Hopp til innhald

TST101 Tolketeori og profesjonskunnskap

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette emnet omfatter følgende tema: Tolk og samfunnskunnskap, tolketeori og tolkehistorikk og -etikk. Emnet fører fram til en eksamen dette semesteret, men vil utvikles videre i undervisning og øvelser i alle praktiske emner på tredje året. 

Alle temaene vil også kunne utdypes i en BA-oppgave. 

Undervisningen vil bli gitt enten på norsk eller norsk tegnspråk (heretter: tegnspråk).

Praksis inngår som en viktig del av emnet. 

Læringsutbytte

Dette emnet skal gi studenten innblikk i samfunnsforhold av særlig betydning for deres profesjon. Emnet legger til rette for kunnskap om grupper som har rett på tolk, blant annet gjennom møter med mennesker som representerer primærdeltakere i en tolkemediert samtale.  

Emnets innføring i tolketeori gir grunnlag for utøving av egen tolkepraksis og redskap for å kunne reflektere rundt denne. 

Kunnskap om tolkehistorikk/-etikk skal  sette studenten i stand til å inngå i relasjoner med med-tolk og primærdeltakere for å løse tolkeoppgaver på en profesjonell måte. Studenten skal ha kunnskap om yrkesetikk som basis for profesjonen og hvordan faglig skjønn inngår i profesjonsutøvelsen.    

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • Organisasjoner for døve og hørselshemmede
 • Rettigheter til tolk
 • Ulike preferanser når det gjelder tolkemetodikk
 • Tolking/oversetting som prosess
 • Ulike former for tolking
 • Tolking i et historisk perspektiv
 • Yrkesetikk

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i:

 • innhenting av relevant fagkunnskap, eller: "viten om verden"
 • analyse av hvilke faktorer som påvirker valg av tolkemetode
 • bruk av tolketeori 
 • analyse av tolkeprodukt 
 • refleksjon over egen praksis med utgangspunkt i yrkesetikk
 • analyse av tolkens handlings- og relasjonskompetanse
 • kritisk analyse av tolkeprofesjonens utvikling

Generell kompetanse

Studenten har generell kompetanse i:

 • å se tolkeprofesjonen i et samfunnsperspektiv
 • å beskrive tolkens arbeid, som oversetter og som part i en tolkemediert samtale

Krav til forkunnskaper

Eksamen i tegnspråk (60 sp) eller opptaksprøve må være bestått for å kunne framstille seg til eksamen i emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger med praktiske øvelser i de ulike temaene. Emnet har varierte læringsformer, som:  arbeid i språklaboratorium, prosjekt- og gruppearbeid, selvstudium og veiledning og krever stor egeninnsats av studentene. 

Muntlige framlegg og andre oppgaver som gis underveis i emnet, kan leveres på norsk tegnspråk eller muntlig/skriftlig norsk. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Ekskursjon til tegnspråklige miljø/institusjoner
 • Deltakelse i 80% av all obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Ved ikke godkjente arbeidskrav får studenten et nytt forsøk, når det er mulig innenfor studieåret.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 12 dager. Omfang: 4500-5000 ord, eller: 18-22 minutter tegnspråklig tekst. Eksamensoppgaven kan leveres på skriftlig norsk eller på norsk tegnspråk. Retningslinjer for hjemmeeksamen gis ved semesterstart. 

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ny/utsatt eksamen gjennomføres ved innlevering av individuell bearbeidet oppgave. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler