Hopp til innhald

TEK801 Tekstilkultur 1

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er et samarbeid mellom HVL og Vestnorsk Kulturakademi.

Det forutsettes at studenter ved studiet gjør seg kjent med innholdet i denne emneplanen. Emneplanen gjelder for Tekstilkultur 1 som tilsvarer 15 stp. Emnet danner grunnlag for Tekstilkultur 2 (15 stp).

Tekstilkultur 1 handler om tekstilfaget i fortid og nåtid. Det tar for seg den teoretiske og den praktiske delen av tekstilfaget, både det tradisjonelle og det samtidsaktuelle, det håndverksmessige og kulturhistoriske, samt referanser til utvalgte samtidsaktuelle kunstuttrykk innenfor tekstil.

I emnet er det fokus på å tilegne seg kunnskap og praktisk erfaring med ulike tradisjonelle håndverksteknikker og å plassere teknikkene både i en kulturhistorisk og en samtidsmessig kontekst.

I dag har håndverksteknikkene innenfor tekstilfeltet fått fornya aktualitet som følge av miljømessige og bærekraftige problemstillinger. Det er et stadig økende forbruk av tekstile materialer. Dette perspektivet vil belyses gjennom teoretisk og praktisk arbeid i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om relevante tekstile teknikker, materialer og verktøy
 • skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om relevante aspekter ved tekstilfaget, og kan sette kunnskapen inn i en kulturhistorisk og samtidsaktuell kontekst
 • skal tilegne grunnleggende kunnskap om tekstile materialer i et miljøperspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • skal tilegne seg grunnleggende erfaring med relevante tekstile teknikker, materialer og verktøy
 • kan anvende skisser og arbeidsprøver for å formidle om eigen prosess
 • kan formidle om relevante aspekt ved tekstilfaget i både kulturhistorisk og samtidsaktuell kontekst

Generell kompetanse

Studenten

 • kan knytte eget skapende arbeid til kulturhistorisk og samtidsaktuelle temaer
 • kan reflektere rundt materialbruk i en miljømessig og global kontekst

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Praktiske workshop 
 • Forelesninger 
 • Praktisk arbeid
 • Ekskursjoner 
 • Faglige samtaler og diskusjoner
 • Veiledning 
 • Skriftlige oppgaver
 • Muntlig presentasjon  

Tekstilkultur 1 er et samlingsbasert emne som er fordelt på fire fysiske samlinger over to dager gjennom ett semester.  Det kan bli mulighet for en digital samling utover de fysiske samlingene. 

Studentene betaler kostnader til læremiddel (formingsmaterialer) i emnet (ca. 1000 kr). Hvis studentene vil arbeide i større format eller bruke andre materialer enn det skolen har på lager, må de dekke dette selv. Kostnader i forbindelse med ekskursjon må studenten dekke selv. 

Det meste av studiearbeidet under samlingene er lagt opp til praktisk arbeid, demonstrasjoner og veiledning og det forutsetter at studentene er fysisk til stede. Det forutsettes at studentene tar aktivt del i læringsaktivitetene. 

Obligatorisk læringsaktivitet

En muntlig presentasjon.

Vurderingsform

Mappevurdering.  En mappe som inneholder praktiske og skriftlige arbeider. 

Bestått/ikke bestått. Dersom man ikke får bestått, kan mappeelementene omarbeides og leveres til ny vurdering. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler