Opptak til enkeltemne

Ønskjer du å ta eit eller fleire emne frå eit studieprogram? Då kan du søke opptak til enkeltemne.

Sjå emna du kan søke på til våren


Emne på ph.d.-nivå har eigne fristar og rutinar. Les om opptak til emne på ph.d.-nivå.

 

Korleis fungerer søking til enkeltemne?

Opptak til enkeltemne vil seie at du kan søke om å ta nokre emne frå ein utdanning, utan at du treng å ta heile utdanninga. 

Emna har faste fristar: 

  • Oversikt over enkeltemne for haustsemesteret blir lagt ut 1. mai, med søknadsfrist 1. juni
  • Enkeltemne for vårsemesteret blir lagt ut 1. november, med søknadsfrist 1. desember. Sjå lista over enkeltemner for vårsemesteret. 

Desse emna søker du plass på via Søknadsweb. Søknaden din må vere komplett ved søknadsfrist for å bli behandla. Det er ikkje mogleg å endre emneval etter fristen. 

Opptakskrav

Du må oppfylle opptakskravet til den aktuelle utdanninga der emnet inngår. Kva opptakskrav som gjeld finn du under kvart enkelt studium på studietilbodssidene våre, eller i emnebeskrivelse/studieplan. Merk at nokre emne kan ha eigne forkunnskapskrav.

Dokumentasjon

I Søknadsweb må du laste opp dokumentasjon på opptakskrav og eventuelle forkunnskapar. Dokumentasjonen skal vere i pdf- eller jpg-format. I Søknadsweb kan vi hente vitnemålet ditt frå vidaregåande skule og resultata dine frå andre norske lærestader elektronisk. Du er sjølv ansvarleg for at all dokumentasjon av opptakskrav er tilgjengeleg i søknaden din. 

Meir om dokumentasjon

Svar på søknad

Kvalifiserte søkjarar vil få tilbod om plass dersom det er ledig kapasitet på emnet. Dersom det er fleire kvalifiserte søkjarar enn ledige plassar på eit emne, blir det gjennomført rangering av søkjarane basert på høgast poengsum.

Svardato for opptak vil stå i kvitteringa som blir sendt til e-posten din etter at du har søkt.

Rettar og plikter som enkeltemnestudent

Som enkeltemnestudent følgjer du den ordinære undervisninga, og har same rettar og plikter som studentar med ordinært opptak ved HVL. Du skal semesterregistrere deg og betale semesteravgift innan gjeldande fristar.

Ein del emne kan ha krav om aktiv deltaking (oppmøte, innleveringar e.l.) for å kunne gå opp til eksamen.

Ved opptak til fleire enkeltemne kan vi ikkje garantere kollisjonsfri time- og eksamensplan.

Ved opptak til enkeltemne har du studierett i ett semester, inkludert ny eksamen. Du må søke emnet/emnene på nytt ved bruk av 3. eksamensforsøk. 

Ved HVL kan du ta eksamen i same emnet inntil tre gonger. Dersom du har brukt alle tre forsøka dine, hjelper det derfor ikkje å søke som enkeltemnestudent.

 


Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00 - 13.00