Hopp til innhald

ENBR801 Engelsk 1, emne 1

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Studiet tilbys ikke etter studieåret 23/24.

Engelsk 1 for 1.-7. trinn består av to emner, hvert på 15 studiepoeng:

Engelsk 1 emne 1 og Engelsk 1 emne 2.

Dette er emne 1 i studiet Engelsk 1, 1.-7. trinn som bygger på Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning fastsatt 15. desember 2011 av Kunnskapsdepartementet, Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.- 7. trinn fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. oktober 2018 og LK20 for engelsk.

Det forutsettes at studentene bidrar til utprøving av faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i dette emnet, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/

Engelsk 1 for 1-7 gir en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk og i et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet. Emnet omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og aktivt ordforråd. Hva som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling, er sentrale temaer. Språkets kulturelle forankring er også en del av emnet. I tillegg legges det vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur, også med vekt på forskjeller og likheter mellom engelsk og norsk
 • har kunnskap om levesett og kulturuttrykk i utvalgte engelsktalende områder med vekt på litteratur for barn og unge, samt innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
 • har kunnskap om begynneropplæring i engelsk inkludert grunnleggende ferdigheter
 • har kunnskap om barns språklæring i et andrespråksperspektiv, samt strategier og metoder som fremmer språkutvikling
 • har kjennskap til gjeldende læreplan for engelskfaget i skolen
 • har kjennskap til læremidler og lærebøker som kan brukes i opplæringen på barnetrinnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan snakke og skrive engelsk funksjonelt, tilpasset målgruppen i ulike situasjoner og være en god språkmodell for elevene
 • kan identifisere og forklare elementer i språkets grammatiske struktur og lydsystemet som er viktig for undervisning på dette nivået
 • kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i forhold til gjeldende læreplan for grunnskolen, og kan planlegge og lede elevers læringsarbeid
 • kan identifisere og forklare grunnleggende språklige forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk
 • kan legge til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid
 • kan fremme utvikling av lytting, skriving, lesing og tale og et gradvis større ordforråd for alle elever

Generell kompetanse

Studenten

 • har god kompetanse i engelsk
 • kan formidle relevant fagstoff på engelsk tilpasset målgruppen i ulike situasjoner
 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige utvikling
 • kan identifisere problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan skrive akademisk på begynnernivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet omfatter en rekke teknikker for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digital teknologi. Det blir gitt innføring i skriveteknikker på engelsk, inkludert krav til skriftlig framstilling. Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen.

Studiet er samlingsbasert, men aktiviteter kan også foregå på nett. Canvas og Zoom brukes som kommunikasjonssystem. Her legges det ut leksjoner, arbeidsoppgaver og obligatoriske arbeidskrav. I tillegg vil det være tre samlinger som går over to dager per semester. Samlingene foregår på dagtid i ukedager. All undervisning i faget foregår på engelsk, og øvingsaspektet er helt sentralt i studentenes arbeid med faget. Det som formidles i undervisningen kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått. Deler av pensumet i de enkelte emnene må derfor leses som selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • En oppgave i et gitt språkemne, hvor digitale verktøy blir tatt i bruk.
 • Et essay i litteratur/kulturstudier 

Det vil bli gitt retningslinjer for hver læringsaktivitet. Godkjent/ikke godkjent vil benyttes.

Studenter som ikke består de obligatoriske læringsaktivitetene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per semester.

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Individuell mappe, med en litteratur/didaktisk del og en språk/didaktisk del. Begge vil bli vektet likt.

Egne retningslinjer vil bli gitt. 

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ikke bestått kan det leveres forbedret versjon av mappen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler