Hopp til innhald

SK161 Sjukdomslære og farmakologi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

I dette emne skal studenten lære om sjukdommar og deira årsaker. Ein skal også lære om korleis ulike sjukdommar utviklar seg i kroppen og korleis sjukdommane vert diagnostisert og behandla. I tillegg skal ein tilegne seg kunnskap om generelle farmakologiske prinsipp og kunnskap om legemiddel som vert nytta i behandling av ulike sjukdommar. 

Dei ulike temaa i emnet er:

 • Innføring i fagområdet sin historiske og vitskapsteoretiske eigenart og relevans for sjukepleie
 • Innføring i å finne fram til forskingsbasert litteratur

 

Sjukdomslære

 • Generell patologi
 • Diagnostisk patologi
 • Smerter og smertebehandling
 • Infeksjonssjukdommar
 • Hjarte- og karsjukdommar
 • Lungesjukdommar
 • Nevrologiske sjukdommar
 • Sjukdom i fordøyelsessystemet
 • Sjukdom i lever, gallevegar og bukspyttkjertel
 • Endokrine sjukdommar
 • Gynekologiske sjukdommar
 • Sjukdom i brysta
 • Blodsjukdommar
 • Sjukdom i rørsleapparatet
 • Revmatiske sjukdommar
 • Sjukdom i huda
 • Sjukdom i øyre, nase og hals
 • Augesjukdommar
 • Sjukdom i nyrer og urinvegar
 • Sjukdom i mannlege kjønnsorgan
 • Forstyrringar i væske-, elektrolytt- og syre-base-balansen
 • Pediatri
 • Kreftsjukdom
 • Ortopedi
 • Traumatologi, brannskadar og forgiftingar
 • Anestesi, pre-, per- og postoperativ behandling, intensivmedisin
 • Alternativ medisin

 

Farmakologi 

 • Basal og generell farmakologi
 • Legemiddel ved ulike sjukdommar
 • Ulike legemiddelformer og administrasjonsmåtar

 

Generell førstehjelp

 • Førstehjelp ved skadar

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om hovudtrekk i fagområdet sin historiske og vitskapsteoretiske eigenart og relevans for sjukepleie
 • har kunnskap om årsak og patogenese (sjukdomsmekanisme) ved ulike sjukdommar
 • har kunnskap om symptom og kliniske funn ved ulike sjukdommar
 • har kunnskap om diagnostikk og behandling ved ulike sjukdommar og skadar
 • har kunnskap om globale sjukdomsmønster
 • har kunnskap om sentrale farmakologiske prinsipp, hovudgrupper av medikament og korleis ulike legemiddelformer vert administrerte
 • har kunnskap om intravenøs væske og infusjonskonsentrat
 • har kunnskap i sjukdomslære og farmakologi for å kunne anvende denne i utøving av sjukepleie
 • har kunnskap om omgrep og terminologi i fagfeltet for å kunne anvende denne ved kommunikasjon i praksis
 • kjenner til farmakologi

 

Ferdigheiter

 • kan finne fram til litteratur om forsking og fagutvikling i fagområdet
 • kan anvende kunnskap i anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi for å forstå sjukdomsprosessar
 • kan utføre basal hjarte-lunge-redning og førstehjelp ved skadar

 

Generell kompetanse

 • Erkjenner at kunnskap i emnet har betydning for utøving av faglig forsvarlig sjukepleie

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Førelesingar
 • Skriftleg oppgåveløysing individuelt og i grupper
 • Seminar
 • Flipped classroom
 • Sjølvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skuleeksamen - 5 timar. Individuell. Bokstavkarakter A-F.