Hopp til innhald

MAU806N Matematikk 2, emne 1 - Modellering og anvendelser i matematikkfaget

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Matematikk 2 trinn 5-10 er forankret i nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i grunnskolelærerutdanningen, læreplanverket for grunnskoleopplæringen og harmoniseringsdokumentet utarbeidet av ressursgruppen for matematikkfagene i Kompetanse for kvalitet.

Studietilbudet består av to emner à 15 studiepoeng, Matematikk 2, emne 1 og Matematikk 2, emne 2.

 • Matematikk 2, emne 1: Undervisningsperspektiv på matematikkfaget (15 studiepoeng)
 • Matematikk 2, emne 2: Problemløsning og modelleringskompetanse i matematikkfaget (15 studiepoeng)

Studiets mål er å utvide matematikklærernes faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis og relevant forskning.

Dette innebærer videreutvikling av kompetanser som å kunne:

 • analysere elevenes matematiske utvikling
 • være gode matematiske veiledere og samtalepartnere
 • vurdere, velge ut og bruke oppgaver, digitale verktøy og andre ressurser som fremmer alle elevers matematiske kompetanse, kreativitet og positive holdning til matematikk,
 • evaluere og velge hensiktsmessig undervisnings- og kartleggingsmateriell
 • se på matematikk som en skapende prosess og stimulere elevene til å bruke sine kreative evner
 • bruke, og vurdere digitale verktøy og ressurser i undervisningen
 • kommunisere matematisk kunnskap med elever
 • fokusere på matematikk som allmenndannende fag og matematikk i samspell med andre fag

Gjennom matematikkfaget for trinn 5-10 skal studentene utvikle undervisningskunnskap i matematikk. Dette innebærer at de må ha en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Slik kunnskap omfatter, i tillegg til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, også å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at studentene kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever.

I dette emnet fordyper studentene seg i noen av temaene fra Matematikk 1, og fokus er mer konsentrert og forskningsrettet. Temaene er algebra ogfunksjonslære, modellers rolle, sannsynlighetsfordeling og tilpassetopplæring.

Læringsutbytte

Studenten har:

 • kunnskap knytt til algebra, funksjonslære og enkle matematiske modeller og kan relatert denne kunnskapen til det matematikkfaglige innholdet på trinn 5-10
 • kunnskap om matematisk analyse og hvordan denne kunnskapen kan relateres til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
 • kunnskap om interaksjonsmønster, kommunikasjon og språkets rolle for læring av matematikk
 • kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet
 • kunnskap om programmeringsspråk som er aktuelle for 5.-10. trinn i skolen
 • kunnskap om tilpassa opplæring og om flerkultur som ressurs i matematikkfaget
 •  undervisningskunnskap i algebra, funksjonslære og sannsynlighet og kan relatere disse til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10.

Studenten kan:

 • formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 5-10
 • bruke digitale verktøy til illustrasjon, simuleringer og beregninger knyttet til matematiske modeller
 • legge til rette for elevers arbeid med modellering i ulike didaktiske perspektiv.
 • vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpassa opplæring
 • arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker
 • kan analysere og arbeide med læreplanen og kompetansemålene i faget

Generell kompetanse:

Studenten har:

 • initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • deltar og bidra i samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis

Krav til forkunnskaper

Matematikk 1 5-10 eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er et rent nettstudium. Vi bruker læringsplattformen Canvas og videokonferansetjenesten Zoom for kommunikasjon. Studentene får en innføring i Canvas og Zoom etter opptaket.

Undervisnings og arbeidsformene vil være en kombinasjon av synkrone- og asynkrone nettforelesninger, studentaktive arbeidsformer, gruppearbeid, individuelt arbeid, nettdiskusjoner, muntlige presentasjoner og skriftlige arbeid. Det blir brukt digitale verktøy som for eksempel regneark og Geogebra. Det er forventet stor grad av studentaktivitet gjennom hele studiet, og deler av pensum er selvstudium. Læringsaktiviteter vil blant annet være knyttet til utforskende og utøvende studier i egen praksis. 

Studiet er praksisrettet ved at deltakernes yrkespraksis knyttes til studiene og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag for den enkelte. Samtidig vil deltakernes egne erfaringer og refleksjoner være aktuelle som bidrag på fellessamlingene og på nettet. Minst ett av de obligatoriske læringsaktivitetene vil være knyttet til deltakernes yrkespraksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har

 • nettundervisning (synkron eller asynkron) hver uke gjennom semesteret
 • deltaking i kollokviegrupper. Deler av pensum er lagt opp som selvstudium, og det er anbefalt at lærestoffet blir arbeidet med i kollokviegrupper. 
 • tre obligatoriske læringsaktiviteter

Noen av læringsaktiviteter krever utprøving i egen/lånt matematikklasse.

 • Ett av læringsaktiviteten skal utprøve pedagogisk bruk av IKT på egen skole. Denne læringsaktiviteten skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium.
 • Ett av læringsaktivitetene skal være et didaktisk utviklingsarbeid. Studenten skal planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg i egen klasse som er knyttet til kjerneelementene. Denne læringsaktiviteten skal inkludere kunnskapsdeling i eget kollegium. Kandidaten skal diskutere utforming av opplegget og observasjoner fra gjennomføringen med en kollega på egen skole og det blir oppfordret til å legge frem refleksjoner over utviklingsarbeidet i eget kollegium.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen på nett, ca. 20 - 30 minutter.

Ved sensur blir karakterskalaen A-F brukt, der F tilsvarer ikke bestått.