Sykepleie | kliniske spesialiteter | master

Master

Ønsker du å få en klinisk spesialitet i sykepleie, inkludert kompetanse i helseledelse, pasientsikkerhet, helsetjenesteutvikling og forskning?

Flere mennesker lever lenger med kroniske tilstander, og det er økte forventinger om at flere sykdommer skal kunne forebygges og behandles. I tillegg kommer det nye forskningsresultater om sykdom, behandlingsmetoder, og ny og avansert teknologi. Situasjonen krever økt kompetanse og forskning i sykepleie og helse.

HVL tilbyr deg et erfaringsbasert masterstudium i sykepleie med følgende kliniske spesialiteter:

 • gastrosykepleie
 • infeksjonssykepleie og smittevern
 • lungesykepleie
 • nevrosykepleie
 • stomi- og kontinenssykepleie
 • uroterapi

Studiet gir kompetanse i en klinisk spesialitet, helseledelse, pasientsikkerhetsarbeid, kvalitetsforbedring, helsetjeneste- og fagutvikling, undervisning og forskning.

Organisering

Studieprogrammet er organisert som et fleksibelt masterstudium. Det gir deg mulighet til å velge et utdanningsløp tilpasset deg.

Du kan enten søke deg inn på

 • masterstudiet, hvor 30 studieplasser er fordelt på de seks spesialitetene,
 • suppleringsopptaket dersom du tidligere har fullført en videreutdanning på 60 studiepoeng i en av de seks spesialitetene. Her kan du lese om suppleringsopptaket
 • videreutdanning i en av de seks spesialitetene. Det er 25 studieplasser for hver spesialisering. Emnene i videreutdanningen er på masternivå og gir full uttelling som del av masterstudiet ved senere suppleringssøknad. Her kan du lese om videreutdanningene

Du må gjennomføre 150 timer kliniske studier innen din spesialitet i emnet Klinisk fagledelse og fordypning i klinisk spesialitet. De fire første emnene utgjør de første 60 studiepoengene i masterstudiet og tilsvarer videreutdanninger i spesialiteten.

Hvordan er undervisningen?

Studiet er samlingsbasert. Det er to ukesamlinger per semester, mens i andre semester er det tre samlinger. Emnet i femte semester er digitalt.

Ukesamlinger de fire første semestrene:

 • Høsten 2021: 35 (digital) og 45
 • Våren 2022: 3, 12, 24
 • Høsten 2022: 35 og 46
 • Våren 2023: 3 og 24

Under arbeidet med masteroppgaven blir det arrangert masterseminarer.

Informasjon til nye studentar hausten 2021

Vil du studere mer?

En fullført master kvalifiserer deg for opptak til ph.d.-studier. Ph.d.-studiet i Helse, funksjon og deltaking er det mest nærliggende, men ph.d.-studiet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling er også aktuelt.

Utveksling

Emnene i masterstudiet har en internasjonal profil med bruk av engelskspråklig litteratur og drøfting av internasjonale faglige problemstillinger i de ulike emnene.

I fjerde semester kan du ta deler av de kliniske studiene i utlandet.

I arbeidet med mastergradsoppgaven kan du delta i forskningsprosjekter og internasjonale samarbeidsrelasjoner. Hvis du gjennomfører masteroppgaven i tilknytning til et internasjonalt forskningsprosjekt, kan du ha en utenlandsk veileder eller biveileder fra forskningsprosjektet. I sjette til åttende semester kan du velge et studieopphold i utlandet knyttet til masteroppgavens tema og aktuelle samarbeidspartnere.