Hopp til innhald

PRAKHB3103 Praksisstudier i psykisk helsearbeid/helsevern

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger kunnskap om sykepleie til personer med psykiske og rusrelaterte lidelser. Det legges vekt på refleksjon og innsikt i hvordan det oppleves og hvilke konsekvenser det kan få i hverdagen. Et sentralt fokusområde er kunnskap om betydningen av brukermedvirkning og selvbestemmelse i det terapeutiske opplegget, der tverrfaglig samarbeid blir vektlagt.

Praktisk informasjon

 • Studenten må være forberedt på å gjennomføre praksis i distriktet (praksisplasser HVL studiested Haugesund har avtaler med).
 • Praksissted/student lager turnus på 240 timer, jevnt fordelt over 8 uker.
 • I praksis skal studenten ha fokus på klinisk arbeid i direkte kontakt med pasienter og pårørende.
 • Turnusen godkjennes av lærer og studentansvarlig-/kontaktsykepleier på praksissted i uke 1 eller 2.
 • Studenten skal i størst mulig grad følge kontaktsykepleiers turnus.
 • Studenten skal gå dag, kveld, helg og natt (der det er mulig).
 • Veiledningsgruppe med lærer er obligatorisk og regnes som praksis.
 • For at et praksisemne skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90% av den planlagte tiden.
 • Fravær over 10 %, uansett årsak, gir ikke bestått praksis.
 • Studenten oppfordres til kontinuerlig å jobbe inn eventuelt fravær på inntil 10% (fraværsdag 1-3), der det er mulig for praksisstedet.
 • Dersom sykdom eller andre forhold studenten ikke rår over fører til fravær utover 10%, må legeattest (eller annen gyldig dokumentasjon) leveres studieadministrasjonen senest 3 virkedager utover 10 % fravær, for at praksisforsøket ikke skal bli regnet som et forsøk.
 • Fravær på mellom 10% og 20% kan likevel, hvis mulig, arbeides inn i løpet av praksisperioden etter avtale med kontaktsykepleier og lærer fra høgskolen.
 • I særtilfeller kan fravær jobbes inn i inntil én uke etter avsluttet praksisperiode. I slike tilfeller ligger beslutningsmyndighet hos fagseksjonsleder.
 • Skifte av vakt uten godkjenning fra sykepleier eller lærer regnes som fravær.
 • Studenten har ansvar for å rapportere fravær til avdelingen.
 • Det gjennomføres obligatoriske begynner-, midt- og sluttsamtaler i alle 8 ukers praksisperioder. Midt- og sluttsamtaler gjennomføres med utgangspunkt i AssCE-skjema. Studenten bør merke seg at det forventes forskjellig nivå på sykepleieutøvelsen i forhold til hvor langt studenten er kommet i studiet og hvor mange praksisperioder en har gjennomført.
 • Arbeid som studentene gjør mens de er ute i praksisstudiene skal relateres til praksis og være gjenstand for vurdering på midt- og sluttevaluering.
 • Ved ikke bestått/ikke fullført praksis må studenten på ny gjennomføre praksis i sin helhet med tilhørende oppgaver. Dette gjelder uansett årsak for ikke bestått/ikke fullført praksis.
 • For mer informasjon henvises studenten, kontaktsykepleier og studentansvarlig til Læreplan for praktiske studier.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • Har kunnskap om relevante psykiske og rusrelaterte lidelser, behandling, rehabilitering, ulike metoder inklusiv miljøterapi og sykepleie som benyttes i psykisk helsearbeid/helsevern.
 • Har kunnskap om relevante kommunikasjonsformer, spesielt kommunikasjon som fremmer brukermedvirkning og samhandling med pasienter og deres pårørende.
 • Har kunnskap om informasjon, veiledning og undervisning som er relevant for pasienter og deres pårørende innenfor feltet psykisk helsearbeid/helsevern.
 • Kjenner til ulike kunnskapssyn på psykisk lidelse og psykisk helse, og relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Har kunnskap om sykepleieprosessen som metode i utøving av sykepleie til pasienter med psykiske og rusrelaterte sykdommer.
 • Har kunnskap om aktuelle forberedelser, undersøkelser og sykepleieprosedyrer.
 • Har kunnskap om aktuelle legemidler, virkning, bivirkninger og legemiddelhåndtering.
 • Har kunnskap om samarbeid, arbeidsledelse og organisering innenfor psykisk helsearbeid/helsevern, og om samarbeid mellom nivåene i helsesystemet.
 • Har kunnskap om hvordan ulike faktorer og tverrfaglig samarbeid kan bidra til bedringsprosesser og et godt pasientforløp.
 • Har kunnskap om aktuelle retningslinjer, forskrifter og lovverk som regulerer denne delen av helsetjenesten.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Anvender kunnskap fra pensum, forskning og utviklingsarbeid i sykepleieutøvelsen og kan fremstille dette skriftlig/muntlig.
 • Anvender målrettet kommunikasjon verbalt og non-verbalt.
 • Anvender relevante prinsipper for informasjon, veiledning og undervisning til pasienter, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere.
 • Identifiserer, vurderer, prioriterer, planlegger, utfører, følger opp, rapporterer og dokumenterer behov for sykepleie til pasienter/brukere med psykiske og rusrelaterte lidelser, og i forhold til tilleggslidelser. Dette utføres i samråd med pasienten, pårørende og andre medarbeidere.
 • Identifiserer pasientens ressurser, og motiverer pasienten til å bruke ressursene, samt styrke dem.
 • Utfører sykepleieprosedyrer, administrerer legemidler i henhold til gjeldende retningslinjer, og assisterer ved undersøkelser og behandling på en faglig forsvarlig måte.
 • Anvender ulike metoder som brukes i psykisk helsearbeid/helsevern.
 • Viser evne til samhandling med egen yrkesgruppe, og kan samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.
 • Forebygger komplikasjoner og ivaretar pasientens sikkerhet i tråd med oppdatert kunnskap.
 • Ivaretar pasientens autonomi og integritet i samsvar med etiske og juridiske retningslinjer.
 • Reflekterer over egen faglige utøvelse og justerer denne under veiledning.

 

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Viser innsikt i kommunikasjonens betydning for å fremme tillit og sikre trygghet hos pasienter og deres pårørende.
 • Viser selvstendighet, nøyaktighet og faglig forsvarlighet i utførelse av all sykepleie, for eksempel ved utøvelse av sykepleieprosedyrer, håndtering av legemidler og ved undersøkelser og behandling.
 • Overholder taushetsplikten, og praktiserer i samsvar med faglige, etiske og juridiske retningslinjer.
 • Viser respekt, forståelse og nestekjærlighet og tar andre menneskers situasjon og opplevelse alvorlig, uavhengig av kultur, religion og virkelighetsoppfatning.
 • Viser ansvar for egen læring, tar initiativ til å utnytte læresituasjoner, og bruker veiledning aktivt og konstruktivt.
 • Viser evne til kritisk refleksjon over egen evne til å utøve sykepleie til pasienter/brukere med psykiske og rusrelaterte lidelser.

Krav til forkunnskaper

Forkunnskapskrav : Bestått praksis 2.

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner.

Undervisnings- og læringsformer

Integrering av teori og praksis, veiledning og refleksjon, gruppearbeid, veiledet praksis/studentoppfølging, demonstrasjoner, skriftlige obligatoriske oppgaver/arbeid og digitale innleveringer, muntlig framstilling, prosjektarbeid, medstudentrespons, ferdighetstrening, refleksjonsnotater, selvevaluering, seminar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen. 

Vurderingsform

Praksis

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler