Matematikk 2 | 5.-10 trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Matematikk 2 5.-10. trinn er et 30 studiepoengs kurs for lærere knyttet til undervisning og læring i matematikk rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du utvikle og utvide dine faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis og relevant forskning.

Den praktiske erfaringen du har blir trukket inn i studiet, og det er et mål at du skal tilføre skolen du underviser på oppdatert faglig og didaktisk kompetanse.

Studiet skal utvide matematikklærernes faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis, relevant forskning.

Vi vil arbeide med matematikk i tråd med gjeldende læreplan Kunnskapsløftet 2020, hvor det legges vekt på arbeidsformer som fremmer undring, utforskning, refleksjon og kreativ problemløsning, læringsaktiviteter samt meningsfulle matematiske samtaler med og mellom elever.

Du skal lære om varierte undervisningsformer og planlegging.

Du skal utøve og reflektere omkring sentrale lærerpraksiser som matematiske samtaler, forklaringer og aktiviteter, bruk av læremiddel og verktøy, og du skal videreutvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Fagdidaktiske refleksjoner knyttes til de matematiske temaene algebra og funksjonslære, modellers rolle, sannsynlighet, tilpasset opplæring, problemløsning, bevis og argumentasjoner, geometri, tallære og statistikk.

Nettundervisning

Studiet er både synkront og asynkront. Nettundervisningen foregår på torsdager kl. 14.15–16.00 hver uke. 

Du får tilgang til læringsportalen Canvas før studiestart med mer informasjon.

Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».