Hopp til innhald

MBUL503 Vitenskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette emnet gir en innføring i problemstillinger knyttet til vitenskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid.

Læringsutbytte

I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om relevante vitenskapsteoretiske begreper, problemstillinger og analysemåter, forskningstradisjoner og metoder.

Kunnskaper

Studenten

  • har avansert kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske forskningstradisjoner
  • har inngående kunnskap om ulike metoder innenfor kunstpedagogisk forskning

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende kunnskapen kritisk
  • kan analysere og drøfte akademiske tekster
  • kan beskrive, anvende og drøfte ulike forskningsmetoder og -tradisjoner
  • kan formulere problemstillinger med relevans for masterstudiet i barne- og ungdomslitteratur

Generell kompetanse

Studenten

  • kan kommunisere skriftlig og muntlig om kunstpedagogiske forskning på et analytisk og kritisk nivå
  • kan drøfte forskningsetiske problemstillinger
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
  • kan anvende vitenskapelige begreper og bruke disse i faglige resonnementer

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger og seminarer 2-3 dager per uke. Det forutsettes aktiv deltaking i undervisning, selvstendige litteraturstudier og at studentene bidrar med seminar- og prosjektframlegg. Det forventes at studentene danner kollokviegrupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ett obligatorisk arbeidskrav i form av:

Skriftlig arbeid som inneholder analyse og refleksjon over karakteristiske trekk ved en valgt tekst. Kriterier for utforming, innlevering og vurdering blir bekjentgjort på Canvas. Det skriftlige arbeidet vurderes med godkjent/ikke-godkjent. Oppgaven må være gjennomført til fastsatt frist og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i de to påfølgende semestrene etter godkjenningen.

Vurderingsform

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 dager med oppgaver knyttet til emnet.

Omfang: ca. 3000 ord.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler