Hopp til innhald

SDG234 Innovasjons-, endringsledelse og bærekraft

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

For English course descripton, choose "English" at the top of the menu bar .

Kursets formål er å utvikle studentenes kunnskaper og ferdigheter som vil sette dem i stand til å bidra aktivt i innovasjons- og endringsprosesser. Kurset har en praktisk tilnærming hvor en tar utgangspunktet i case/praktiske øvelser for å illustrere innovasjon, endring og metoder for innovasjon og endring.

Innhold

 • Innovasjons-, endrings- og omstillingsperspektiv
 • Ledelsesteorier og -strategier
 • Innovasjon i eksisterende virksomheter, verdiskaping og entreprenørskap
 • Innovasjonssystemet/-økosystemet, næringsklynger og verdikjeder
 • Om innovasjonens tidsalder, digitalisering og problemstillinger knyttet til dette
 • Prosjekter som verktøy i innovasjons- og endringsarbeid
 • Organisasjonsutvikling/-læring
 • Motstand mot endring
 • Digital transformasjon
 • Bærekraftig utvikling
 • Samskaping og samarbeidsdrevet innovasjon

Læringsutbytte

Ved fullført kurs i Innovasjons- og endringsledelse skal studenten:

Kunnskaper

 • Kunne beskrive sentrale teorier, modeller og strategier for innovasjon og endring i private virksomheter og innen offentlig sektor.
 • Forstå teori om innovasjon, innovasjonsledelse og innovasjons- og digitaliseringsstrategi
 • Forstå hvordan innovasjon skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet.
 • Forstå utfordringer knyttet til digitalisering og digitaliseringsstrategier
 • Forstå teorier om ledelse av endringsprosesser i ulike kontekster og situasjoner.
 • Forstå effekten av endring på individnivå og metoder for håndtering av dette.

Ferdigheter

 • Analysere organisasjoner ut fra teorier om innovasjon og endring.
 • Planlegge innovasjon og endringsprosesser med forslag til strategi, ledelse og metoder.
 • Anvende relevante verktøy for å kunne ivareta individet i endringsprosesser.

Generell kompetanse

 • Kunne identifisere behov for innovasjon og endring og måter å gjennomføre slike prosesser på.
 • Studenten skal gjennom kurset ha et grunnlag for kritisk refleksjon rundt planlegging og gjennomføring av innovasjons- og endringsprosesser.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Organisasjon I og II eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Gruppebasert hjemmeeksamen over 3 dager med justerende muntlig eksamen. Karakteren på hjemmeeksamen kan etter muntlig eksamen justeres opp eller ned én karakter. Karakter på justerende muntlig eksamen er identisk med sluttkarakter.

Karakteren etter muntlig eksamen kan settes individuelt for det enkelte gruppemedlem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ved muntlig eksamen: ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØAA113 - Innovasjons- og endringsleiing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng