Hopp til innhald

DAT300 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Mastergradsoppgaven omhandler et åpent problem innen programutvikling. Masteroppgaven skal gi studenten solid kompetanse og ferdigheter i programutvikling og kunnskap om og anvendelse av vitenskapelige arbeidsmåter, og trening i selvstendig arbeid med omfattende og krevende faglige oppgaver. Gjennom masteroppgaven skal studenten tilegne seg kompetanse innen et fagområde i programutvikling, og skrive en monografi over et utvalgt emne eller problem. Oppgaven kan også skrives som en samling separate artikler eller rapporter, basert på arbeidet i masterutdanningsperioden, med en innledende oversikt. Oppgaven har også en praktisk komponent i form av utvikling av (deler av) et datasystem.

Læringsutbytte

En student som har fullført dette emnet skal ha følgende læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert kunnskap om forskning og utvikling i de spesifikke områdene i masteroppgaven
 • har kunnskap om vitenskapsmetoder innen programutvikling, herunder definisjon av forskningsspørsmål, litteraturstudier, evalueringsmetoder, forventet resultat, og artefaktbygging

Ferdigheter

Studenten

 • kan tydelig definere og begrense problemområder
 • kan koble sitt arbeid til relevant forskningslitteratur innen programutvikling
 • kan planlegge og gjennomføre begrensede forsknings- eller utviklingsprosjekter
 • kan identifisere typer og omfang av resultater som er nødvendige for å sikre at påstandene og konklusjonene er vitenskapelig gyldige
 • kan reflektere over og evaluere beslutningene som er tatt og deres konsekvenser for prosjektet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke kunnskap og ferdigheter på nye områder og gjennomføre avanserte programutviklingsprosjekter
 • kan analysere og reflektere kritisk over produkter eller innsamlede data
 • kan arbeide selvstendig i et vitenskapelig prosjekt
 • kan bidra til innovasjon innen programutvikling
 • kan formidle sitt arbeid både muntlig og skriftlig

Krav til forkunnskaper

Generell adgang til masterprogrammet i programutvikling.

Undervisnings- og læringsformer

Selvstendig arbeid i form av en mastergradsoppgave som gjennomføres under veiledning av faglig veileder og dokumenteres med en skriftlig avhandling. Veileder(e) skal gi råd om formulering og avgrensning av emne og problemstilling for oppgaven, litteratur, faglig innhold, arbeidsopplegg og fremdriftsplan. Veileder(e) drøfter utkast med studenten. Dette skal normalt skje ved frammøte, men andre former kan avtales. Veiledningen skjer ved behov og skal fordeles mest mulig jevnt utover masterutdanningsperioden.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten plikter å delta på obligatoriske mastergradsseminar. Mer informasjon om dette gis ved studiestart på masterprogrammet.

Studenten skal levere en prosjektbeskrivelse til veileder og deretter til programstyret innen en gitt frist. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • tittel,
 • bakgrunn og litteraturliste,
 • forskningsspørsmål,
 • forsknings- og arbeidsmetode,
 • evalueringsplan, og
 • forventet resultat

Prosjektbeskrivelsen utarbeides i flere iterasjoner.

Vurderingsform

Masteroppgave med justerende muntlig eksamen i tråd med§15 i Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB.

Karakterskala A-F, F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler