Hopp til innhald

FLE117 Digital organisering og ledelse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emner i dette kurset er relatert til organisering og ledelse i en digital tidsalder, for eksempel hvordan digitale teknologier og utnyttelse av disse muliggjør eller innebærer en transformasjon av:

• organisasjonsstrukturer og prosesser

• beslutningstaking

• endring av kjerneorganisasjon

• ledelse og fjernledelse

• produkter og tjenester

• intraorganisatorisk samarbeid

• samhandling mellom menneskelige ansatte og digitale løsninger som robotikk og kunstig intelligens.

• etikk, samfunnsansvar og bærekraft

• regulering

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt kurs har studenten kunnskap om og forståelse av:

 • hvordan digital teknologi muliggjør og medfører organisasjonstransformasjon
 • digital teknologi og digitale løsninger som kan påvirke organisasjonen, dens funksjon, beslutningstaking og måloppnåelse.
 • hvordan digital teknologi påvirker valg av struktur, kultur og praksis for organisasjonsform, samhandling og ledelse.
 • utfordringer knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft ved bruk av digital teknologi 

Ferdigheter

Studentene er etter gjennomført kurs:

 • i stand til å analysere hvordan digital teknologi muliggjør og medfører organisasjonstransformasjon
 • kan reflektere kritisk over, og anvende teorier og metoder innen organisering og digital transformasjon med vekt på drivere og barrierer
 • kan delta konstruktivt og komme med forskningsbaserte forslag i organisasjons-endringsprosesser aktivert eller kreves av digital teknologi.
 • kan vurdere utfordringer knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft for digital teknologi i organisasjoner.

Generell kompetanse

Studentene er etter gjennomført kurs:

 • i stand til å jobbe både uavhengig og i team med praktiske og teoretiske problemer
 • i stand til å presentere resultatene av slikt arbeid i muntlig og skriftlig form
 • kan formidle relevante temaer til både spesialister og ikke-spesialister
 • vet når ytterligere kompetanse er nødvendig, og hvor den kan bli funnet

Krav til forkunnskaper

Opptakskrav til programmet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings i fysiske og digitale klasserom, gruppearbeid og veiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Hver student skal presentere en skisse til analyse av digitalisering for en organisasjon studenten kjenner.

Vurderingsform

Essay over oppgitt oppgave

Lengden på semesteroppgaven: ca. 20 sider (+/- 10%), skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler