Hopp til innhald

PPUA301 Leiing av læreprosessar - leiing av lærings- og utviklingsarbeid i eit individ- og gruppeperspektiv

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet skal bidra til at studentane tileignar seg ei forståing for læraren sine oppgåver og roller i møte med einskildelevar og elevgrupper. Studiet tematiserer læring og utvikling gjennom tileigning av kunnskap, ferdigheiter og generell danning. Samtidig legg emnet til rette for at studentane skal kunne utvikle seg til autonome lærarar som gjennom å samhandle med kollegaer kan gjere seg nytte av sitt profesjonelle handlingsrom.

Følgjande tematikk er løfta fram som felles for alle studiestadane

 • Skulen sin historie, mandat, oppgåver og innhald
 • Læring og utvikling
 • Tilpassa opplæring
 • Vurdering
 • Psykososialt læringsmiljø
 • Læraren sin profesjonskompetanse
 • Læringsteknologi
 • Profesjonsetikk

Andre tema vert spesifisert i studieheftet frå studiestaden. Det vert lagt vekt på heilskap og samanheng i studiet gjennom integrering av fag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Eit berande element i gjennomføringa av emnet er ei utforskande tilnærming til læring.

Læringsutbytte

Alle læringsutbytta frå rammeplanen vert handsama i emnet, men det vert lagt særs vekt på desse:

Kunnskapar

Studenten:

 • har inngåande fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn
 • har brei forståing for skulen sitt mandat, opplæringa sitt verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har brei kunnskap om læringsstrategiar, læringsarenaer og arbeidsmetodar generelt og særleg i respektive fag
 • har brei kunnskap om barne- og ungdomskultur og barn og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekstar

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forskings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
 • kan bruke varierte arbeidsmetodar, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk, og skape motiverande og inkluderande læringsmiljø
 • kan beskrive kjenneteikn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevar si læring, gi læringsfremmande tilbakemeldingar og bidra til at elevane kan reflektere over eigen læring og eigen fagleg utvikling

Generell kompetanse

Studenten:

 • har ei profesjonell haldning og kan kritisk reflektere over faglege, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet gjer bruk av ei rekke studentaktive lærings- og arbeidsformer. Kva arbeidsformer som vert tatt i bruk er til ei kvar tid avhengig av tema det vert arbeidd med. Emnet følgjer intensjonen i dei nasjonale retningslinjene når det gjeld eksemplarisk undervisning og studentane må rekne med å delta i ulike aktivitetar knytt til læring og profesjonsutvikling.

Studentane vert inviterte til ei kontinuerleg vurdering av studieopplegget gjennom systematisk erfaringsutveksling med lærarar og medstudentar.

Det er obligatorisk oppmøte på læringsaktivitetar i studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentane skal gjennomføre og få godkjent 5 arbeidskrav i emnet.

Dei obligatoriske læringsaktivitetane må vera godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Heimeeksamen, 6 dagar.

Karakterskala: Bestått/ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel