Hopp til innhald

TST103 Tolking og ledsaging for døvblinde 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette er første del av emnet Tolking og ledsaging for døvblinde. Studentene vil i dette emnet få en innføring i de ulike tolkemetoder og teknikker som benyttes ved tolking for døvblinde; Ledsaging, beskrivelse og synstolking, tolking i begrenset synsfelt, taktil tegnspråktolking og haptisk kommunikasjon. 

Teori, praktiske øvelser og praksis gir studentene et grunnlag for å tolke og ledsage for døvblinde.  Samhandling med lærere og medstudenter er et viktig virkemiddel, og aktiv tilstedeværelse i undervisningen er derfor en forutsetning. Emnet fører fram til eksamen på våren og videreføres tredjeåret i utdanningen.

Læringsutbytte

I løpet av studieåret skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å tolke for døvblinde.

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • døvblindhet
 • ulike tolkemetoder og teknikker som brukes når det tolkes for døvblinde 
 • hvordan tolken forbereder seg til  et tolkeoppdrag
 • vurdering av etiske utfordringer situasjonen kan by på og å utvise faglig skjønn
 • å kunne samarbeide med andre tolker og inngå i relasjoner med både primærbrukere og andre profesjonsutøvere
 • å reflektere over egne valg i tolkeutførelsen
 • å gi og ta imot kollegaveiledning

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i

 • de ulike tolkemetodene som brukes ved tolking for døvblinde
 • systemet for signaler og teknikker ved ledsaging
 • å beskrive og synstolke
 • å tilpasse formidlingen til de riktige persepsjonskanalene

Generell kompetanse 

Studenten har kompetanse i

 • å forholde seg selvstendig til de utfordringer som gis
 • å reflektere rundt egen tolkeutførelse 

Krav til forkunnskaper

Eksamen i tegnspråk (60 sp) eller opptaksprøve må være bestått for å kunne framstille seg til eksamen i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings og læringsformer vil være forelesninger, praktiske øvelser, instruksjon, veiledning, selvstudium, arbeid i språklaboratorium,  gruppearbeid og praksis. Studentene må være innstilt på at praksis vil kunne legges utenfor den vanlige timeplanen. Studenter med tegnspråklig førstespråkskompetanse og studenter uten tegnspråklig førstespråkskompetanse vil få differensierte øvelser og oppgaver .

Studenter med tegnspråklig førstespråkskompetanse

Beskriver og synstolker på norsk tegnspråk/ skriftlig norsk

Tolker taktilt fra norsk tegnspråk, skriftlig tekst eller fra "feeder"(person som tolker fra tale til norsk tegnspråk) 

Studenter uten tegnspråklig førstespråkskompetanse

Taletolker, tegnspråktolker eller skrivetolker ved beskrivelse og synstolking

Tolker taktilt fra norsk tale, norsk tegnspråk eller skriftlig norsk. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Emnet krever deltagelse i 80% av alle obligatoriske læringsaktiviteter. 
 • Praksis

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Oppgave. Oppgaven er en skriftlig tekst (2500 ord) eller en tegnspråklig tekst (ca 15 min).

Studenten vil på forhånd bli gjort kjent med retningslinjer for eksamen, inkludert vurderingskriterier. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler