Privatist

Ein privatist er ein person som får gå opp til eksamen i eit eller fleire emne (fag) utan å vere tatt opp som student ved det aktuelle studiet.

Emne du kan ta som privatist

Det går fram av emneomtalen om eit emne er ope for privatistar. Oversikt over emne finn du i emneoversikten for det aktuelle studieprogrammet. 

For å kunne ta eksamen i eit emne som privatist, må du dekke opptakskravet til studieprogrammet som emnet høyrer til under. 

Privatistar kan berre ta eksamen i emne

  • som har skriftleg eksamen (skule- eller heimeeksamen) som vurderingsform
  • som ikkje har obligatoriske arbeidskrav eller dersom ein har bestått gjeldande arbeidskrav tidlegare
  • som ikkje har progresjonskrav
  • der ein oppfyller forkunnskapskrav i emnet og kan dokumentere dette

Som privatist har du ingen rettar knytt til undervisning og rettleiing, men kan møte på opne forelesingar. 

Ein må ta eksamen på den campusen emnet blir tilbydd på.

Oppmelding

Ønsker du å ta fag som privatist, må du søke innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Søknadsweb opnar for å registrere seg frå 1. mai og 1. november. 

Du søker via Søknadsweb. 

Når du søker vel du fakultet og kva for ein campus emnet blir tilbydd på, deretter må du skrive i merknadsfeltet kva for eit emne du ønsker å ta som privatist. 

Søknaden din må vere komplett ved søknadsfrist for å bli behandla. 

Dokumentasjon på studiekompetanse frå vidaregåande skule og og eventuelle forkunnskapskrav må leverast saman med søknaden dersom du ikkje har vore student eller privatist ved Høgskulen på Vestlandet før.

Vederlag

For å halde eksamen krev HVL følgjande vederlag pr. privatist:

  • For eksamen i emne opp til og med 10 studiepoeng: kr 3000
  • For eksamen i emne over 10 studiepoeng og opp til og med 15 studiepoeng: kr 4000
  • For eksamen i emne over 15 studiepoeng: kr 5000

Vederlaget må være betalt innan fristen for oppmelding til eksamen i emnet som er 1. september i haustsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. 

Ein må også betale semesteravgift i samsvar med Forskrift for studentsamskipnader §17.

Ved nytt eksamensforsøk som følgje av stryk eller ugyldig fråvær må det betalast nytt vederlag.

Ved nytt eksamensforsøk som følgje av gyldig fråværsgrunn skal ein betale vederlag på kr 1000.