Hopp til innhald

FLKI8104 Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studiet ledelse av utviklings- og endringsarbeid er praksisnært og forskningsbasert og skal gi deg som barnehage- og skoleleder kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne lede og stå i utfordringer knyttet til utviklings- og endringsarbeid på egen arbeidsplass. 

Studiet er bygd opp rundt følgende tema: 

 • Identifisere utviklings- og endringsbehov 
 • Planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid 
 • Analysere og utvikle barnehagens og skolens kultur 
 • Utvikle kollektive prosesser og lede nettverk 
 • Evaluere utviklingsarbeid 

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Student

Etter endt videreutdanning om utviklings- og endringsarbeid i egen organisasjon skal barnehage- og skoleledere ha inngående og oppdatert kunnskap om: 

 • barnehage- og skoleleders komplekse rolle i utviklings- og endringsarbeid 
 • strukturelle og kulturelle muligheter og begrensninger som ramme for systematisk endring og utvikling 
 • utfordringer ved ledelse av utviklings og endringsprosesser i uforutsette tider 
 • etiske og moralske dilemmaer i skjæringspunktet mellom ulike interesser, behov og ønsker 
 • ledelse som samhandlende aktivitet 
 • planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging i ulike stadier i utviklings- og endringsarbeid  
 • forskning om utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skole 

Ferdigheter 

Student

Etter endt videreutdanning om utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skole skal barnehage- og skoleledere ha økte ferdigheter i å: 

 • ta valg knyttet til rolle og rolleutøvelse basert på analyse av situasjonen 
 • i samhandling med profesjonsfellesskapet kunne identifisere, vurdere og håndtere moralske dilemmaer 
 • analysere muligheter og finne frem til innovative strukturer for å skape handlingsrom for utviklings- og endringsarbeid 
 • bygge relasjoner og lærende felleskap der alle tar ansvar og deltar i utviklings- og endringsarbeid 
 • kartlegge, avdekke og håndtere strukturelle og kulturelle forhold som kan hemme og fremme utviklings- og endringsarbeid 
 • analysere ulike stadier i utviklingsarbeidet, tilrettelegge egen ledelse som er mest hensiktsmessig basert på analyse av de ulike stadiene 
 • kunne bruke forskning i kombinasjon med egne erfaringer som støtte til å videreutvikle egen ledelsespraksis 

Generell kompetanse

Student 

Videreutdanning om utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skole skal føre til økt: 

 • bevissthet om barnehage- og skolelederes ansvar for at utviklingsarbeid forankres, gjennomføres og evalueres ved egen barnehage eller skole  
 • forståelse for sammenhengen mellom utviklings- og endringsarbeid og barn og unges leke- og læringsmiljø 
 • personlig og faglig styrke for å holde fokus over lengre tid 
 • bevissthet om egen rolle og dens påvirkning for kultur, normer og verdier i barnehage- og skolemiljøet for både ansatte, elever og foreldre  

Krav til forkunnskaper

30 studiepoeng lederutdanning (nasjonal styrerutdanning, rektorutdanning eller tilsvarende)

Undervisnings- og læringsformer

Videreutdanningsmodulen vil ha 5 samlinger à 2 dager, over to semestre, til sammen 10 dager. Samling 1-4 er arbeidssamlinger, mens samling 5 er eksamenssamling og avslutning. I tillegg vil det være digitale møter i basisgrupper, problembasert læring med veileder fra høgskolene, individuelle skriftlige tekster og aktiviteter på egen institusjon der studentene prøver ut aktiviteter og deler erfaringer med partner mellom samlingene.

Veksling mellom arbeid på samlingene og arbeid mellom samlingene vil til sammen utgjøre en helhet og sammenheng i studiet.  

Samlingene vil gjennomføres med studentaktive læringsformer der vi tar tak i utfordringer barnehage- og skoleledere står i knyttet til egen arbeidsplass.  Det blir satt av tid til drøfting og erfaringsutveksling i par og i basisgrupper sammen med veileder. På samlingene vil barnehage- og skolelederne få ressursforelesninger fra de tematiske hovedområdene for videreutdanningsmodulen. Veiledning på tekster vil også være sentralt i studiet både på samlingene og mellom samlingene.    

Arbeid og utprøving av ulike ledelseshandlinger mellom samlingene er en sentral del av studiet, og vil danne grunnlag for erfaringsdeling og refleksjon på samlingene.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene skal gjennomføre 3 individuelle arbeidskrav i emnet. To av arbeidskravene skal bestå av tekster på 800-1000 ord, og skal knyttes opp mot det pågående utviklings-/ endringsarbeidet på egen arbeidsplass, og reflektere arbeidet som skal prøves ut i barnehagen eller skolen mellom samlingene. Det tredje arbeidskravet, i form av en presentasjon, vil være knyttet til refleksjon om egen utvikling og læring gjennom studiet. 

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan gjennomføre eksamen.  

Vurderingsform

Muntlig eksamen med utgangspunkt i et problembasert arbeid (pbl) i basisgruppene.  

Studentene skal bruke fagkunnskap og egne erfaringer. Problemstillingen for eksamensarbeidet skal ha overføringsverdi til videre arbeid med ledelse av utvikling og endring på egne arbeidsplasser.  

Vurdering: Bestått/Ikke bestått.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler