Hopp til innhald

MAFYS561 Relasjoner, kommunikasjon og fysioterapi ved livsbelastninger, kriser og traumer

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi grunnlag for å forstå menneskers ulike måter å reagere ved kriser, komplekse traumer og store livsbelastninger. Studenten skal utvikle kliniske ferdigheter, med vekt på kontinuerlig vurdering og tilpasset dosering. Gjennom øvelse i kommunikasjon, språklige uttrykksformer og relasjonelle ferdigheter samt etisk refleksjon, skal studenten utvikle kompetanse som er grunnleggende for terapeutisk allianse og terapeutisk holdning i behandlingsprosesser. Videre utvikling av fagfeltet vektlegges. Emnet er delt i to likeverdige deler der en del er samlingsbasert, og den andre delen består av praksis. Aktuelle tema i emnet:

 • kommunikasjon, relasjon og etikk
 • tilpasset psykomotorisk fysioterapi
 • kriser og traumer 
 • migrasjonshelse 
 • rusomsorg
 • tverrfaglig samarbeid 
 • trygdefaglige tema  

Læringsutbytte

Læringsutbyttene er relevant for begge delene av emnet.  

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse 

Kunnskap: 
Studenten... 

 • har inngående kunnskap om kroppslige reaksjoner og uttrykk i lys av individuelle, kulturelle og samfunnsmessige perspektiv 
 • har avansert kunnskap om belastningslidelser, sammensatte tilstander, psykiske lidelser, rus samt helseutfordringer ved migrasjon 
 • har inngående kunnskap om hvordan mennesker kan reagere i traumatiske situasjoner og om hvordan traumer kan gi symptomer, lidelser og sykdom 
 • har inngående kunnskap om betydning av etikk, kommunikasjon, relasjon og kontekst i terapeutisk samhandling ved livsbelastninger, kriser og traumer 
 • kan gjøre rede for og begrunne psykomotorisk fysioterapi i en tverrfaglig kontekst i kommune- og spesialisthelsetjenesten  
 • kan gjøre rede for og begrunne planer for og gjennomføring av bevegelsesgrupper, samt reflektere over prosess- og gruppedynamikk  
 • har oversikt over velferdsordninger og trygdefaglige emner 
 • kan anvende kunnskap innenfor fagområdet i flerkulturell kontekst 

Ferdigheter: 
Studenten... 

 • kan etablere en terapeutisk relasjon, samt vedlikeholde og avvikle behandlingsallianser 
 • kan kontinuerlig analysere kroppslige funn og tilpasse psykomotorisk fysioterapi til den enkelte pasients grad av belastning, ressurser og livssituasjon  
 • kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og tilpasse tiltak og egnet behandling i det terapeutiske samspillet 
 • kan skape en situasjon der pasienten kan oppdage og utforske bevegelsesvaner der erfarings- og opplevelsesorienterte samtaler inngår 
 • kan reflektere over egne holdninger og deres betydning for pasientens mulighetsrom i behandlingssituasjonen  
 • kan, muntlig og skriftlig, formidle vurderinger i tverrfaglig behandlingssamarbeid, samt gi trygdefaglige utredninger for pasienter med kriser og traumer 
 • kan gjennomføre ulike typer bevegelsesgrupper tilpasset deltakerne 

Generell kompetanse: 
Studenten... 

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å vurdere kroppsfunn, livshistorie og aktuell livssituasjon samt tilpasse behandlingen til pasienter med livsbelastninger, kriser og traumer  
 • kan analysere og vurdere aktuelle problemstillinger og sammen med pasienten reflektere over livssituasjons, relasjoners og sosiokulturelle aspekters betydning for helse og sykdom 
 • kan reflektere over kommunikasjons- og interaksjonsprosesser og behandlingsetiske problemstillinger 
 • kan gjøre rede for og kritisk reflektere over forskning og ny kunnskap i fagfeltet 
 • kan formidle fagområdets uttrykksformer og ta en aktiv rolle i faglige diskusjoner 
 • kan formidle fysioterapiens samfunnsrelevans ved psykiske og psykosomatiske helseproblemer i primær- og spesialisthelsetjenesten 
 • kan med utgangspunkt i etablerte tradisjoner bidra til å videre utvikle individuell og gruppebasert fysioterapi i fagfeltet for å svare til ny kunnskap og samfunnsutvikling 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert. Undervisnings- og læringsformer består av forelesninger, plenumsdiskusjoner, refleksjon, og studentaktive læringsformer som simulering/ferdighetstrening, rollespill, nettbasert samarbeid i grupper og seminarer. Seminar vil omfatte:

 • Presentasjon av erfaring fra observasjonspraksis med fokus på fysioterapeutens tilnærming til behandling for pasienter innenfor det aktuelle feltet av spesialisthelsetjenesten, 15 min presentasjon på et seminar.

Studenten skal ha med videoopptak fra egen praksis til undervisning og seminarer. Opptakene danner grunnlag for faglige diskusjoner om kliniske problemstillinger i forhold til behandling og dosering, samt spørsmål om etiske dilemma, sosiokulturelle aspekter og tverrfaglig samarbeid. Alle studentene skal ha erfaring med å lede opplevelsesorienterte bevegelsesgrupper.  

Praksis delen har to former: 1) deltidspraksis med individuell psykomotorisk fysioterapi videreføres fra MAFYS550, 2) 1 uke heltid observasjonspraksis i spesialisthelsetjeneste innen psykisk helse. 

Deltidspraksis foregår i periodene mellom samlingene. I løpet av praksis skal det gjennomføres 150 individuell behandlings timer. Studenten skal ha gjennomført og ledet én bevegelsesgruppe minimum åtte ganger, à ca. 60 minutter. Antall deltakere i gruppen skal være fem til åtte. Det blir gitt 55 timer veiledning. 

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 20 timer per uke, inkludert i praksisperioden.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Vurderingen er todelt og begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Del 1 Praksisstudier
Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sine kliniske ferdigheter i praksis, samt at læringsutbytter og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. Fravær utover 10% medfører at aktuell praksisdel må tas om igjen. 

Vurderingen inkluderer:

 • To journaler som følger to individuelle behandlingsløp. Journalene skal inneholde beskrivelse av undersøkelse og funksjonsvurdering samt behandlingsprosess. Hver journal er på 700-1000 ord.
 • Skriftlig refleksjonsnotat. Notatet tar utgangspunkt i erfaringer fra bevegelsesgruppene og skal gi en teoretisk analyse av gruppedynamikk og gruppeprosess. Omfang 700-1000 ord. Student må også gi skriftlig tilbakemelding på en medstudents notat.
 • Skriftlig refleksjonsnotat. Notatet skal gi teoretisk analyse av terapeutisk samhandling ut fra praksis i psykomotorisk fysioterapi. Omfang 700-1000 ord. Student må også gi skriftlig tilbakemelding på en medstudents notat.
 • Loggskjema for hvert semester hvor student redegjør for individuell psykomotorisk fysioterapi samt eget loggskjema fra observasjonspraksis i spesialist helsetjenesten. Egen mal for loggskjema finnes i Informasjon om praksis. https://www.hvl.no/student/praksis/helseogsosial/fysioterapi/

 Praksislærer er ansvarlig for denne vurderingen.

Praksisveiledere anbefaler praksis godkjent eller ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis. 

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.  

Del 2 Praktisk eksamen 
Eksamen går over to dager, en forberedelsesdag og en eksamensdag. Fagmiljøet skaffer en medstudent som benyttes som pasient. 

Forberedelsesdag Undersøke pasient, 1 time. Skrive undersøkelsen med funksjonsvurdering og plan for behandling.

Eksamensdag Undersøkelse med funksjonsvurdering og plan for behandling leveres før eksamen starter. Studenten får 15 minutter til å redegjøre for sin plan før pasienten kommer inn. Studenten viser individuelt tilpasset behandling av den aktuelle pasienten, ca. 45 minutter Påfølgende muntlig høring, ca. 30 minutter. Det benyttes både ekstern og intern sensor.

Vurderingsuttrykk 
Bestått/ikke bestått 

Ny eksamen 
Ved ikke beståttt deleksamen gjennomføres den aktuelle del på nytt. Ny eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.