Hopp til innhald

MAU801 Matematikk 1, emne 1 - Lærerens undervisningskompetanse i matematikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Studiet inngår i satsingen Kompetanse for kvalitet og følger krav stilt i Utdanningsdirektoratets Strategi for videreutdanning av lærere og skoleledere 2016-2025. Dette er en satsing der man kan ta inntil 60 studiepoeng i matematikk for å fremme kompetansen til lærere som ønsker å undervise matematikk på 5-10 trinn.

Studiet "Matematikk 1, 5.-10. trinn" vil, i kombinasjon med "Matematikk 2, 5.-10. trinn" eller tilsvarende kurs, danne et grunnlag for undervisning i matematikk på 5.-10. trinn i hele grunnskolen. Gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet i regi av Utdanningsdirektoratet kan studenten fordype seg videre og derved kvalifisere seg for masterstudier i matematikkdidaktikk.

Studiet "Matematikk 1, 5.-10. trinn" er delt inn i to emner, hver på 15 studiepoeng: Emne 1: Lærerens undervisningskompetanse i matematikk og Emne 2: Læring i matematikk. Emne 1 blir undervist i høstsemesteret, og emne 2 blir undervist i vårsemesteret. Begge semester blir avsluttet med muntlig eksaminasjon.

Studiet er erfaringsbasert og forskningsbasert. I studiet arbeides det med matematikklæring, i tråd med gjeldende læreplan Kunnskapsløftet 2020, hvor det legges vekt på kreative, engasjerende og utforskende læringsaktiviteter samt meningsfulle matematiske samtaler med og mellom elever. Studentene skal møte digitaliseringens muligheter og reflektere rundt hvordan digitale verktøy kan brukes for å videreutvikle matematikkfaget.  

I emne 1 står lærerens undervisningskompetanse i matematikk sentralt. De matematiske temaene er tall og tallforståelse, algebra og funksjonslære. Studentene skal arbeide med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer, med særlig vekt på elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever. Vurdering for læring i matematikk vektlegges og sees i sammenheng med tilpasset opplæring og forebygging av matematikkvansker. Studentene skal få forståelse av matematikken elevene skal lære, og utvikle kunnskap om sentrale matematiske begrep.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • omfattende kunnskap om og undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på trinn 5-10, knyttet til tall og tallforståelse, algebra og funksjonslære  
 • kunnskap om matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av tallbegrep og tallsystemer  
 • kunnskap om ulike representasjoner og betydningen bruk av og overganger mellom representasjoner kan ha for elevers læring knyttet til tall og tallforståelse, algebra og funksjonslære  
 • kunnskap om interaksjonsmønster, kommunikasjon og språkets rolle for læring av matematikk og ulike syn på læring av matematikk  
 • kunnskap om matematikkfagets innhold på de ulike trinnene i grunnskolen og i videregående skole og kunnskap om overgangene fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående skole, knyttet til tall og tallforståelse, algebra og funksjonslære  
 • kunnskap om bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, og muligheter og begrensninger ved slike læremidler  

 

Ferdigheter  

Studenten kan  

 • bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon  
 • bruke arbeidsmåter som fremmer elevers evne til å oppdage sammenhenger og strukturer med påfølgende generalisering  
 • legge til rette for elevers arbeid med enkel matematisk modellering knyttet til tall, algebra og funksjonslære 
 • kommunisere med elever, lytte til, vurdere, gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes matematiske tenking  
 • tilpasse opplæringen til elevenes ulike behov gjennom valg og bruk av kartleggingsprøver og ulike observasjons- og vurderingsmåter  
 • forebygge og oppdage matematikkvansker og tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typer matematikkvansker  

 

Generell kompetanse  

Studenten  

 • har forståelse for matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med andre fag, kultur, filosofi og samfunnsutvikling  
 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning.  

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emne 1 er samlingsbasert, med tre samlinger. Hver samling er på 2 dager. Samlingene finner sted ved Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen. All kommunikasjon mellom samlingene vil foregå via høgskolens læringsplattform. 

Arbeidet vil veksle mellom forelesninger, studentaktive arbeidsformer, seminar, veiledning, nettdiskusjoner, muntlige framlegg og skriftlig arbeid. Arbeidsformene skal vektlegge muntlighet og visualisering. Arbeidsformen vil avspeile at matematikk har en teoretisk og praktisk dimensjon. De skal være preget av at matematikk sees på som en skapende prosess. Gjennom eksperimenterende og utforskende tilnærminger søker en å stimulere matematisk og didaktisk kreativitet. Studenters egne erfaringer og refleksjoner vil være aktuelle som bidrag på fellessamlingene og på nettet. 

Studentene vil bli kjent med ulike digitale læremidler til bruk i matematikkundervisningen på ungdomstrinnet, og digitale hjelpemidler til bruk i arbeidet med studiet. 

Det forventes at studentene er til stede og deltar aktivt på alle samlingene, er aktive i nettdiskusjoner og bidrar til det faglige miljøet i studiet. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Hver student skal levere inn tre læringsaktiviteter. Læringsaktivitet 1 har tilknytning til studentens egen praksis og vil ha form av et individuelt didaktisk utviklingsarbeid.   

Læringsaktivitetene  skal samlet gjenspeile både matematikkdidaktiske og matematikkfaglige kunnskaper hos studenten. Det stilles også krav til at minst ett av læringsaktivitetene skal knyttes til kunnskapsdeling i eget kollegium. 

Læringsaktivitetene leveres elektronisk via skolens nettbaserte studiestøttesystem og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent obligatorisk læringsaktivitet får studenten 1 (ett) nytt forsøk i inneværende kurs. Nytt forsøk må skje i samme studieår, etter avtale med faglærer og i henhold til gjeldende frister, men senest innen 2 uker før muntlig eksamen. Studenter som ikke får godkjent læringsaktivitet, kan gjennomføre læringsaktivitetene neste studieår og gå opp til ordinær eksamen når alle læringsaktivitetene er godkjent. 

Godkjent læringsaktiviteter er gyldig i de tre påfølgende semestrene etter godkjenningen. 

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter. Denne eksamenen er todelt. Første del tar utgangspunkt i Arbeidskrav 1. I andre del av eksamen trekker studenten et matematikkfaglig tema.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Vurderingen skal omfatte faglig og fagdidaktisk kunnskap, evne til refleksjon og evne til muntlig formidling. 

Hjelpemidler ved eksamen

I den første delen av eksamen kan kandidaten støtte seg på egenproduserte notater, lysbilder og liknende. Ingen hjelpemidler er tillatt i den andre delen av eksamen.  

Mer om hjelpemidler