Hopp til innhald

SYKHB3042 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet gir en videre innføring og fordypning i samfunnsvitenskapelig tenkning og perspektiv. Sentrale tema er juridiske, politiske og organisatoriske rammer for pasienten/brukeren og sykepleieutøvelsen. Samfunnsmessige, strukturelle og individuelle forhold som har betydning for rolleutøvelse vektlegges.

Videre vektlegges forberedelse til yrkesrollen gjennom synliggjøring av utfordringer og muligheter som ligger til profesjonen og helsevesenet. I emnet inngår  fokus på folkehelse og helsefremming. Vitenskapelig metode og etikk er også en del av emnet.

Praktisk informasjon

Det kan være aktuelt med undervisning på ettermiddag/kveldstid

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om samfunnsvitenskapelige perspektiver og tenkning.
 • Har kunnskap om samhandling mellom ulike forvaltnings- og behandlingsnivå.
 • Har kunnskap om sykepleiers pedagogiske funksjon og dens betydning for helse.
 • Har kunnskap om sykepleieprofesjonen i samfunnet.
 • Har kunnskap om forhold som påvirker rolleutøvelse.
 • Har kunnskap om sykepleiers funksjon i et pasientforløp og behandlingslinjer i helsetjenesten.
 • Har kunnskap om sykepleiers etiske ansvar i samfunnet.
 • Har kunnskap om sykepleiers ledende og administrative funksjon.

 

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan anvende kunnskap om samfunnsvitenskapelige perspektiver og tenkning i en sykepleiefaglig kontekst.
 • Kan reflektere over problemstillinger i forhold til samhandling.
 • Kan anvende pedagogisk kunnskap for å fremme helse.
 • Kan anvende den etiske refleksjonsmodellen på samfunnsetiske problem.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan utveksle synspunkter på samfunnsutvikling, helsetjenesten og sykepleiefaget og hvordan politiske føringer kan virke inn på sykepleiepraksis.
 • Kan vise innsikt i forhold som påvirker helse.
 • Har innsikt i folkehelsetiltak som fremmer helse og forebygger sykdom.
 • Kan drøfte sammenhengen mellom etikk og faglig forsvarlig sykepleie.
 • Kan planlegge et sykepleiefaglig prosjekt og bacheloroppgaven.

Krav til forkunnskaper

Bestått SYKSB/SYKHB 1021, 1031, 1022, 1032, 2023, 2033, 2041 og bestått praksis 1 og 2.

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner.

Undervisnings- og læringsformer

Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Disse arbeidsformene kan være aktuelle: arbeidskrav, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudium, refleksjon, gruppearbeid, prosjektarbeid, hospitering, simulering, muntlig presentasjon, digitale læringsverktøy, medstudentrespons, selvevaluering, seminar, kunnskaps- og forskningsbasert undervisning, forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1: Skriftlig gruppearbeid med innlevering - TPS 

Arbeidskrav 2: Fagdialog om alternativ medisin med påfølgende skriftlig innlevering i gruppe

Arbeidskrav 3: Prøveeksamen 

Vurderingsform

Individuell heimeeksamen, 3 dagar.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir gitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje greidd.

Ny eksamen foregår som ved ordinær eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler