Hopp til innhald

PS1-302 Organisering av tenesta på individ og systemnivå i psykisk helsearbeid

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Brukarmedverknad og individuell plan i psykisk helsearbeid

Samhandling; mellom pasient, pårørande og hjelpeapparatet, mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta

Familien sin situasjon når ein i familien har psykiske helseproblem/rusproblem

Nyskaping, innovasjon og tenesteutvikling

Lovverk (lov om psykisk helsevern, lov om spesialisthelseteneste og lov om helsepersonell, lov om kommunale helse og omsorgstenester, lov om personopplysning, lov om pasient- og brukarrettar)

Etikk og etiske perspektiv på samhandling i psykisk helsearbeid

Historie i psykisk helsevern

Psykisk helsearbeid og rusarbeid og politiske føringar

Læringsutbytte

Etter fullført emne har/kan kandidaten;

 Kunnskap

  • avansert kunnskap om brukar sine rettar og psykisk helsearbeidar sine plikter.
  • inngåande kunnskap om andre faggrupper sin kompetanse i eit forpliktande samarbeid

 Ferdigheiter

  • nytte relevante teoriar om samhandling på individ og systemnivå på ein sjølvstendig måte
  • analysere faktorar som fremmar og hemmar tverrfagleg samarbeid
  • nytte kunnskap om lovverk, politiske føringar og teori om brukarmedverknad og individuell plan på ein sjølvstendig måte
  • nytte anerkjent kunnskap om brukarmedverknad og organisering av tenestetilbodet i psykisk helsearbeid på ein sjølvstendig måte

 Generell kompetanse

  • nytte kunnskap om lovverk, politiske føringar og teori og bidra til brukarmedverknad på ein sjølvstendig måte
  • identifisere politiske føringar og rammeverk for fagområdet og kunne greie ut korleis desse påverkar praksis i fagfeltet
  • anvende kunnskap om organisering av tenestetilbodet og bidra til nytenking og innovasjon i psykisk helsearbeid
  • kan dokumentere og formidle behov for psykiske helseteneste og brukarmedverknad på ein sjølvstendig måte

Krav til forkunnskapar

Sjå opptakskrava til vidareutdanning i psykisk helsearbeid, tverrrfagleg vidareutdanning.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, oppgåveskriving individuelt og i gruppe, prosjektarbeid, kollokviegrupper, rettleiingsgrupper, seminar med diskusjonar og sjølvstudium. Studentane må ha tilgang til internett.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjende før studenten kan framstille seg for sluttvurdering:

Minst 80 % deltaking av presentasjon av prosjektarbeid i grupper.

Minst 80 % deltaking i rettleiingsgruppe (3 timar).

Vurderingsform

Prosjekteksamen. Studentane arbeider i grupper der dei kritisk skal vurdere og reflektere over brukar og pårørande sin medverknad og innflytelse i tenestenivå. Med utgangspunkt i prosjektarbeidet skal studentane skrive ei gruppeoppgåve på inntil 3500 ord. Maks fem studentar i kvar gruppe. Vurderast til greidd/ikkje greidd.