Hopp til innhald

MASA203 Samfunnsarbeid - sosial mobilisering

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

I dette kurset skal studentane fordjupa seg i samfunnsarbeid i ein brei sosial kontekst, og kunne øva på kva måte eige prosjekt bidrar til kunnskapsutvikling i samfunnsarbeid.

Den første er vektleggingen av bruk av teori i forskingsprosjekta deira. Det gir ei teoretisk verktøykasse som har ei rekke teoretiske omgrep, tilnærmingar og vitskaplege teoriar som kan brukast i sosialt arbeid.  Teorigrunnlaga og arbeidsmetodane til samfunnsarbeid har på ulike måtar vorte presenterte og tileigna dei første studieårene. Dette kurset er meint å knyta desse og nokre få til forskingsprosjekt.

Det andre er teoretiske og praktiske døme på sosial mobilisering. Sentralt i dette tematiske området er ei samfunnsvitskapleg forståing av kva lokale, nasjonale og globale krefter har å seia for sosial endring. Kurset vil fokusera på korleis desse kreftene kan vera mobiliseringsressursar for menneske, og korleis dei kan fungera som hemmande strukturar. Kurset gir praktiske anvendelser om mobilisering, deltaking, makt, motstand. Dette tematiske området vil òg utvida studentanes tenkning om å formulera praksisbaserte forskingsprosjekt.

*Mobilisering, Deltakerkompetanse, Barn, unge og deltaking, Ikke-undertrykkende praksis, Kraft og motstand

* Bruk av teori i eit forskingsprosjekt

* Skille mellom vitskapsteori, teoretiske omgrep og tilnærmingar til samfunnsarbeid

* Anvendelse av vitskaplege teoriar som motstandsdugleik, teoriar om sosial praksis.

* Anvendelse av teoretiske omgrep som sosial kapital, empowerment, deltaking

Læringsutbytte

Ein student med fullført emne skal ha følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, evnar og generell kompetanse:

 Studenten...

 • har inngåande forståing for samfunnsarbeid som praksis, teori og metode for endring, og utvikla si eiga analytiske stemme
 • har avansert og inngåande kunnskap om samfunnsarbeidet sitt kompleksitet
 • brukar kunnskapen på nye område
 • kan analysera faglege problemstillingar på kreative måtar
 • kan analysera og helda seg fagkritisk til innvendingar som kan rettast mot eige prosjekt

 Studenten...

 • kan identifisera kritiske faktorar i samfunnsarbeid og vera kristisk reflekterande rundt eige prosjekt
 • kan formulera faglege argument munnleg og skriftleg
 • arbeider sjølvstendig med teoretiske og praktiske oppgåver.
 • kan finna og gjera seg nytta av eit breitt fagleg tilfang av forsking og utviklingsarbeid

 Studenten...

 • kan kommunisera eige fagleg forståing
 • bidrar til nytenking og innovasjon i fagfeltet
 • kan bruka samfunnsarbeid som teoretisk og praktisk disiplin for å granska, drøfta eller utfordra sitt eige mastergradprosjekt

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning i faget er i tredje semester. Forelesning, gruppearbeid, artikkelseminar, få og gi kommentarar til eige og medstudentar sitt arbeid, delta i diskusjonar, levera arbeidskrav via Canvas.

Prosessorientert skriving, levera essay/eksamensoppgåver til rettleiing, bidra med kommentarar på medstudentar sine essays.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Eksamen

Oppgåve i form av skriftleg individuelt essay. 4500 ord +/- 10%. Framside og litteraturliste kjem i tillegg. 

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er stådd karakter og F er ikkje stådd.

Ny eksamen

Studentane kan skriva om oppgåva, eller levera ny oppgåve til ny eksamen