Hopp til innhald

SDG331 Økonomisk og teknologisk historie

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette kurset har to hovedemner: økonomisk historie og teknologihistorie.

Kurset fremhever sammenhengen mellom økonomi og teknologi. Det historiske perspektivet fremmer innsikt i kontinuitet og endring av økonomiens egenskaper og forhold. Kurset har en global tilnærming med særlig fokus på de transnasjonale båndene mellom "Vestlandet", Norge og resten av verden. Det legges spesiell vekt på overgangen fra ett økonomisk regime - dets energisystemer, organisasjonsformer og forretningsmodeller - til et nytt økonomisk regime. Hvilke forutsetninger, innovasjoner, politiske og juridiske rammer en grønn og bærekraftig økonomisk overgang trenger vil strukturere den historiske tilnærmingen.

Den delen som omhandler økonomisk historie vil ta en institusjonell tilnærming, og vise både drivere for institusjonell endring og variasjoner i institusjonelle oppsett. Videre vil denne delen fremheve variasjoner i styring av økonomisk aktivitet i tid og rom, variasjoner i hvordan forretninger organiseres og mellom privat og offentlig styring. Drivere for globalisering, samt av-globalisering, blir særlig vektlagt.

I teknologihistorie vil et flernivå-perspektiv sette scenen for å analysere under hvilke forutsetninger nisjeinnovasjoner og teknologier kan bli en sentral del av samfunnets sosio-tekniske regime. En integrert del vil være å spore tidligere energioverganger fra premoderne systemer til moderne fossildrevne energioverganger for å diskutere hvordan en grønn energiovergang kan lykkes. Videre vil den nåværende robotiseringen og digitaliseringen - ofte kalt "industri 4.0" - settes i historisk perspektiv.

Kurset er en del av "The Norwegian West Coast SDG Educational Initiative" ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap: Bærekraftig økonomi, ledelse og innovasjon (SEMI).

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Bred kunnskap om begreper og teorier om variasjoner i kapitalisme, globalisering, finansialisering, økonomisk vekst og bærekraft.
 • Kunnskap om utfordringene med økonomisk styring i en globalisert økonomi, samt diskusjoner om regulering av finansmarkeder og alternative økonomiske modeller som vektlegger bærekraft.
 • Bred kunnskap om sentrale begreper og teorier om sosial, økonomisk og teknologisk endring, inkludert overgangen til ny energi.
 • Kunnskap om global og norsk teknologihistorie, inkludert sosioteknologiske regimer og hvordan organisere for teknologisk endring.

Ferdigheter:

 • Kunne bruke akademiske begreper og forskningsresultater innen økonomisk historie og teknologihistorie i prosjektarbeid.
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og forskning, og kunne bruke slike funn for å belyse nåværende problemer knyttet til økonomi, teknologi og organisasjoner i økonomiske analyser.
 • Kunne drøfte, diskutere og anvende FNs bærekraftsmål i organisatoriske innstillinger og prosjekter satt i en historisk sammenheng.

Generell kompetanse:

 • Innsikt og forståelse av forretningskonjenkturer, økonomiske kriser og krisers innvirkning på innovasjon og økonomisk vekst.
 • Innsikt i teorier om sirkulær økonomi og grønn økonomisk vekst.
 • Evne til å planlegge og gjennomføre varierte og langvarige prosjekter, både selvstendig og som en del av en gruppe eller et team, og å gjøre det i samsvar med etiske normer og retningslinjer.
 • Evne til å presentere sentrale problemer, teorier og løsninger både muntlig og skriftlig, samt andre passende former for uttrykk.
 • Evne til å drøfte og utveksle synspunkter og erfaringer med både faglige kolleger og legfolk, og dermed bidra til å fremme god praksis.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er to arbeidskrav:

1. Gruppebasert presentasjon av en artikkel eller et kapittel for resten av klassen .

2. Gruppebasert essay

Begge arbeidskravene må være bestått for å avlegge eksamen.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i tre påfølgende semester.

Vurderingsform

Todelt eksamen, med et essay og en femtimers skriftlig skoleeksamen. Skoleeksamen teller 60% av karakteren og essayet teller 40%. Begge deler må være bestått for å få karakter i kurset.

Karakterskala A-F, hvor F er stryk.

Hjelpemidler ved eksamen

Essay: Alle hjelpemidler tillatt

Skoleeksamen: Ingen hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ESB331 - Økonomisk og teknologisk historie - Reduksjon: 7,5 studiepoeng