Hopp til innhald

SK169 Grunnleggande sjukepleie og sjukepleie til eldre

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet er knytt til pasienten sine grunnleggande behov, grunnleggande sjukepleie og sjukepleie til eldre.

Dei ulike tema i emnet er:

 • grunnlagstenking og historie
 • sjukepleieprosessen
 • sjukepleiedokumentasjon
 • hygiene
 • sjukepleie til eldre
 • sirkulasjon, aktivitet og søvn og kvile
 • respirasjon, kroppstemperatur, ernæring og eliminasjon
 • mennesket sine psykososiale behov
 • sjukepleie til personar med demens
 • åndeleg og eksistensiell omsorg
 • sjukepleie til personar med hjerneslag
 • identitet, kultur, det tradisjonelle og det moderne samfunnet
 • lovverk og rutinar knytt til medikamenthandtering
 • Felleskatalogen
 • sjukeheim som organisasjon
 • forbetringsarbeid/innovasjon
 • Basal hjerte/lungeredning

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgande læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om sjukepleiefaget si historie, tradisjonar og eigenart
 • har kunnskap om mennesket sine grunnleggande behov og grunnleggande sjukepleie
 • har kunnskap om normal aldring og eldre menneske sine særskilde behov
 • har kunnskap om sjukepleie til eldre og personar med demens og hjerneslag
 • har kunnskap om sjukepleieprosessen som problemløysande metode og mellommenneskeleg prosess
 • har kunnskap om sjukepleiedokumentasjon som arbeidsreiskap og grunnlag for utøving av fageleg forsvarleg sjukepleie
 • har kunnskap om sjukeheimen som organisasjon
 • har kunnskap om korleis ein kan involvere brukar på sjukeheim som aktiv deltakar i eigen hjelpeprosess og i forbetring av tenesta

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og grunngje praktiske sjukepleieprosedyrar
 • kan nytte erfarings- og forskingsbasert kunnskap frå sjukepleievitskaplege, naturvitskaplege og samfunnsvitskaplege emne

Generell kompetanse:

Studenten

 • kjenner til kulturomgrepet og kva innverknad kultur har for identitetsutvikling
 • kjenner til lovverket og rutinar for medikamenthandtering og kan bruke Felleskatalogen
 • kjenner til grunnleggande prinsipp i forbetringsarbeid

Krav til forkunnskapar

Emne SK199, eit  av emne SK160 og SK161 må vere greidd før eksamen i emne SK169

Undervisnings- og læringsformer

 • Førelesingar
 • Studiegrupper med og utan rettleiing
 • Skriftlege oppgåver og munnleg framlegg 
 • Praktiske øvingar
 • Sjølvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjent før kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Frammøte og førebuing til tre (to for deltidskull) studiegruppesamlingar
  • samling 1: fokus på datasamling 
  • samling 2: fokus på sjukepleieproblem
  • samling 3: fokus på mål, tiltak og evaluering
 • Ei individuell skriftleg oppgåve
 • Ei skriftleg praktisk gruppeoppgåve
 • Deltaking på undervisning og øving ved sjukepleiesenteret (fem øvingar, fire for deltidskull). 
 • Individuell praktisk test

Vurderingsform

Skuleeksamen, 5 timar. Individuell. Bokstavkarakter A - F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel