Studenter i kliniske spesialiteter uniformer

Sykepleie | kliniske spesialiteter | master

Master

Ønsker du å få en klinisk spesialitet i sykepleie, inkludert kompetanse i helseledelse, pasientsikkerhet, helsetjenesteutvikling og forskning? Ta en fleksibel master i sykepleie, der du kan velge mellom flere ulike kliniske spesialiteter.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst 2 års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

  Søknadskode

  3043 (gastro), 3045 (infeksjon og smitte), 3046 (lunge), 3048 (nevro), 3047 (stomi), 3044 (uroterapi), 3066 (rettsmedisin)

  Studiet har vanligvis opptak i oddetallsår.

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.

  Informasjon om utregning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  Alle kvalifiserte fikk plass.

  Om å søke opptak til HVL

  Studiet har normalt opptak annethvert år. Sist oppstart var i 2023.

  Hvorfor studere master i kliniske spesialiteter? 

  Flere mennesker lever lenger med kroniske tilstander, og det er økte forventinger om at flere sykdommer skal kunne forebygges og behandles. I tillegg kommer det nye forskningsresultater om sykdom, behandlingsmetoder, og ny og avansert teknologi. Situasjonen krever økt kompetanse og forskning i sykepleie og helse.

  Du kan ta en fleksibel master med følgende kliniske spesialiteter:

  Gastrosykepleie

  Som gastrosykepleier arbeider du i et bredt fagfelt, som har mange spesialfelt. Det kommer stadig nye behandlingsmetoder og teknologiske nyvinninger, og disse krever spesialisering på ulike nivå i helsetjenesten. Dette studiet har som mål å videreutvikle handlingskompetanse innen gastrosykepleie. 

  Videreutdanningen gjør deg spesielt godt kvalifisert for kombinerte stillinger som omfatter både klinisk arbeid og praksisnært utviklingsarbeid.

  Mange pasienter opplever at livssituasjonen endrer seg ved sykdom i fordøyelsessystemet. Både operative inngrep eller medisinske tilstander kan føre til at man må ta hensyn til sykdommen. Pasienten trenger forståelse for psykologiske aspekter ved å leve med kronisk og alvorlig sykdom. Gastrosykepleieren må mestre et bredt spekter av ferdigheter, og ha spesialisert og oppdatert kunnskap som kreves ved akutte situasjoner, i palliativ behandling og i rehablitering. Gastrosykepleieren skal også bidra til at pasient og pårørende best kan tilpasse sin situasjon til det sosiale liv.

  Infeksjonssykepleie og smittevern

  Pasienter som behandles i sykehus og sykehjem har alltid en risiko for å få en helsetjenesteassosiert infeksjon og/eller bli kolonisert med resistente bakterier under oppholdet. I et samfunnsperspektiv vil alvorlige utbrudd av smitteførende agens eller utbrudd av resistente bakterier i helsetjenesten understøtte behovet for god beredskap innen smittevern.

  Du vil kunne delta aktivt i behandling av infeksjonspasienter. Du får også kunnskap om å veilede pasienter, pårørende og medarbeidere om infeksjonssykdommer med eller uten risiko for smittespredning.

  Klinisk rettsmedisin for sykepleiere

  Hvordan kan du som sykepleier ivareta pasienter som er utsatt for seksuelle overgrep og vold? Med utdanning i klinisk rettsmedisin vil du få avansert kunnskap i hvordan du behandler pasienter som er påført vold og overgrep, og samtidig lære hvordan du sikrer spor og riktig dokumentasjon til bruk i rettsvesenet.

  Formålet med utdanningen er å gi personer som er utsatt for seksuelle overgrep og ulike typer vold et helhetlig hjelpetilbud.

  Tidlig rettsmedisinsk sporsikring og skadedokumentasjon av god kvalitet i overgrepsmottak, legevakt og akuttmottak er viktig hvis dette skal kunne benyttes av politiet og rettsvesenet i etterkant. 

  Lungesykepleie

  Med utdanning i lungesykepleie kvalifiserer du til å utøve spesialsykepleie til pasienter med lungesykdommer og pasienter med respiratoriske problemer forårsaket av andre sykdommer eller skader.

  Stadig nye behandlingsmetoder og teknologiske nyvinninger krever spesialisering på ulike nivå i helsetjenesten. Dette medfører store utfordringer og krever kunnskap, samarbeid og koordinering for å oppnå kvalitet, trygghet og tilgjengelighet i helsetjenestene.

  God fagutøvelse krever evne til å integrere tilgjengelig kunnskap fra forsking med erfaringsbasert kunnskap, kombinert med brukerkunnskap. Dette studiet har som mål å videreutvikle handlingskompetanse innen lungesykepleie. 

  Videreutdanningen gjør deg godt kvalifisert for kombinerte stillinger som omfatter både klinisk arbeid og praksisnært utviklingsarbeid.

  Nevrosykepleie

  Ønsker du å jobbe med pasienter og brukere med nevrologiske sykdommer eller skader i hjerne- og nervesystemet? Spesialkompetansen til en nevrosykepleier er et viktig bidrag til mestring og livskvalitet for denne pasientgruppen.

  Innenfor fagområdet nevrosykepleie tilbys det behandling til pasienter og brukere i alle aldersgrupper, og med ulik bakgrunn. Pasienter og brukere med behov for sykepleie relatert til nevrologiske sykdommer eller skader i hjerne- og nervesystemet finner vi både i og utenfor sykehus. Noen har akutte sykdommer eller skader, mens andre har medfødt eller ervervet kronisk sykdom.

  Den spesialkompetansen en nevrosykepleier har er et viktig bidrag til bedre mestring og livskvalitet for pasientgruppen.

  Nye behandlingsmuligheter og avanserte undersøkelser fører med seg store utfordringer innen nevrosykepleie, og krever samarbeid og koordinering for å oppnå kvalitet, trygghet og tilgjengelighet i helsetjenestene.

  Stomi- og kontinenssykepleie

  Stomi- og kontinenssykepleie er en spesialisering med fokus på sykepleie til mennesker som blir rammet av sykdom eller tilstander i gastrointestinaltraktus, urinveiene, genitalia eller nervesystemet, og på grunn av dette må leve med stomi, reservoar, fistler/dren, avføringsinkontinens/obstipasjon/bekkensmerter eller perkutan ernæringssonde. Spesialkompetanse er et viktig bidrag til bedre mestring og livskvalitet for denne pasientgruppen.

  Dette vil kreve stor grad av tilpasning og ofte permanente endringer i livet for pasientene, og det vil være nødvendig med spesialkunnskap hos sykepleiere som skal ivareta dem. 

  Med denne videreutdanningen får du spesialkunnskap slik at du kan forberede, pleie, behandle, støtte og veilede pasientenes fysiske, psykiske, sosiale, seksuelle og kulturelle utfordringer.

  I studiet tilegner du deg spesialkunnskap om de nevnte pasientgruppene, slik at du skal kunne forberede, pleie, behandle, støtte og veilede dem i relasjon til fysiske, psykiske, sosiale, seksuelle og kulturelle utfordringer.

   

  Uroterapi

  Sykdommer og funksjonsforstyrrelser i urinveiene kan ramme kvinner og menn, og fra de nyfødte til de skrøpeligste eldste. Mange må forholde seg til en endret livssituasjon i lang tid.

  Uroterapeuten skal kjenne til teknikker for å redusere fysisk og psykisk smerte og ubehag knyttet til eliminasjonsprosessen, samt bidra til at pasient og pårørende best mulig kan fungere i det sosiale liv.

  Som uroterapeut må man kunne veilede, undervise og gi råd i forbindelse med akutt og kronisk sykdom og funksjonsforstyrrelse, i bruk av utstyr og medikamenter, samt å sikre at eliminasjonsbehovet blir ivaretatt.

  Både medfødte tilstander, medisinske tilstander eller operative inngrep kan være årsak til sykdommen eller funksjonsforstyrrelsen. Pasientene trenger forståelse for psykologiske aspekter ved å leve med kronisk og/eller alvorlig sykdom.

  Du kan studere master i sykepleie – kliniske spesialiteter ved campus Bergen.

  Studiet gir deg kompetanse i:

  • en klinisk spesialitet
  • helseledelse
  • pasientsikkerhetsarbeid
  • kvalitetsforbedring
  • helsetjeneste- og fagutvikling
  • undervisning og forskning.

  Et fleksibelt masterstudium

  Master i sykepleie - kliniske spesialiteter er en fleksibel masterutdanning. Har du tidligere tatt videreutdanning i en av spesialitetene, kan du søke suppleringsopptak for å fullføre mastergraden. Da tar du metode og skriver masteroppgaven. Du kan også starte med å ta videreutdanning i en av de seks spesialitetene, og senere søke om å ta masteren.

  Innhold i studiet

  Du må gjennomføre 150 timer kliniske studier innen din spesialitet i emnet Klinisk fagledelse og fordypning i klinisk spesialitet. De fire første emnene utgjør de første 60 studiepoengene i masterstudiet og tilsvarer videreutdanninger i spesialiteten.

  Studiet er samlingsbasert. Det er to ukesamlinger per semester, mens i andre semester er det tre samlinger. Emnet i femte semester er digitalt.

  Hva koster det å studere?

  Studiet har studieavgift på 15.000 kroner per semester, i tillegg til semesteravgift.

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  I studieavgiften inngår:

  • Undervisning på samlingar
  • Tilgang til elektroniske læremiddel på internett
  • Tilbakemelding og oppfølging av oppgåver og øvingar til den enkelte student
  • Sensur av eksamen og karakterutskrift

  Utveksling

  Emnene i masterstudiet har en internasjonal profil med bruk av engelskspråklig litteratur og drøfting av internasjonale faglige problemstillinger i de ulike emnene.

  I fjerde semester kan du ta deler av de kliniske studiene i utlandet.

  I arbeidet med mastergradsoppgaven kan du delta i forskningsprosjekter og internasjonale samarbeidsrelasjoner. Hvis du gjennomfører masteroppgaven i tilknytning til et internasjonalt forskningsprosjekt, kan du ha en utenlandsk veileder eller biveileder fra forskningsprosjektet. I sjette til åttende semester kan du velge et studieopphold i utlandet knyttet til masteroppgavens tema og aktuelle samarbeidspartnere.

  Vil du studere mer?

  En fullført master kvalifiserer deg for opptak til ph.d.-studier.

  Ph.d.-studiet i Helse, funksjon og deltaking er det mest nærliggende, men ph.d.-studiet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling er også aktuelt.