Privatist

Ein privatist er ein person som får gå opp til eksamen i eit eller fleire emne (fag) utan å vere tatt opp som student ved det aktuelle studiet.

Emne du kan ta som privatist

Det går fram av emneomtalen om eit emne er ope for privatistar. Oversikt over emne finn du i emneoversikten for det aktuelle studieprogrammet. 

For å kunne ta eksamen i eit emne som privatist, må du dekke opptakskravet til studieprogrammet som emnet høyrer til under. 

Privatistar kan berre ta eksamen i emne

  • som har skriftleg eksamen (skule- eller heimeeksamen) som vurderingsform
  • som ikkje har obligatoriske arbeidskrav
  • som ikkje har progresjonskrav
  • der ein oppfyller forkunnskapskrav i emnet og kan dokumentere dette

Som privatist har du ingen rettar knytt til undervisning og rettleiing, men kan møte på opne forelesingar. 

Oppmelding

Ønskjer du å ta fag som privatist, må du melde deg opp til eksamen innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Dokumentasjon på studiekompetanse frå vidaregåande skule må leverast saman med skjemaet dersom du ikkje har vore student eller privatist ved Høgskulen på Vestlandet før.