Hopp til innhald

MSU510 Klinisk uroterapi, generell del

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Feltet uroterapeuter arbeider i er bredt og har mange spesialfelt. Stadig nye metoder for behandling og teknologiske nyvinninger krever spesialisering på ulike nivå i helsetjenesten. I løpet av emnet tilegner studentene seg innsikt i sykepleie og behandling til pasienter med sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier. Emnet vektlegger kunnskap om årsaksforhold, symptomer ved sykdomsutvikling, diagnostiseringsmetoder, behandlingsmetoder og oppfølging. Pasienter med sykdommer eller funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier omfatter akutt syke, kronisk syke, kreftpasienter og personer med medfødte misdannelser. Studenten skal tilegne seg kunnskap om fysiologiske prosesser og sykdomstilstander i urinveiene og tilegne seg forståelse for hvordan det er å få og å leve med akutte eller kroniske sykdomstilstander. 

 Naturvitenskaplige områder: 

 • Anatomi og fysiologi 
 •  Årsaksforhold og sykdomsutvikling                                                                                                              
 • Mikrobiologi og genetikk  
 • Patologi 
 • Komplikasjoner til andre organer som følge av sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier. 
 • Epidemiologi, utredning og diagnostikk 
 • Behandlingstiltak ved sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier 
 • Komplikasjoner relatert til sykdom og behandling 
 • Prognose ved ulike sykdomstilstander 
 • Farmakologi og legemiddelbehandling 

Uroterapi: 

 • Uroterapeutens rolle i utredning og behandling av personer med sykdommer og/eller funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier 
 • Uroterapeutens rolle ved ulike typer prøver og undersøkelser 
 • Sykepleie i relasjon til medisinsk og kirurgisk behandling 
 • Helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak 
 • Ernæring og kostholdsanbefalinger 
 • Livsstilsintervensjoner 
 • Oppfølgingsrutiner og konsultasjonsformer 
 • Psykososiale utfordringer ved sykdom 
 • Kulturelle aspekter ved sykdom 
 • Sykepleierrollen i tverrfaglig samarbeid 
 • Undervisning, veiledning og rådgivning til pasienter og deres pårørende 

Læringsutbytte

En student med fullført emne har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 
Studenten… 

 • har inngående kunnskap om sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier, herunder patologi, epidemiologi, diagnostikk, behandling og prognose.  
 • har avansert kunnskap om ulike behandlingsprinsipper og teknikker, og kan begrunne valg av behandlingstilnærming. 
 • har inngående kunnskap om hvordan sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier kan utvikle seg, hvordan akutte komplikasjoner, langtidskomplikasjoner og følgesykdommer kan påvirke pasienten fysisk, psykisk og sosialt. 
 • har avansert kunnskap om ulike utredningsmetoder og standardiserte vurderingsverktøy som er aktuelle for pasienter med sykdommer eller funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier og kan gjøre den nødvendige tolkning av resultatene.  
 • har inngående kunnskap om psykososiale problemområder, og kan kartlegge, forebygge og følge opp for å sikre best mulig helse og livskvalitet. 
 • har inngående kunnskap om farmakologi, legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering, inklusive bivirkninger og legemiddelinteraksjoner. 
 • har inngående kunnskap om forebyggende og rehabiliterende sykepleietiltak. 
 • har avansert kunnskap om pasienters, brukeres og pårørendes vanlige reaksjoner og behov ved sykdom. 
 • har inngående kunnskap om psykososiale problemområder ved sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier, og kan kartlegge, forebygge og følge opp for å sikre best mulig helse og livskvalitet for pasient og pårørende. 

Ferdigheter: 
Studenten… 

 • kan bruke kunnskap til å gjøre selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger om sykepleietiltak. 
 • kan analysere og vurdere pasienter med sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier sin funksjon, deltakelse og mulige problemer ut fra et kunnskapsbasert sykepleiefaglig perspektiv. 
 • kan bruke aktuelt medisinsk teknisk utstyr i samsvar med gjeldende forskrifter.  
 • kan bruke kunnskap om ulike sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier for å fremme helse, mestring og livskvalitet hos pasienter i alle deler av livsløpet.  
 • kan bruke ulike forebyggingsstrategier i sykepleieutøvelsen.  
 • kan gjennomføre systematisk klinisk undersøkelse av pasienter og gjøre selvstendige vurderinger av pasientens helsetilstand.  
 • kan bruke kunnskap til å foreslå aktuelle undersøkelser og/eller laboratorieprøver som bør utføres og kunne tolke disse forsvarlig som grunnlag for å iverksette kunnskapsbasert behandling eller videre utredning. 
 • kan analysere og forholde seg kritisk til pasienters legemiddelbehandling og eventuelt foreslå endringer. 
 • kan bruke kunnskap til å identifisere og vurdere tegn til endring i pasientens helsetilstand. 
 • kan bruke kunnskap til å gjøre selvstendige vurderinger og beslutninger om relevante sykepleietiltak. 
 • kan analysere og vurdere sammensatte pasientsituasjoner og foreslå oppfølgingstiltak i samarbeid med andre faggrupper. 
 • kan bruke kunnskap om veiledningsstrategier ved pasientinformasjon på en selvstendig måte.

Generell kompetanse: 
Studenten… 

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter som kreves som spesialsykepleier, og bidra med sin kompetanse i tverrfaglig samarbeid for å oppnå best mulig helsetilbud til pasienten.  
 • kan anvende anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise pasienter med sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier, og deres pårørende.  
 • kan anvende ervervet spesialkompetanse til å undervise og veilede studenter og kollegaer for å øke deres kompetanse innen sykepleie til pasienter med sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier.  

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studenten tar ansvar for egen læring og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom forelesninger, ferdighetstrening, simulering, caseløsning, seminarer, gruppearbeid, nettbaserte arbeidsformer og selvstudium. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen: 

 1.  Individuelt studiemålsetningsnotat. Omfang 600 ord.  
 2. 80 % tilstedeværelse i praktisk uroterapi på SimArena og caseløsning i gruppe. 

Obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i ett semester etter godkjenning

Vurderingsform

Skoleeksamen
Skriftlig 5 timers skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. 

Ny eksamen 
Ved ikke bestått (karakteren F) må studenten gå opp til ny eksamen. 

Faglig overlapping

 • URO100 - Klinisk uroterapi, generell del - Reduksjon: 15 studiepoeng