Hopp til innhald

KUN809 3D-modellering, 3D-printing og laserkutting

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studiet retter seg mot pedagoger innen visuelle kunstfag, design og håndverk i skole, barnehage, kulturskole og frivillig kulturliv.

I løpet av studiet lærer du om:

 • Digitale verktøy til 3d-modellering for visualisering, 3d-printing og laserkutting.
 • Fagdidaktiske problemstillinger knyttet til bruk av cad/cam i grunnskolen
 • Muligheter for koblinger mellom tradisjonelle håndverksteknikker, 3d-modellering og 3d-printing.

Gjennom studiet får du anledning til å utvikle deg i arbeid med programvare for modellering og konstruksjon i en kunst- og håndverksfaglig kontekst. Som student får du lære om og erfare kreative og estetiske læreprosesser i arbeid med utforsking av et utvalg skolerelevante verktøy og teknikker. Strategidokumentet Skaperglede, engasjement og utforskertrang vil være sentralt og danne utgangspunkt for fagdidaktisk refleksjon og diskusjon.

Studiet gir pedagoger innen visuell kunst, design og handverk økt kunnskap og bevissthet om egen undervisningspraksis. Det blir lagt til rette for at studentene setter innholdet i studiet inn i en kontekst som er relevant for den enkeltes arbeidsplass (barnehage/skole/kulturskole).

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om et utvalg verktøy for 3d-modellering, 3d-printing og laserkutting.
 • har kunnskap om relevant fagdidaktisk teori og praksis
 • har kunnskap om kreative og estetiske læreprosesser

Ferdigheter 

Studenten

 • kan bruke relevante materialer, teknikker, verktøy og estetiske virkemidler i eget skapende arbeid
 • kan bruke 3d-modellering, 3d-printing og laserkutting som selvstendige verktøy og i kombinasjon med tradisjonelle håndverksteknikker i ulike materialer, blant annet metall.
 • kan bruke 3d-modellering som verktøy i skissearbeid, konseptutvikling og arbeidstegninger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan støtte barns skaperglede, engasjement og utforskertrang i individuelle og kollektive prosesser
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere didaktiske opplegg med barnegruppe

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det blir to samlinger på hver to dager og fem undervisningsøkter på hver ca. 2 timer på nett, i tillegg til individuell veiledning og arbeid mellom samlingene. Det veksles mellom forelesning, studentpresentasjoner, bruk av instruksjonsvideoer og verkstedarbeid på campus.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle obligatoriske læringsaktiviteter være godkjente.

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter skal gjennomføres:

 • To presentasjoner av eget arbeid i idéfase og underveis i prosessen.
 • Deltakelse på samlinger på campus.
 • Innlevering av tre øvingsoppgaver i bruk av ulik programvare til frister som opplyses ved studiestart.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

Mappevurdering.

Mappen består av 3 praktiske arbeider med dokumentasjon av prosess og ett tilhørende refleksjonsnotat.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Ved ikke bestått kan det leveres forbedret versjon av mappen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler