Privatist

Ein privatist er ein person som får gå opp til eksamen i eit eller fleire emne (fag) utan å vere tatt opp som student ved det aktuelle studiet.

Emne du kan ta som privatist

Det går fram av emneomtalen om eit emne er ope for privatistar. Oversikt over emne finn du i emneoversikten for det aktuelle studieprogrammet. 

For å kunne ta eksamen i eit emne som privatist, må du dekke opptakskravet til studieprogrammet som emnet høyrer til under. 

Privatistar kan berre ta eksamen i emne

  • som har skriftleg eksamen (skule- eller heimeeksamen) som vurderingsform
  • som ikkje har obligatoriske arbeidskrav eller dersom ein har bestått gjeldande arbeidskrav tidlegare
  • som ikkje har progresjonskrav
  • der ein oppfyller forkunnskapskrav i emnet og kan dokumentere dette

Som privatist har du ingen rettar knytt til undervisning og rettleiing, men kan møte på opne forelesingar. 

Oppmelding

Ønsker du å ta fag som privatist, må du søke innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Du søker via Søknadsweb. 

Søknaden din må vere komplett ved søknadsfrist for å bli behandla. 

Dokumentasjon på studiekompetanse frå vidaregåande skule må leverast saman med skjemaet dersom du ikkje har vore student eller privatist ved Høgskulen på Vestlandet før.

Vederlag

For å halde eksamen krev HVL følgjande vederlag pr. privatist:

  • For eksamen i emne opp til og med 10 studiepoeng: kr 3000
  • For eksamen i emne over 10 studiepoeng og opp til og med 15 studiepoeng: kr 4000
  • For eksamen i emne over 15 studiepoeng: kr 5000

Vederlaget må være betalt innan fristen for oppmelding til eksamen i emnet som er 1. september i haustsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. 

Ein må også betale semesteravgift i samsvar med Forskrift for studentsamskipnader §17.

Ved nytt eksamensforsøk som følgje av stryk eller ugyldig fråvær må det betalast nytt vederlag.

Ved nytt eksamensforsøk som følgje av gyldig fråværsgrunn skal ein betale vederlag på kr 1000.