Hopp til innhald

PS1-305 Fordjuping i klinisk psykososialt arbeid

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Samarbeid med brukarar for etablering, vedlikehald og avslutting av relasjonar

Samtalen sitt innhald og utvikling av relasjon

Migrasjon - kulturell tilpassing og psykiske lidingar

Problemløysande arbeid; identifisere og analysere behov, setje i verk og evaluere intervensjonar med utgangspunkt i den enkelte tenestemottakar/pasient sine behov

Metodiske tilnærmingar i psykisk helsearbeid: miljøterapi, familiearbeid, nettverksarbeid og individualterapi

Etiske dilemma i praksis og utvikling av etisk haldning

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne har følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse.

Kunnskap:

Studenten...

  • har avansert kunnskap om relasjonar sin innverknad på og føresetnad for betringsprosessar
  • har avansert kunnskap om intervensjonar for å utvikle terapeutisk relasjon til menneske med psykisk liding og samansette problem

Ferdigheiter:

Studenten...

  • kan bruke sin relasjons- og omsorgskompetanse og delta i fagleg samarbeid, på tvers av etatar og tenestenivå, til beste for pasient/brukar og deira familie
  • kan sjølvstendig argumentere for og nytte kunnskapsbaserte metodar og intervensjonar for å utvikle terapeutiske relasjonar til menneske med psykisk liding og samansette problem
  • kan ta initiativ og bidra til forpliktande samarbeid med brukar og fagpersonar i psykisk helsearbeid

Generelle kompetanse:

Studenten...

  • kan nytte kunnskap om sentrale teoriar knytt til psykisk helsearbeid
  • kan ta initiativ og argumentere sjølvstendig for tiltak til brukar i psykisk helsearbeid på individ og samfunnsnivå

Krav til forkunnskapar

Emne PS1-300 og PS1-301, PS1-302, PS1-303 må vere greidd før studenten kan ta til på emne PS1-305

Undervisnings- og læringsformer

Rettleia praksis, førelesing, rollespel, video, sjølvstudium og oppgåveskriving, diskusjonar og rettleiingsgruppe.

Praksis

Studentane skal ha avvikla 270 timar praksisstudium, som vert gjennomført over 9 veker med 30 timar pr. veke. Alternative organiseringsformer kan vere aktuelle ved enkelte praksisplassar. Døme på praksisområde er psykososialt arbeid, psykiatrisk sjukepleie eller psykisk helsearbeid retta mot barn, ungdom eller vaksne med vekt på psykiske lidingar, psykososiale vanskar, rusproblem og/eller komorbiditet. Aktuelle instansar kan vere kommunal psykisk helseteneste, spesialisthelseteneste innan psykisk helsevern og rusbehandling, poliklinikkar, dagavdelingar og familiekontor. HVL nyttar som hovudregel praksisplassar i Sogn og Fjordane. Det er høve til å gjennomføre praksis ved eigen arbeidsplass, i samsvar med nærmare retningslinjer utarbeidd av HVL.

Gjennom fagleg rettleiing vert studentane sine handlingar og haldningar utfordra. Praksisrettleiar skal ha minst 3-årig relevant høgskuleutdanning og relevant vidareutdanning, og skal godkjennast av HVL. Høgskuletilsett praksislærarar møter student og praksisplass to gonger i løpet av praksisperioden. Studentane vert vurderte ut frå fastsette kriterier etter eige skjema.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjende før studenten kan framstille seg til sluttvurdering:

1. Oppmøte og deltaking i praksis; 90%.

2. Levert måldokument og praksisrapport til fastsatt tid

3. Ei skriftleg individuell oppgåve på 5000 ord. Oppgåve tek utgangspunkt i tema for fagutvikling/forskingsområde relatert til praksis i PS1-305.

Vurderingsform

Klinisk praksis vurdert til greidd/ikkje greidd