Hopp til innhald

FLKI8105 Økologiske kjøkkenhager og utdanning for bærekraft

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Kjøkkenhager i skoler, barnehager og andre organisasjoner som arbeider med mennesker har fått en renessanse de siste årene og en ser et økende behov for kunnskap. I dette kurset har en fokus på hvordan en kan opparbeide og utvikle en kjøkkenhage.

Viktige stikkord er:

  • praktisk arbeid med kjøkkenhagen gjennom året
  • didaktiske perspektiv som tverrfaglig arbeid, barns medvirkning, dybdelæring og erfaringsbasert læring
  • hagen som en arena for utdanning for bærekraft

Kurset er samlingsbasert med totalt 4 samlinger, med digital undervisning mellom samlingene.

Fokus på samlingene:

  • Organisering og praktiske sider ved kjøkkenhagen. Jord, kompost og såing.
  • Oppal av planter og jordforbedring. Didaktiske perspektiv i kjøkkenhagen og grønn omsorg. Barns medvirkning.
  • Kjøkkenhagen som en arena for utdanning for bærekraft. Økologisk hagebruk og ulike plantekulturer.
  • Høsting i hagen med fokus på sunn mat og konservering. Forbered hagen for vinter. Arbeid i hagen gjennom hele året.

Læringsutbytte

Studenten  skal ha kunnskap om ulike dyrkingsmetoder og kjøkkenhager, og hvordan en kan stimulere barn og voksne sin undring, utforsking, og deltagelse i kjøkkenhagen gjennom året.

Studenten skal ha kunnskap om jord og ulike vekster.

Studenten skal ha kunnskap om hagen som en arena for arbeid med utdanning for bærekraft.

Studenten kan kunne jobbe didaktisk og praktisk, og kunne tilrettelegge for arbeid i kjøkkenhagen.

Studenten kan planlegge for tverrfaglig arbeid, dybdelæring, medvirkning og erfaringsbasert læring knyttet til kjøkkenhagen.

Studenten har forståelse av betydning av verdien av å arbeide med kjøkkenhage med barn.

Studenten har forståelse av betydning av egen lederrolle i arbeidet med kjøkkenhage.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Digitale undervisningsøkter på ettermiddag, og 4 heldagssamlinger på campus Stord og/eller Bergen. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeid underveis som dokumenteres med bilder/film som legges frem på eget arbeidskrav seminar.Godkjente arbeidskrav er gyldig i 5 år.

Vurderingsform

Oppgave

Karakterskala: bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler