Hopp til innhald

MSK510 Klinisk stomi- og kontinenssjukepleie, generell del

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet stomi- og kontinenssykepleie omhandler pleie og behandling av pasienter som på grunn av ulike lidelser må leve med stomi, reservoar, fistler, dren, avføringsproblemer eller perkutan ernæringssonde. Dette kan være pasienter i alle aldre, oftest med en gastroenterologisk/urologisk/gynekologisk eller nevrologisk grunnsykdom. Studentene skal tilegne seg spesialisert kunnskap for å kunne utøve sykepleie til de tidligere nevnte pasientgruppene. I emnet vil studentene også drøfte, med et holistisk fokus, reaksjoner som kan være forventet på kortere og lengre sikt hos pasienter som får en endret livssituasjon på grunn av aktuell sykdom/skade. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av stomi- og kontinenssykepleiers rolle, både som veileder, behandler, samtalepartner og ressursperson. 

Emnet stomi- og kontinenssykepleie omhandler pleie og behandling av pasienter som på grunn av ulike lidelser må leve med stomi, reservoar, fistler, dren, avføringsproblemer eller perkutan ernæringssonde. Dette kan være pasienter i alle aldre, oftest med en gastroenterologisk/urologisk/gynekologisk eller nevrologisk grunnsykdom. Studentene skal tilegne seg spesialisert kunnskap for å kunne utøve sykepleie til de tidligere nevnte pasientgruppene. I emnet vil studentene også drøfte, med et holistisk fokus, reaksjoner som kan være forventet på kortere og lengre sikt hos pasienter som får en endret livssituasjon på grunn av aktuell sykdom/skade. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av stomi- og kontinenssykepleiers rolle, både som veileder, behandler, samtalepartner og ressursperson. 

Naturvitenskapelige områder: 

 • Anatomi og fysiolog  
 • Mikrobiologi og genetikk 
 • Sykdomslære, spesielt relatert til fordøyelsessystemet, urinveiene, genitalia, bekkenbunnen, visse nevrologiske tilstander og medfødte sykdommer/tilstander 
 • Utredning og behandling av sykdommer og tilstander relevant ved anleggelsen av stomi, reservoar eller gastrostomi og ved fistler eller bekkenbunnsdysfunksjoner   
 • Komplikasjoner relatert til sykdom og behandling 
 • Virkning og bivirkning av behandling og medikamenter 

Stomi- og kontinenssykepleie: 

 • Sykepleie til barn og voksne som skal få eller har fått tynntarmstomi, appendicostomi, kolostomi eller urostomi 
 • Sykepleie til barn og voksne som skal få eller har fått alle typer reservoar (urin/tarm)  
 • Sykepleie til barn og voksne som skal få eller har fått gastrostomi for ernæring
 • Sykepleie til barn og voksne som har fistler/dren 
 • Sykepleie til barn og voksne som har bekkenbunnsdysfunksjoner som avføringsinkontinens, obstipasjon, bekkenbunnssmerter  
 • Ernæring og kostholdsanbefalinger 
 • Reaksjoner på akutt og kronisk sykdom hos pasient og pårørende 
 • Reaksjoner på kroppslige endringer hos barn og voksne, og håndtering av disse 
 • Livsstilsendringer 
 • Å leve med sykdom i ulike alders- og utviklingstrinn 
 • Å leve med sykdom sett i et alders- og kjønnsperspektiv 
 • Å leve med tabubelagte tilstander 
 • Å leve med sykdom sett i en religiøs og kulturell kontekst 
 • Psykososiale og seksuelle utfordringer ved sykdom 
 • Undervisning, veiledning og rådgivning til pasient og pårørende 
 • Tverrfaglig samarbeid, her også med pasientorganisasjoner 
 • Oppfølgingsrutiner og konsultasjonsformer 

Læringsutbytte

En student med fullført emne har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 
Studenten….. 

 • har inngående kunnskap om ulike sykdomstilstander som kan lede til stomi, reservoar, gastrostomi, fistler eller bekkenbunnsdysfunksjoner.  
 • har avansert kunnskap om utredningsmetoder aktuelle før anleggelse av stomi, reservoar, gastrostomi eller ved oppståtte fistler eller bekkenbunnsdysfunksjoner. 
 • har inngående kunnskap om medisinske, kirurgisk, onkologiske og nyere behandlingsalternativer som kan bli aktuelle for pasienter som skal få/har fått stomi, reservoar, gastrostomi eller ved oppståtte fistler eller bekkenbunnsdysfunksjoner. 
 • har avansert kunnskap om komplikasjoner som kan oppstå akutt eller på lang sikt som følge av behandling eller grunnsykdom, inkludert kunnskap om hvordan komplikasjoner kan forebygges og behandles hos pasientgrupper som har stomi, reservoar, gastrostomi, fistler eller bekkenbunnsdysfunksjon. 
 • har inngående kunnskap om bandasjemateriell, utstyr og tekniske hjelpemidler som benyttes hos pasienter med stomi, reservoar, gastrostomi, fistler eller bekkenbunnsdysfunksjon. 
 • har inngående kunnskap om hvordan sykdom, behandling og konsekvenser av behandling kan påvirke pasienter med stomi, reservoar, gastrostomi, fistler eller bekkenbunnsdysfunksjoner fysisk, psykisk, seksuelt, sosialt og eksistensielt. 

Ferdigheter: 
Studenten… 

 • kan analysere og vurdere pasientens fysiske funksjon og psykososiale utfordringer, og mulige problemer relatert til disse.  
 • kan bruke ulike forebyggingsstrategier i sykepleieutøvelsen. 
 • kan gjennomføre selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger om sykepleietiltak. 
 • kan gjennomføre relevante sykepleietiltak relatert til den enkelte pasients sykdom eller tilstand. 
 • kan bruke kunnskap om ulike sykdomstilstander for å fremme helse, mestring og livskvalitet hos pasienter i alle deler av livsløpet. 
 • kan bruke aktuelt medisinsk forbruksmateriell og teknisk utstyr forskriftsmessig. 
 • kan analysere og vurdere nødvendige oppfølgings- og rehabiliteringsforløp. 

Generell kompetanse: 
Studenten… 

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter som kreves som spesialsykepleier i stomi- og kontinenssykepleie, og bidra med sin kompetanse i tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere på forskjellige nivåer for å oppnå best mulig helsetilbud til pasienten, heri også kunnskapsoverføring til kollegaer. 
 • kan anvende ervervet spesialkompetanse til å undervise og veilede pasienter med stomi, reservoar, gastrostomi, fistler eller bekkenbunnsdysfunksjon, og deres pårørende. 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studenten tar ansvar for egen læring og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom forelesninger, gruppearbeid, caseløsing, simulering, nettbaserte arbeidsformer og selvstudie.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen: 

 1. Individuelt studiemålsetningsnotat. Omfang 600 ord. 
 2. 80 % tilstedeværelse i praktisk stomi- og kontinenssykepleie på SimArena og caseløsning i gruppe. 

Obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i ett semester etter godkjenning.  

Vurderingsform

Skoleeksamen 
Skriftlig 5 timers skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. 

 Ny eksamen 
Ved ikke bestått (karakteren F) må studenten gå opp til ny eksamen. 

Faglig overlapping

 • STOM100 - Klinisk stomisjukepleie, generell del - Reduksjon: 15 studiepoeng