Hopp til innhald

PHDH906 Implementering av forskning

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Kvalitativt gode og sikre helse- og sosialtjenester forutsetter at ny og relevant kunnskap fra forskning, nyttiggjøres i sammenheng med lokale innovative løsninger og omdannes til virksom praksis. Dette kalles «Kunnskapsbasert praksis» (KBP) og involverer pasientens perspektiv, fagpersonens erfaring og kunnskap, hensyn til kontekst, og at kunnskap er innhentet på en systematisk måte. God forsknings-praksis forutsetter en åpen og systematisk tilnærming til eksisterende kunnskap på feltet, kritisk granskning av denne, og en faglig og etisk begrunnelse for at nye forskningsprosjekter kan bidra med nødvendig og relevant kunnskap. Hensikten med emnet er å gi forståelse for implementering av kunnskap i både klinisk praksis og i forskning og for hvordan systematiske kunnskaps-oppsummeringer kan brukes som grunnlag for implementering.

Implementeringsforskning fokuserer bl.a. på gapet mellom ny forskning og endring av praksis. I dette emnet anvendes ulike perspektiver i drøfting av gapet som eksisterer mellom forsknings-basert kunnskap om behandlingseffekt og lovende praksiser på den ene side, og de samfunnsskapte sosial- og helsetjenestene som borgerne tilbys på den andre siden. I emnet vises det hvordan forholdet mellom forskning og praksisfelt kan påvirkes, og hvordan forskning på helse, funksjon og deltakelse kan innrettes for å korte veien fra forskning til praksis. Implementerings-vitenskap har som formål å forske på metoder for og resultater av implementering og sosiale prosesser i komplekse organisasjoner, f.eks. innenfor helse- og sosialtjenester og på individ, gruppe og samfunnsnivå. Emnet vil gi grundig kunnskap om verktøyet systematiske kunnskaps-oppsummeringer som er en nødvendig forutsetning for å skape et systematisk overblikk over den kunnskapen som ønskes implementert og metoder for å implementere.

Læringsutbytte

En ph.d.-student med fullført emne skal oppnå følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten...

  • kan reflektere kritisk over begreper og teorier som inngår i systematiske kunnskaps-oppsummeringer, implementeringsstrategier og implementeringsforskning
  • er i kunnskapsfronten innenfor hensiktsmessige, og virksomme implementeringsintervensjoner på individ, gruppe og samfunnsnivå
  • er i kunnskapsfronten innenfor de metodiske muligheter og utfordringer ved utarbeidelse av systematiske kunnskapsoppsummeringer

Ferdigheter:
Kandidaten...

  • kan identifisere og kritisk drøfte relevante problemstillinger relatert til ulike implementeringsintervensjoner innenfor helsevitenskap og innenfor forskningsutøvelse
  • kan identifisere og kritisk drøfte relevante problemstillinger ved forskjellige typer av systematiske kunnskapsoppsummeringer ved implementering av ny kunnskap innenfor helsevitenskap og innenfor utøvelse av forskning

Generell kompetanse:
Kandidaten...

  • kan reflektere kritisk og selvstendig rundt ulike elementer som inngår i implementerings-prosesser, herunder betydning av systematiske kunnskapsoppsummeringer som relevant grunnlag for valg av implementeringsstrategier i relasjon til helsevitenskap og utøvelse av forskning i nasjonale og internasjonale fora
  • kan initiere og delta i komplekse og tverrfaglige implementeringsprosjekter
  • kan identifisere nye og relevante problemstillinger i relasjon til implementering av ny kunnskap innenfor helsevitenskap og utøvelse av forskning

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres som et interaktivt nettbasert kurs, med obligatoriske gruppeoppgaver (arbeidskrav) mellom nettbaserte samlinger. Deltakerne kan møtes fysisk på HVL til en introduksjon til emnet og til avslutning av emnet for å presentere gruppeoppgavene.

 

Tentativ arbeidsbelastning

Forelesninger (online): 15 timer

Gruppearbeid: 25 timer

Selvstudie (litteratur mv.): 65 timer

Hjemmeoppgave: 35 timer

Totalt (5 stp): 140 timer

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent før kandidaten får fremstille seg til eksamen:

Deltakelse i tre nettbaserte gruppesamlinger, som innebærer presentasjon av implementeringsspørsmålet relatert til eget prosjekt, samt nettbaserte diskusjoner med gruppedeltakere og lærere.

Vurderingsform

Oppgave
Oppgaven skal være på maksimalt 6 sider. Kandidaten velger en av to alternative oppgaver.

Vurderingsuttrykk
Bestått / ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått vurdering kan forbedret versjon av oppgaven leveres til ny sensur en gang.