Hopp til innhald

SK199 Medikamentrekning

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

I løpet av emnet skal studenten tileigne seg tilstrekkeleg kunnskap og ferdigheiter til å utføre korrekt medikamentrekning i klinisk praksis. Sjukepleiarens rolle består av å administrere medikament, og må i forbindelse med medikamenthandtering utføre utrekning av medikamentdosar.

Dei ulike tema i emnet er:

 • Mål og vekt
 • Prosentrekning
 • Administrering av infusjonar
 • Fortynning av legemidlar
 • Dose, mengde, styrke

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • kjenner til farmakologi
 • har kunnskap om administrasjon av ulike legemiddelformer og relevante utrekningsmetodar

 

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan gjennomføre feilfri medikamentrekning

 

Generell kunnskap

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og grunngje prosedyrar i samband med legemiddelhandtering i sjukepleiepraksis
 • har innsikt i forsvarleg legemiddelhåndtering

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

 • førelesingar
 • praktiske øvingar
 • skriftleg oppgåveløysing individuelt og i grupper (obligatorisk)
 • sjølvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjent før kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Deltaking i to praktiske øvingar
 • Gjennomføring av prøvetest

Vurderingsform

Individuell skriftleg prøve i medikamentrekning. Vurdert til greidd/ikkje greidd. Krav om 100% rett.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator (Casio fx-82).

Meir om hjelpemiddel