Climate Change Management

Master

Klimaendringane dei siste åra, med ekstremvêr, flaum, skred og vindskade, har ført til eit stort behov for personar med både miljøvitskapleg kunnskap og praktisk planleggingskompetanse. Denne masteren er utvikla spesielt for å møte dette aukande samfunnsbehovet.

Studiet gir deg eit fagleg grunnlag til å vurdere, planlegge og gi råd om korleis ulike samfunnssektorar kan implementere strategiar og tiltak for å redusere utslepp av klimagassar og tilpasse samfunnet til klimaendringane. Vi ser på klimautfordringane frå både eit natur- og samfunnsvitskapleg perspektiv.

Sognefjorden og landskapet rundt er eit ideelt laboratorium for å studere klimaendringar, med kort veg til isbreane og skred- og flaumutsett terreng, samfunn og infrastruktur i eit krevjande landskap, og ein levande natur rett utanfor undervisningslokala.

Du lærer om:

  • klimamodellar og klimaprojeksjonar, og korleis ein kan nytte desse til å analysere og vurdere moglege framtidsscenario
  • nasjonal og internasjonal klimapolitikk og korleis politikken fungerer i praksis
  • korleis klimaendringar påverkar arter, samfunn og økosystem, og korleis økosystema kan romme løysingar på nokre av klimautfordringane
  • korleis samfunnet kan legge om energiproduksjon, energiforbruk og energisystem i ei meir miljøvenleg retning
  • korleis ein kan ta omsyn til skred, flaum og overvasshandtering (klimatilpassing) i arealplanlegginga
  • strategiar, tiltak og verkemiddel for klimatilpassing og reduksjon av klimagassutslepp gjennom arealplanlegging

Korleis er undervisninga?

Vi har forelesingar, ekskursjonar, feltarbeid, tverrfagleg arbeid i grupper, seminar med framlegg og diskusjon, individuell fordjuping og ulike typar sjølvstendig skriftleg arbeid, med tett oppfølging.

All undervisning er på engelsk. Du kan skrive masteroppgåve på norsk.

 

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 2. semester. 

Kor kan du reise?