Hopp til innhald

PHDH909 Doktorgradsavhandling i Helse, funksjon og deltakelse

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Avhandlingen er et individuelt vitenskapelig arbeid som er uført av kandidaten under veiledning. Avhandlingen kan bestå av sammenstilling av flere mindre arbeider eller en monografi. Dersom avhandlingen består av en samling artikler, bør det normalt være 3-4 arbeider, i tillegg til sammenskriving (kappe). Her redegjøres det for sammenhengen mellom dem og hvordan kandidaten ser på helheten i avhandlingen. I sammendraget plasserer kandidaten forskningsarbeidet sitt inn i en bredere vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk ramme. Kappen består vanligvis av en innledning, teoretisk rammeverk for studien og de arbeidene som inngår, presentasjon av problemstillingene for hver av publikasjonene/ artiklene, presentasjon og diskusjon av design og forskningsmetode, presentasjon av hovedresultater, og en diskusjon av de viktigste kunnskapsbidragene dette arbeidet bidrar med. Nøyaktig antall artikler er avhengig av kvalitet og omfang og skal avklares med veileder. Det forutsettes at minst halvparten av artiklene er publisert eller antatt for publisering i anerkjente fagfellevurderte tidsskrift ved innlevering av avhandlingen.

Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samarbeid med andre forfattere, skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal kandidaten normalt være førsteforfatter på minst halvparten av artiklene. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid.

Læringsutbytte

Ved fullført emne er det forventet at kandidaten gjennom eget forskningsarbeid:

Kunnskap: Kandidaten ...

 • er i kunnskapsfronten innen sitt fagområde og relaterer dette til vitenskapsteoretiske og forskningsetiske problemstillinger med relevans for helsevitenskap
 • kan plassere sitt forskningsområde på individ-, gruppe- og samfunnsnivå og i forhold til kontekstuelle vilkår for helse, funksjon og deltakelse
 • er i stand til å bidra til utvikling av praktisk og teoretisk kunnskap, videreutvikler teorier, metoder og dokumentasjonsformer innenfor sitt forskningsområde

Ferdigheter: Kandidaten ...

 • kan formulere, planlegge og gjennomføre etisk og metodisk forsvarlig forskning og utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan vurdere egne forskningsresultat kritisk i forhold til tidligere forskning
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og bidrar til ny praktisk og teoretisk kunnskap innen sitt forskningsområde

Generell kompetanse: Kandidaten ...

 • kan utøve forskning med faglig integritet og høy etisk standard innenfor de etablerte vitenskapelige normer og tradisjoner i helsevitenskapelig forskning
 • kan formidle og publisere forskningsresultater gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale helsevitenskapelige kanaler, inkludert vitenskapelige workshops, konferanser og tidsskrift
 • kan delta i debatter innenfor sitt fagområde i relevante nasjonale og internasjonale fora
 • kan formidle forskningsresultater til allmenheten muntlig og skriftlig
 • bruker tverrvitenskapelige tilganger for å analysere konkrete utfordringer knyttet til helse, funksjon og deltakelse

Krav til forkunnskaper

Mastergrad med 120 studiepoeng eller tilsvarende i relevante fagområder og masteroppgave på minst 30 ECTS med karakteren B eller bedre.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet med avhandlingen er det viktigste bidraget for at ph.d.-kandidatene får tilegnet seg forskningskompetanse og oppnår forventet læringsutbytte. Arbeidsformene for avhandlingen består i stor grad av selvstendig arbeid og forskningsaktiviteter under veiledning, samt deltakelse i forskergruppe. Arbeidet omfatter planlegging og gjennomføring av egen forskning og behandling av datamateriale, samt utforming av avhandlingen.

Arbeidsformene vil normalt inkludere litteratursøk, vurdering og /eller utvikling av systematiske oversikter, datainnsamling/-produksjon, analyser av egne data eller registerdata, individuell og kollegabasert skriving, og annen vitenskapelig produksjon, deltagelse og presentasjoner på interne og eksterne seminarer og konferanser, annen formidling og eventuelt forskningsopphold ved utenlandsk institusjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Alle ph.d.-kandidatene skal delta aktivt i en forskergruppe, noe som utgjør en sentral læringsarena for kandidatens selvstendige forskningsarbeid. Aktiv deltakelse fra ph.d.-kandidatene vil gi dem erfaring med tverrfaglig forskningssamarbeid, innblikk i forskningsledelse, anledning til å diskutere problemstillinger og design, utfordre etablert kunnskap og praksis, og presentere eget prosjekt. Det tilrettelegges for at ph.d.-kandidatene får mulighet til å etablere og videreutvikle samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Midtveisevaluering

Evaluering er et pedagogisk virkemiddel som bidrar til at kandidaten oppnår læringsutbyttet og til kvalitetssikring av ph.d.-arbeidet. Omtrent midtveis i studiet arrangeres en obligatorisk midtveisevaluering med hver enkelt kandidat. Det oppnevnes et panel som består av to opponenter med relevant ekspertise. Presentasjonen skal inneholde status for avhandlingsarbeidet og gjennomføres på enten engelsk eller skandinavisk og etterfølges av en samtale om prosjektet mellom ph.d.-kandidat og panelet. Midtveisevalueringen er en faglig vurdering der kandidaten og panelet diskuterer fremdrift og kvalitet i ph.d.-arbeidet. Denne evalueringen gir også anledning for en samtale der kandidaten kan ta opp andre forhold som har betydning for fremdriften i eget studium. Kandidaten, hovedveileder og panelet skal diskutere om det er behov for spesiell oppfølging og hvordan slik oppfølging kan gis. Midtveisevalueringen skal i utgangspunktet gjennomføres på engelsk slik at kandidaten får trening i muntlig forskningsformidling til et bredere publikum, og i bruk av vitenskapelig engelsk.

Opplæringsdel (30 studiepoeng) og midtveisevaluering skal være fullført og godkjent før avhandlingen kan leveres til avsluttende vurdering. Obligatoriske emner bør prioriteres tidligst mulig i ph.d.-løpet.

Vurderingsform

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

 • Godkjent vitenskapelig avhandling
 • Godkjent gjennomføring av opplæringsdelen
 • Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
 • Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Prosedyrer for innlevering, oppnevning av bedømmelseskomité, komiteens innstilling og behandling av avhandling, omarbeidelse for bedømmelse, prøveforelesning og disputas samt tildeling av ph.d.-grad beskrives på HVL sine nettsider og reguleres av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved HVL § 12 til 20.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel tillat.

Mer om hjelpemidler