Landskap med fjell og fjord

Climate Change Management

Master

Verda står overfor store klimautfordringar med meir ekstremver, flaum og skred. Master in Climate Change Management gir deg ein etterspurd og tverrfagleg kompetanse på korleis ein kan få til ei berekraftig omstilling og grønare åtferd.

Lurer du på noko om utdanninga?

Bli med på digitalt infomøte 22. mars!

Kvifor studere Climate Change Management?

Med kort veg til fjord, fjell, isbrear og skred- og flaumutsett terreng,
er Sogndal det perfekte laboratoriet for å studere klimaendringar, 

I Sogndal kjem du også tett på eit internasjonalt forskingsmiljø med brei kompetanse innan klima, natur og berekraft.

Vi ser på klimautfordringar og klimatilpassing gjennom ei holistisk tilnærming, der både naturvitskaplege og samfunnsvitskaplege perspektiv blir vektlagd. I masteroppgåva di kan du spesialisere deg innan eit tema du interesserer deg spesielt for.

Du lærer om

  • klimaendringar, og korleis desse påverkar samfunn og økosystem
  • samfunnsomstilling, klimapolitikk, forbrukaråtferd og sirkulærøkonomi
  • klimamodellar og klimaprojeksjonar for å analysere og vurdere ulike framtidsscenario
  • omstilling av energiproduksjon, energiforbruk og energisystem i ei klimavennleg retning
  • nødvendige omsyn til blant anna skred og flaum i arealplanleggingsarbeid
  • positive og negative samspeleffektar mellom klimaendringar, klimatiltak, naturkrise og berekraftig utvikling
  • naturbaserte løysingar til klimautfordringar

Korleis er undervisninga?

Vi har forelesingar, ekskursjonar, feltarbeid, arbeid i laboratorium og prosjektarbeid. 

Dette er ein internasjonal master med både norske og utanlandske studentar, noko som gir deg ein unik moglegheit for erfaringsutveksling. All undervisning er på engelsk. Du kan skrive masteroppgåva på norsk eller engelsk.

Vi har blokkundervisning, det vil seie at vi jobbar med eit emne om gongen og avsluttar med eksamen, før vi begynner på neste emne.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 2. semester. Her kan du fordjupe deg i eit emne du interesserer deg særleg for.

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Kor kan du reise?