Hopp til innhald

FLKI8103 Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet «Ledelse av lærings- og læreplanarbeid» er bygget opp rundt fire hovedtema:

a) Læreplan 2020 (LK20)

b) Ulike perspektiver på lærplantenkning

c) Grunnleggende perspektiver på ledelse av læring

d) Sammenhenger mellom ledelse, organisasjonslæring og utvikling av profesjonsfellesskaper

Innholdsmessig tar emnet utgangspunkt i John Goodlads nivåer i læreplanutvikling, og gjennom 4 samlinger settes søkelys på hvert av disse nivåene, interaksjonen mellom dem og hvordan skole-ledelsen kan legge til rette for implementering av nye læreplaner. Gjennom diskurs om sentrale begreper i læreplanen og andre offentlige dokumenter kan skolelederne tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter knyttet til læreplaner i sin alminnelighet, ny læreplan, organisasjonslæring og ledelse av implementeringsarbeidet. Viktige perspektiver i dette er utvikling av organisasjonskultur, arbeid med danningssperspektiver, endring av mentale modeller og arbeid med eget credo både individuelt og i profesjonsfellesskapet.

Læringsutbytte

Etter endt videreutdanning om ledelse av lærings- og læreplanarbeid skal skolelederne ha følgende innsikter: 

Kunnskap

 • Nasjonale og internasjonale trender som bakgrunn for fagfornyelsen
 • Ulike læreplantradisjoner og -teori, og hvordan disse kan knyttes til arbeidet med fagfornyelsen
 • Sentrale verdier, prinsipper og begreper i læreplanverket, og sammenhengen mellom disse
 • Skoleleders sammensatte rolle i lærings- og læreplanarbeid med fokus på både elevers, læreres og egen læring.
 • Etiske og moralske dilemmaer i skjæringspunktet mellom skolens verdier og ulike interesser, behov og ønsker
 • Hvordan ledergruppen på skolen kan utnytte strategiske verktøy i arbeidet med fagfornyelsen
 • Skolen som lærende organisasjon, og hvordan teorier om dette kan få konkret nedslag i praksisfeltet når man arbeider med fagfornyelsen
 • Hvordan skoleledere bygger og utvikler profesjonsfellesskap og skolekultur for å fremme lærings- og læreplanarbeidet
 • Utfordringer i ledelse av lærings- og læreplanarbeid - med vekt på å involvere den enkelte i utviklingsarbeidet
 • Initiering, implementering og videreføring av prosesser knyttet til det lokale arbeidet med læreplanen, og hvordan skolen kan integrere dannings- og kunnskapsmål i undervisningen
 • På hvilken måte skoleeier, foresatte og elevene kan knyttes til læreplanarbeidet
 • Forskning om lærings- og læreplanarbeid i skolen

Ferdigheter

 • Bruke læreplanverket i arbeidet med å skape et felles grunnlag i kollegiet for arbeidet med å fremme elevenes danning og læring
 • Utøve lederrollen på en fleksibel og hensiktsmessig måte ved både å være tydelig leder, og å kunne lytte til de ansatte læreplanarbeidet. Prinsippet om distribuert kunnskap, læring og ledelse er et viktig grunnlag for slik praksis
 • Vurdere, identifisere og håndtere ulike interesser knyttet til lærings- og læreplanarbeid
 • Analysere muligheter og finne frem til innovative strukturer for profesjonsfellesskapet for å skape handlingsrom i lærings- og læreplanarbeidet
 • Fremme relasjonsbygging og legge til rette for at alle tar ansvar og deltar i lærings- og læreplanarbeid
 • Analysere ulike faser i læreplanarbeidet, og ut fra dette legge en konkret plan for implementering
 • Kunne nyttiggjøre seg data om egen skole til systematisk kvalitetsutvikling
 • Kunne bruke forskning i kombinasjon med egne og ansattes erfaringer som støtte til å videreutvikle egen ledelsespraksis

Generell kompetanse

 • Bevissthet om skoleleders ansvar for å bidra til at overordnede verdier og prinsipper i læreplanen kommer til uttrykk i hele skolens arbeid.
 • Innsikt i skolelederes ansvar for å legge til rette for lærings- og læreplanarbeidet ved egen skole
 • Forståelse av hvor viktig det lokale læreplanarbeidet er for videreutvikling av skolen og for å fremme elevenes danning og læring
 • Personlig og faglig styrke til å se muligheter og utfordringer, og for å holde fokus over tid
 • Bevissthet om egen rolle og dens påvirkning for kultur, normer og verdier i skolemiljøet for både ansatte, elever og foreldre
 • Forståelse av den betydning profesjonsfelleskapet og læreren som profesjonsutøver kan ha for fagfornyelse og skoleutvikling

Krav til forkunnskaper

30 studiepoeng lederutdanning (nasjonal rektorutdanning eller tilsvarende)

Anbefalte forkunnskaper

Organisasjonslæring; herunder enkel og dobbeltkretslæring

Teorier om utviklingsarbeid og endring

Språk som redskap og Kommunikasjon 

Undervisnings- og læringsformer

Videreutdanningsmodulen vil ha fire samlinger à to dager, over to semestre, til sammen 8 dager. Samlingene er tematisk organisert rundt ulike læreplannivå der hvert nivå vil bli belyst og drøftet gjennom forelesninger, arbeid i basisgrupper og skriftlige forarbeid. I løpet av studiet skal deltakerne gjennomføre et utviklingsarbeid på egen skole knyttet til ledelse av lærings- og læreplanarbeid som skal danne grunnlag for en mappeeksamen. I basisgruppene vil kollegaveiledning med utgangspunkt i lederutfordringer fra egen hverdag og veiledning i forhold til eget utviklingsarbeid og eksamensteksten knyttet til dette, være sentralt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire skriftlige arbeidskrav. Det første er en statusrapport om hvor skolen befinner seg i læreplanarbeidet. Denne skal drøftes med skoleeier og med personalet. I det neste settes fokus på lokale utfordringer i læreplanarbeidet på egen skole, mens det tredje handler om lederutfordringer i fagfornyelsen som skoleutvikling. Det siste arbeidskravet vektlegger hvordan elever og foreldre skal involveres. Her skal igjen skoleeier involveres.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig mappeeksamen der studentene leverer siste utkastet av en utviklingstekst. Underveis får studentene tilbud om skriftlig og muntlig veiledning. Eksamensteksten er en utviklingstekst med utgangspunkt i lederutfordringer knyttet til ledelse av lærings- og læreplanarbeidet på egen skole. Mappeeksamen leveres ultimo mai.

Vurdering: Bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler