Hopp til innhald

MFAKS514 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid innenfor fysisk aktivitet i et skolemiljø, og forskningsarbeidet skal presenteres skriftlig i en egen masteroppgave. Masteroppgaven vil normalt være empirisk fundert, men kan også ha en teoretisk tilnærming. Masteroppgaven skal vise selvstendighet, evne til analyse og til vitenskapelig argumentasjon. Masteroppgaven kan være del av et større forskingsprosjekt ved institusjonen. Tema for og tilnærming til forskningsarbeidet skal skje i samråd med veileder.

Masteroppgaven er et individuelt arbeid.

Læringsutbytte

En student som har fullført emne 5 skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

 • spesialiserte kunnskaper om et avgrenset område innenfor fysisk aktivitet i et skolemiljø
 • inngående kjennskap til vitenskapelige teorier og metoder
 • evne til å drøfte problemstillinger rettet mot forskningsfeltets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten kan

 • vurdere og anvende vitenskapelig litteratur, for kritisk å kunne belyse faglige spørsmål
 • tolke og reflektere over innsamlede data i lys av eksisterende kunnskaper på området
 • resonnere selvstendig og utarbeide en stringent argumentasjon, muntlig og skriftlig
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten kan

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre relevante arbeidsoppgaver og prosjekter
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og diskutere dets relevans og samfunnsmessige nytteverdi
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Krav til forkunnskaper

Gjennomført første år av masterutdanningen.

Undervisnings- og læringsformer

Det blir lagt til rette for obligatoriske læringsaktiviteter knyttet opp mot ulike læringsmål for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen. Det blir stilt krav til aktiv deltakelse fra studentene på seminarer. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven, og veiledningen sikrer at studentene tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Noe av veiledningen kan være individuell og noe kan foregå i mindre grupper.

Hver student skal ha oppnevnt veileder(e). Veileder(e) tildeles av det fagmiljø studenten skal være tilknyttet når masteroppgaven skal gjennomføres, og studenten kan få inntil 35 veiledningstimer. Det gis veiledning knyttet til prosjektplan og masteroppgave. I starten av veilederforholdet skal det settes opp en avtale mellom veileder og student der begges plikter og rettigheter er nærmere definert, herunder omfanget av den individuelle veiledningen og gruppeveiledningen. 

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle arbeidskravene være godkjent. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltakelse fra studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktiviteter.

 • Innlevering av prosjektplan for masteroppgaven.
 • Deltagelse og presentasjon på skriveseminar.

Vurderingsform

Masteroppgave med justerende muntlig eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Masteroppgave:

Masteroppgaven skal være på maksimum 100 sider (ca. 33 000 ord). I tillegg kommer forside og vedlegg. 

Masteroppgaven kan alternativt leveres som en vitenskapelig artikkel hvor studenten er førsteforfatter. Artikkelen skal følge retningslinjene til et valgt tidsskrift. I tillegg til artikkelen skal masterstudenten skrive en utfyllende innledning/teori og metodedel på ca 30 sider hvor arbeidet også settes inn i en overordnet sammenheng. Denne delen skal inneholde den samme dokumentasjonen av egen innsats og bruk av andre sine data som kreves i en vanlig masteroppgave. 

Egne retningslinjer gir ytterligere informasjon om formelle krav til oppgaven.

Justerende muntlig eksamen

Muntlig eksamen har to deler: en åpen presentasjon på 20 minutter og en påfølgende muntlig eksaminasjon med utgangspunkt i oppgaven.

Karakteren på masteroppgaven kan justeres opp eller ned én karakter på muntlig eksamen.