Hopp til innhald

FLKI8104 Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Studiet ledelse av utviklings- og endringsarbeid er praksisnært og forskningsbasert og skal gi deg som barnehage- og skoleleder kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne lede og stå i utfordringer knyttet til utviklings- og endringsarbeid på egen arbeidsplass. 

Studiet er bygd opp rundt følgende tema: 

 • Identifisere utviklings- og endringsbehov 
 • Planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid 
 • Analysere og utvikle barnehagens og skolens kultur 
 • Utvikle kollektive prosesser og lede nettverk 
 • Evaluere utviklingsarbeid 

Læringsutbytte

Kunnskaper  

Etter endt videreutdanning om utviklings- og endringsarbeid i egen organisasjon skal barnehage- og skoleledere ha inngående og oppdatert kunnskap om:  

 • barnehage- og skoleleders komplekse rolle, muligheter og utfordringer ved ledelse av utviklings og endringsprosesser 
 • ledelse av utviklings- og endringsprosesser i uforutsette tider 
 • strukturelle og kulturelle muligheter og begrensninger som ramme for systematisk endring og utvikling  
 • etiske og moralske dilemmaer i skjæringspunktet mellom ulike interesser, behov og ønsker  
 • ledelse som samhandlende aktivitet i planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging i ulike faser i utviklings- og endringsarbeid  

 

Ferdigheter  

Etter endt videreutdanning om utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skole skal barnehage- og skoleledere ha økte ferdigheter i å:  

 • kartlegge og håndtere strukturelle og kulturelle forhold som kan fremme og hemme utviklings- og endringsarbeid  
 • kunne identifisere, vurdere og håndtere etiske dilemmaer i samhandling med det profesjonelle fellesskapet 
 • identifisere ulike faser i et utviklingsarbeid, og ta valg knyttet til rolle og rolleutøvelse i profesjonsfellesskapet basert på analyse av de ulike fasene 
 • bygge relasjoner og lærende felleskap der alle tar ansvar og deltar i utviklings- og endringsarbeid i egen organisasjon
 • kunne ta i bruk oppdatert forskning i kombinasjon med egne erfaringer som støtte til å videreutvikle egen ledelsespraksis  

Generell kompetanse 

Videreutdanning om utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skole skal føre til økt:  

 • bevissthet om barnehage- og skolelederes ansvar for at utviklingsarbeid forankres, gjennomføres, evalueres og videreføres ved egen barnehage eller skole  
 • forståelse for og aktivt arbeide med sammenhengen mellom utviklings- og endringsarbeid og barn og unges leke- og læringsmiljø  
 • personlig og faglig styrke for å holde fokus i utviklings- og endringsarbeidet over lengre tid  
 • bevissthet om egen rolle og dens påvirkning for kultur, normer og verdier i barnehage- og skolemiljøet for både barn, elever, ansatte og foreldre  

Krav til forkunnskaper

30 studiepoeng lederutdanning (nasjonal styrerutdanning, rektorutdanning eller tilsvarende utdanning)

Undervisnings- og læringsformer

Videreutdanningsmodulen har 5 samlinger à 2 dager, over to semestre, til sammen 10 dager.  

Samlingene gjennomføres med studentaktive læringsformer der vi tar tak i muligheter og utfordringer barnehage- og skoleledere står i på egen arbeidsplass. Det blir satt av tid til drøfting og erfaringsutveksling i basisgrupper sammen med veileder. Samlingene vil også inneholde ressursforelesninger fra de tematiske hovedområdene for videreutdanningsmodulen.   

Arbeid og utprøving av ulike ledelseshandlinger mellom samlingene er en sentral del av studiet, og vil danne grunnlag for erfaringsdeling og refleksjon på samlingene.  

Mellom samlingene gjennomføres digitale møter i basisgrupper sammen med veileder fra høgskolen med utgangspunkt i problembasert læring. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Det skal gjennomføres og leveres tre individuelle arbeidskrav  i studiet. Konkretisering av arbeidskrav kommer ved studiestart. 

Vurderingsform

Muntlig presentasjon i gruppe med utgangspunkt i et problembasert arbeid (pbl) i basisgruppene.  

Studentene skal bruke fagkunnskap og egne erfaringer i presentasjonen. Problemstillingen for sluttvurderingen skal ha overføringsverdi til videre arbeid med ledelse av utvikling og endring på egne arbeidsplasser.  

Vurdering: Bestått/Ikke bestått.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler