kandidatene skal presentere et utdrag fra arbeid med det vitenskapelig paperet, og få opposisjon fra medstudenter og lærere.
 • Hver kandidat presenterer ett debattinnlegg basert på de tematikker som er blitt belyst i litteraturen og forelesningene.

 

Det forventes selvstudium og aktiv deltakelse via IKT-baserte læringsplattformer mellom samlingene.

Vurderingsform

Oppgave
Individuell skriftlig hjemmeoppgave i form av vitenskapelig paper basert på eget prosjekt i lys av kjernelitteratur og perspektiver i emnet som påbegynnes ved emnestart. Paper har et omfang på 3500-4000 ord.

Vurderingsuttrykk
Bestått / ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått vurdering kan forbedret versjon av oppgaven leveres til ny sensur en gang.