Hopp til innhald

FLKI8105 Økologiske kjøkkenhager og utdanning for bærekraft

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Kjøkkenhager i skoler, barnehager og andre organisasjoner som arbeider med mennesker har fått en renessanse de siste årene og en ser et økende behov for kunnskap. I dette kurset har en fokus på hvordan en kan opparbeide og utvikle en kjøkkenhage.

Viktige stikkord er:

 • praktisk arbeid med kjøkkenhagen gjennom året
 • didaktiske perspektiv som tverrfaglig arbeid, barns medvirkning, dybdelæring og erfaringsbasert læring
 • hagen som en arena for utdanning for bærekraft

Kurset er samlingsbasert med totalt 4 samlinger, med digital undervisning mellom samlingene.

Fokus på samlingene:

 • Organisering og praktiske sider ved kjøkkenhagen.
 • Høsting i hagen med fokus på sunn mat og konservering. Forbered hagen for vinter. Arbeid i hagen gjennom hele året.
 • Kjøkkenhagen som en arena for utdanning for bærekraft. Økologisk hagebruk og ulike plantekulturer. Jord, kompost og såing.
 • Oppal av planter og jordforbedring. Didaktiske perspektiv i kjøkkenhagen og grønn omsorg. Barns medvirkning.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om ulike dyrkingsmetoder og kjøkkenhager, og hvordan en kan stimulere barn og voksne sin undring, utforsking, og deltagelse i kjøkkenhagen gjennom året
 • har kunnskap om jord og ulike vekster
 • har kunnskap om hagen som en arena for arbeid med utdanning for bærekraft

Ferdigheter

Studenten

 • kan jobbe didaktisk og praktisk, og kan tilrettelegge for arbeid i kjøkkenhagen
 • kan planlegge for tverrfaglig arbeid, dybdelæring, medvirkning og erfaringsbasert læring knyttet til kjøkkenhagen

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse av betydning av verdien av å arbeide med kjøkkenhage med barn
 • har forståelse av betydning av egen lederrolle i arbeidet med kjøkkenhage

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Digitale undervisningsøkter på ettermiddag, og 4 heldagssamlinger på campus Stord og/eller Bergen. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ein individuell presentasjon av utviklingsarbeid som legges frem på eget obligatorisk læringsaktivitets seminar, knytt til følgende læringsmål:

 • kan jobbe didaktisk og praktisk, og kan tilrettelegge for arbeid i kjøkkenhagen
 • kan planlegge for tverrfaglig arbeid, dybdelæring, medvirkning og erfaringsbasert læring knyttet til kjøkkenhagen

Godkjente obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i 5 år.

Vurderingsform

Individuell oppgave knytt til utviklingsarbeid på eigen arbeidsplass.  2000-2500 ord.

Oppgåvetekst blir gitt i løpet av 1. semester.

Karakterskala: A-F

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler