Hopp til innhald

TST-3 Eikholt 1 uke + tolkepraksis 7 uker

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Praksisemnet er en obligatorisk del av bachelor i tegnspråk og tolking. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og utfyllende retningslinjer for praksisstudiet i bachelor i tegnspråk og tolking.

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å opptre som profesjonell tolk. Studiet skal kvalifisere for å tolke til og fra tegnspråk (jf. emneplan TST207), ledsage, beskrive og tolke for døvblinde (jf. emneplan TST307) og tolking til og fra tegn som støtte til munnavlesning (TST407) og skrivetolking (jf. emneplan TST104). I fagområdet tolking er det nær sammenheng mellom teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Denne sammenhengen mellom teori og praksis utgjør tolkens yrkesmessige og profesjonelle plattform og skal gjenspeiles i studiet som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening.

Praksis er veiledet og vurdert. I praksisemnet dette studieåret skal studenten i størst mulig grad fungere som yrkesutøvende tolk under veiledning. Praksisstudiet 3. studieår er delt i to:

 • 7 uker tolkepraksis i institusjon eller hos frilanstolk
 • 1 uke på Eikholt kompetansesenter for døvblinde

Normalt gjennomføres praksisperiodene på 3 og 4 uker i samme institusjon.

Læringsutbytte

Underveis- og sluttevaluering av studenter i tolking til og fra norsk tegnspråk, TST311.

Kriteriene i dette dokumentet er utarbeidet etter innspill fra praksisfeltet på praksisveilederseminar. Kriteriene skal klargjøre for praksisveiledere, lærere og studenter hva som kan forventes av tolkestudenter i henholdsvis første og siste semester på siste året, i tolking til og fra norsk tegnspråk (TST311).

Med utgangspunkt i utdanningens evalueringskriterier for dialogtolking (TST311), bearbeidet i tråd med kvalifikasjonsrammeverket (utarbeidet av Europakommisjonen), understrekes det at:

Studentenes læringsutbytte skal være målbart og iakttakbart.

Under er forventninger til tolkestudentene på siste året sammenfattet i stikkord. Kriteriene er delt inn etter hva studentene bør kunne anvende av språklige ferdigheter og hva de bør kunne løse av tolkefaglige utfordringer. Avslutningsvis er det satt inn kriterier for hva som bør forventes av studentene i veiledningssituasjoner:

Høstsemesteret

Studenten skal i tolking til tegnspråk:

 • ha et grunnleggende tegnforråd og tempo som gjør det mulig å tolke enkle dialoger. Eksempel; en foreldresamtale 
 • ha et adekvat ordforråd i norsk tale- eller skriftspråk
 • ha grunnleggende ferdigheter i synonymbruk
 • ha tydelige munnbevegelser (ordbilder/orale komponenter)
 • ha tydelige og presise håndformer
 • ha tydelige tegn
 • kunne noen tegnspråklige elementer på grunnleggende nivå, som for eksempel:
  • negasjon og bekrefting
  • tegnutrykk (TMFOK)
  • setningsmarkører
  • lokalisasjon - være konsistent til valgte loci
  • tallsystem og bokstavering
  • mimikk
  • proformer
  • tidslinjer
  • konstruert handling (synsvinkelskifte/rolleovertakelse)
 • tolke fra tegnspråk til norsk, med vekt på formidling av innholdet 
 • i stor grad «være i tolkerolle» på tolkeoppdrag
 • klare å stå foran en forsamling
 • takle ytringer når en ikke har tegn som kreves, og benytte for eksempel bokstavering
 • produsere mening, også i kompliserte sekvenser; benytte blandingskoder mellom norsk og tegnspråk som midlertidig strategi når alternativet er å gi opp tolkingen (avbryte tolkingen)
 • vise bruk av reparasjonsteknikker ved behov:
  • stoppe taler
  • gi beskjed om at en mister noe
  • be om hjelp fra co-tolk/veileder når det er nødvendig
 • vise mimikk og kroppsholdning som samsvarer med talers ytringer

Vårsemesteret

I tillegg til å videreutvikle ferdighetene fra høstsemesteret skal studenten i tolking til tegnspråk:

 • i tolking mellom ulike tegnspråk eller mellom tegnspråk og norsk; løsrive seg fra originalytringen med vekt på sorteringsteknikk og trekke ut hva som er viktig
 • vise større grad av automatisering av oversettelsesprosessen, større flyt i tolkingen
 • ha evne til å se helheten av ytringer i kontekst, som gir bedre oversettelser
 • vise utstrakt bruk av reparasjonsteknikker som nevnt i foregående semester
 • takle mindre tolkeoppdrag alene (under veiledning)
 • forsøksvis tilpasse tolkingen til sjanger/nivå i den aktuelle situasjonen
 • vise mimikk og kroppsholdning som samsvarer med talers stil
 • utføre språkhandlinger på vegne av andre (ref. Wadensjö); få frem ulike språkhandlinger der for eksempel en kommando skilles fra et spørsmål
 • vise profesjonalitet i tolkerollen
 • ikke la egne følelser komme til uttrykk under tolkingen, men bearbeide disse i etterkant

Høst- og vårsemesteret

En forutsetning for å bestå praksis er at studenten deltar i veiledning. Her vurderes studenten etter følgende kriterier felles for høst- og vårsemesteret, der studenten skal:

 • være aktiv, ta imot veiledning og reflektere over elementer som blir løftet frem i samtalen
 • takle konstruktiv kritikk
 • vise utvikling i løpet av praksisperioden
 • vise at tilbakemeldinger gitt i første semester er fulgt opp og jobbet med til neste semester
 • ta ansvar for egen læring, og benytte de sjanser som byr seg; ta initiativ til å være i tegnspråklig samhandling og tolke når veileder oppfordrer til det

Krav til forkunnskaper

TST-2, TST211, TST212 og TST213

Undervisnings- og læringsformer

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til praksisveileder så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møtevirksomhet og annen faglig virksomhet. Det oppfordres til at studenten utviser fleksibilitet i praksisperioden og kan gjennomføre deler av praksis på kveld og helger. Dette vil kunne gi et best mulig utbytte fra praksis, men stilles ikke som et krav. Studenten skal:

 • delta aktivt i veiledningssamtaler
 • innhente informasjon om praksisinstitusjonen og oppmøtetid og -sted
 • forberede seg til oppdrag både faglig og praktisk

Obligatorisk læringsaktivitet

Før og underveis i praksis:

 • praksisnotat: studenten skal før hver praksisperiode skrive ned egne forventninger og læringsmål til praksis. Studenten har ansvar for å levere dette notatet til praksisveileder etter avtale, og senest siste arbeidsdag før praksisstart. Notatet kan brukes videre som veiledningsrunnlag i praksisperioden
 • praksisveileder kan utarbeide oppgaver som er relevante for praksisperioden og relevante for hver enkelt student

Etter praksis:

 • praksisoppgave: etter endt praksisperiode i vårsemesteret skal studenten levere en individuell oppgave til faglærer som vurderes godkjent/ikke godkjent. Godkjent oppgave er en forutsetning for å gå opp til eksamen. Oppgaven skal inneholde:
 • forventninger til praksis
 • utarbeidelse av egne læringsmål
 • beskrivelse av praksisstedet og gjennomføring av praksisperioden
 • refleksjon over oppnådd læring i forhold til forventninger
 • eventuelt andre avtalte oppgaver eller momenter

Vurderingsform

Praksis, 8 uker

Karakterskala bestått/ikke bestått

Dette praksisemnet er delt i to:

 • 7 uker tolkepraksis i institusjon fordelt på 3 uker høst, 4 uker vår. Skriftlig underveisvurdering som hovedregel etter høstukene. Skriftlig og begrunnet sluttvurdering etter vårukene.
 • 1 uke praksis ved Eikholt kompetansesenter for døvblinde. Skriftlig og forenklet vurdering, kun skriftlig begrunnet ved eventuelt ikke bestått periode

Begge delene må være bestått for at en student kan melde seg opp til eksamen. Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til et nytt forsøk, jf. forskrift om studium og eksamen ved Høgskolen på Vestlandet. For øvrige rutiner i forbindelse med vurdering se retningslinjer for praksisstudiet.