Hopp til innhald

BVP312 Organisasjon og profesjonsutøvelse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Organisasjonsteorien vil vise hvordan velferdsorganisasjoner kan sette føringer for deltakernes handlingsvalg og virke inn på velferdstilbud til marginaliserte grupper.

Emnet gir en innføring i hvordan organisasjoner påvirker samhandling mellom profesjonsutøvere, brukere og andre deltakere. Vi belyser hvordan organisasjonstrekk som mål, strategier, strukturer, kultur, hjelper oss å forstå og forklare profesjonsutøvelse i organisasjoner. Videre setter vi søkelys på hvordan omgivelser er med på å påvirke organisasjoner, hvordan vi kan forstå beslutningsprosesser i organisasjoner og hvordan vi som profesjonsutøvere kan gå frem for å fremme kollektiv læring i organisasjoner og bidra til nødvendige endringer og forbedringer av organisasjonen. Emnet går inn på ulike typer organisering som er vanlig i helse- og omsorgssektoren.

Emnet ser på organisasjoner og profesjonsutøvelse der tjenesteproduksjonen på den ene siden påvirkes av de organisatoriske rammebetingelser, mens vi på den andre siden er opptatt av hvordan vi som yrkesaktive kan søke å påvirke og endre de organisatoriske rammevilkårene.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

  • har bred kunnskap om organisasjonsteoretiske begreper relatert til ulike typer organisasjoner
  • har kunnskap om sentrale trekk i helse- og omsorgsorganisasjoners sammensetning

Ferdigheter: Studenten...

  • kan anvende faglig kunnskap knyttet til  hvordan ulike typer organisering kan påvirke profesjonsutøverens handlingsrom
  • kan reflektere over endrings- og utviklingsprosesser på arbeidsplassen

Generell kompetanse: Studenten...

  • har innsikt i organisasjonsteori på en selvstendig måte i arbeid med lærings- og endringsprosesser
  • kan reflektere over organisering i ulike yrkesrelevante virksomheter på en kritisk måte, for å fremme samhandling mellom profesjonsutøver og brukere
  • kan reflektere selvstendig rundt sammenhengen mellom yrkesutøvelse og profesjonalitet

Krav til forkunnskaper

Bestått eksamener og praksis fra 2. studieår.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil veksle mellom forelesninger, studiegruppearbeid og seminar med fremlegg.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen.

Vurderingsform

Eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen på 4 virkedager. Besvarelsen omfang: 3000 ord +/- 10%

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A - F, der A - E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen på 4 virkedager, med ny oppgavetekst. Besvarelsen omfang: 3000 ord +/- 10%

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler