Hopp til innhald

SAM801 Samfunnsutfordringer og livskvalitet – de tre tverrfaglig temaene i LK20

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

De tre tverrfaglige temaene i den norske læreplanen (LK20) tar utgangspunkt i «aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats både hos enkeltmenneske og fellesskapet». Disse samfunnsutfordringene har sammenheng med livskvalitet og fremtidsutsikter, både for enkeltmennesker og for vårt samfunn. En sentral problemstilling i dette emnet er hvordan skolen kan knytte utfordringer og dilemmaer til elevens livsverden, både i deres nærmiljø, så vel som til nasjonale og globale forhold.

Emnet utforsker sammenhengen mellom de tre tverrfaglige temaene i LK20: 1) folkehelse og livsmestring, 2) demokrati og medborgerskap, og 3) bærekraftig utvikling. Gjennom teori og praktiske eksempler ser vi på hvordan skolen kan belyse disse temaene i et helhetlig perspektiv, både gjennom undervisning i hvert enkelt fag og i arbeid på tvers av fag.

Hva er muligheter og hindringer for at opplæringen «skal opna dører mot verda og framtida» - både i lys av de store samfunnsutfordringene generelt, og i lys av de betydelige variasjonene i elevers livsvilkår? Emnet tar opp hvordan kulturelle trender og særtrekk påvirker den enkeltes livskvalitet og livsmot, og også preger fellesskapet i skolen og samfunnet. I dette studiet drøfter vi i hvilken grad livskvalitet er noe som kan læres i skolen, og i så fall, hvordan.

Studiet er bygd opp rundt fire moduler:

 1. Kontekst - «aktuelle samfunnsutfordringer» i læreplanen: Utdyping av bakgrunnen for at «aktuelle samfunnsutfordringer» kom inn overordnet del av læreplanen (LK20), om innholdet i de tre tverrfaglige temaene, og om erfaringer som er gjort i norsk skole med LK20.
 2. Livskvalitet - en begrepsgjennomgang: Ulike faglige perspektiver på hva livskvalitet er, og hva som påvirker livskvalitet livsmot og fremtidsutsikter, både hos den enkelte og i et større fellesskap.
 3. Kollektive livsfortellinger i vår tid: Kulturelle trender og aktuelle utviklingstrekk er med på å forme fortellinger om livet igjen som preger forventinger til livet, til hverandre og til samfunnet som skapes i fellesskap. Hvilke ulike innfallsvinkler bruker vi til å definere problemforståelser og mulige løsninger eller tiltak?
 4. Konkrete eksempler på potensiale i tverrfaglig læring: Det finnes mange ulike eksempler på hvordan profesjonsfellesskapet kan arbeide med livskvalitet og framtidsforventninger i et tverrfaglig og helhetlig perspektiv. Denne modulen gir mulighet til å konkretisere tematikken i studentenes egen arbeidshverdag, enten gjennom et arbeid rettet mot sitt kollegafellesskap eller sin egen elevgruppe.

Studiet har et utviklings- og praksisorientert fokus med vekt på videreutvikling av studentenes kunnskaper, holdninger og handlingskompetanse. Dette forutsetter egenaktivitet på og mellom samlingene, i tillegg til noe samarbeid i grupper mellom samlingene.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om

 • overordnet del av LK20, og særlig delen som gjelder de tverrfaglige temaene
 • aktuelle samfunnsutfordringer, og sammenhengen mellom disse.
 • ulike perspektiv på livskvalitet og framtidsforventninger, både på individ- og samfunnsnivå.
 • hva som kan fremme og hemme livskvalitet og framtidsforventninger i et læringsmiljø, både i og på tvers av ulike fag

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • ha innsikt i og kunne reflektere over samfunnsutfordringer i skolehverdagen i et tverrfaglig og helhetlig perspektiv
 • bidra i profesjonsfellesskapet med bevisstheten rundt hvordan skolen påvirker elevenes livskvalitet og framtidsforventninger
 • planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere et undervisningopplegg og/eller et kollegabasert utviklingsarbeid knyttet til samfunnsutfordringer og livskvalitet.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • bidra til kritisk, konstruktiv refleksjon og nytenking på egen skole om helhetlig tilnærming til livskvalitet, med utgangspunkt i de tre tverrfaglige temaene i LK20.
 • bidra konstruktivt i profesjonsfelleskapet med bevisstgjøring om elevens livskvalitet og framtidsforventninger, i et langsiktig og helhetlig perspektiv
 • bidra til et læringsmiljø hvor det er rom for å ta opp kompleksiteten i aktuelle samfunnsutfordringer på en meningsfull måte, som samtidig tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er organisert med en blanding av digitale og fysiske samlinger. Kurset vil starte i midten av høstsemesteret, og avsluttes med eksamen midt i vårsemesteret. De digitale samlinger gjennomføres fire ganger, og er en gjennomgang av innholdet i hver av de fire modulene. Disse samlingene blir i Zoom, og gjennomføres på kveldstid.

De fysiske samlinger gjennomføres tre ganger på HVL, Bergen, og alle tre samlingene varer en hel dag. De fysiske samlingene vil inneholde varierte læringsaktiviteter, som forelesninger og presentasjoner, samt samarbeidsoppgaver, gruppeframlegg, praktiske øvelser og andre studentaktive læringsaktiviteter. Refleksjon og erfaringsdeling vil stå sentralt i studiet.

Mellom samlingene vil studentene ha læringsaktiviteter de skal gjennomføre individuelt, i grupper eller på eget arbeidssted. Læringsplattformen Canvas vil bli brukt til kommunikasjon mellom faglærere og studenter.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Arbeidskrav I: Gruppepresentasjon om muligheter og utfordringer i skolehverdagen når det gjelder LK20s formuleringer om aktuelle samfunnserfaringer og tverrfaglig temaer.
 • Arbeidskrav II: Individuell skriftlig tekst knyttet til teoretiske perspektiv og egen praksis når det gjelder elevenes livskvalitet og framtidsforventninger.
 • Arbeidskrav III: Gruppearbeid om gjennomføring av et tematisk arbeid om de tverrfaglige tema, enten rettet mot et kollegafellesskap eller mot en elevgruppe. Arbeidet inkluderer tilbakemelding fra medstudent.
 • Arbeidskrav IV: Skriftlig tekst med refleksjoner om muligheter og utfordringer i profesjonsfellesskapet, med utgangspunkt i arbeidskrav III.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatte frister og være godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (én gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

Muntlig eksamen individuelt, ca. 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler