Hopp til innhald

TST102 Tolking til og fra norsk tegnspråk 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en introduksjon til tolking mellom ulike språk, med hovedvekt på tolking til og fra norsk tegnspråk (heretter; tegnspråk). I fagområdet tolking er det nær sammenheng mellom teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Denne sammenhengen mellom teori og praksis utgjør tolkens yrkesmessige- og profesjonelle plattform, og gjenspeiles i emnet som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. Praksis er en viktig del av emnet. 

Studenter med tegnspråklig førstespråkskompetanse:

- tolking fra skriftlig tekst til norsk tegnspråk

- tolking til og fra internasjonale tegn/utenlandske tegnspråk og norsk tegnspråk

Studenter uten tegnspråklig førstespråkskompetanse:

- tolking til og fra norsk og norsk tegnspråk

Læringsutbytte

I løpet av studiet skal studenten tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å opptre som profesjonell tolk.

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Konsekutiv- og simultantolking 
 • Modalitetsforskjeller og hvordan disse påvirker tolking mellom norsk og norsk tegnspråk
 • Ekvivalens og idiomatikk i tolking
 • Samarbeid med primærdeltakere og medtolk
 • Forberedelse til tolkeoppdrag

Ferdigheter

Studentene har ferdigheter i:

 • Konsekutiv tolking
 • Simultan tolking
 • Analyse av tegnspråklige og norske tekster

Generell kompetanse

Studenten har kompetanse i:

 • Tolkens ulike arbeidsspråk
 • Å gi og ta imot tilbakemelding på tolking
 • Refleksjon over eget tolkeprodukt

Krav til forkunnskaper

Eksamen i tegnspråk (60 sp) eller opptaksprøve må være bestått for å kunne framstille seg til eksamen i emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, praktiske øvelser, instruksjon, veiledning, selvstudium, arbeid i språklaboratorium, gruppeaktiviteter. Studiet krever stor egeninnsats av studentene. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk læringsaktivitet 

Samtlige arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Ved ikke godkjent læringsaktivitet (praksis og praktiske oppgaver) får studenten ett nytt forsøk, når det er mulig, innenfor studieåret.

 • Deltakelse i all obligatorisk læringsaktivitet
 • Praksis
 • Praktiske oppgaver i høst - og vårsemesteret:

Praktiske oppgaver for studenter med tegnspråklig førstespråkskompetanse:

 • Høst: Obligatorisk læringsaktivitet; innspilling av tolking fra norsk tekst til norsk tegnspråk 
 • Vår: Obligatorisk læringsaktivitet; tolking fra norsk tekst til norsk tegnspråk i  "Faglig utviklingssamtale" 
 • Vår: Obligatorisk læringsaktivitet; innspilling av tolket tekst fra internasjonale tegn/utenlandske tegnspråk til norsk tegnspråk

Praktiske oppgaver for studenter uten tegnspråklig førstespråkskompetanse:

 • Høst: Obligatorisk læringsaktivitet; innspilling av tolking fra norsk talespråk til norsk tegnspråk 
 • Vår: Obligatorisk læringsaktivitet; tolking fra norsk talespråk til norsk tegnspråk i  "Faglig utviklingssamtale" 
 • Vår: Obligatorisk læringsaktivitet; innspilling av tolket tekst fra norsk tegnspråk til norsk talespråk

Vurderingsform

Praktisk eksamen i tolking fra/til norsk eller norsk tegnspråk, 15 minutter.

Studenten vil på forhånd bli gjort kjent med retningslinjer for eksamen, inkludert vurderingskriterier.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler