Hopp til innhald

FM2-ENS2-15 Spill i ensemble 2

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet har som et viktig siktemål å utvide kandidaten sin kompetanse til å medvirke i og legge til rette for god musikalsk kvalitet i musikkensemble av ulikt slag og på sitt eget hovedinstrument. Kandidaten skal også i løpet av emnet opparbeide seg en kompetanse i forhold til konsertarrangering med tanke på arbeid med egne og andre ensembler. Det er et mål at kandidaten skal bli en kompetent korsanger og utvikle sitt eget gehør. Kandidaten skal videreutvikle sin musikkteknologiske plattform.

I emnet skal kandidaten velge seg et fast ensemble som det skal arbeides med fram mot en eksamenskonsert i slutten av semesteret. Emnet inneholder også undervisning i konsertarrangering, hovedinstrument, musikkformidling, klassesamspill, musikkteori, hørelære og kor. Et viktig mål i emnet er at kandidaten skal lære å se sammenhenger mellom arbeid i ensemble, hovedinstrument, konsertarrangering og musikkformidling. Undervisninga i musikkteori/hørelære skal være en ressurs for studentene i arbeidet i de faste ensemblene.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • har kunnskap om relevant repertoar for kandidaten sitt faste ensemble og hovedinstrument
 • har innsikt i hvordan sosiale relasjoner og gruppeprosesser er viktige premisser for utviklinga av læringsmiljøet i ensemble
 • har kjennskap til organiseringen av norsk musikkliv
 • har kunnskap om musikkteori og gehør
 • har kunnskap om musikkteknologiske verktøy og bruken av disse i didaktisk og utøvende kontekst

 

Ferdigheter:

 • kan arbeide med musikalsk kommunikasjon i sitt faste ensemble
 • kan arbeide med praktisk gehør i forhold til ensemble og hovedinstrument
 • kan planlegge og gjennomføre ulike typer konserter
 • kan vise tekniske ferdigheter og sjangerforståelse på instrumentet sitt
 • kan bruke stemmen på varierte måter i forbindelse med koraktiviteter av ulikt slag
 • kan skrive ned musikalske forløp i ulike stiler med variert rytmisk og melodisk kompleksitet, samt utvikle et bevisst musikalsk gehør og god auditiv forestillingsevne

 

Generell kompetanse:

 • kan anvende ulike arbeidsmåter i forbindelse med arbeid i ensemble, og vise evne til å ta initiativ i ulike sammenhenger der innøving, opptak og formidling av musikk er i fokus
 • kan reflektere over egen rolle som utøver og ensemblemusiker

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

FM1-MUS2-15, FM2-ENS1-10

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil i hovedsak knytte seg til klasse- og gruppeundervisning, veiledning, egenøving og framføringer i ulike sammenhenger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske oppgaver - skriftlige og muntlige - spesifiseres i semesterplanen ved oppstart.

Deltaking i obligatoriske læringsaktivitetar i undervisning. Kva deler dette er vert presentert ved semester start. 

Vurderingsform

Del 1: Mappe (40%)

Del 2: Praktisk eksamen (inntil 1 dag) (60%)

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. Ved ikke bestått må den eller de ikke beståtte delene ta om igjen.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler