FLKI8102 Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studiet Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole har som overordnet mål å legge til rette for at studentene utvikler solid kunnskap og innsikt i rollen som praksislærer.

Studiet tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om praksisveiledning av lærerstudenter der sentrale praktiske og teoretiske aspekter blir vektlagt.

Det forutsettes at studentene aktivt er involvert i veiledning av praksisstudenter. Veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet.

 • Endring og utfordringer knyttet til rolle som praksislærer i fremtidens barnehage/skole og masterutdanning
 • Kommunikasjon, relasjon og samspill
 • Fag og didaktikk i praksisopplæringen
 • Etiske dilemma og maktforhold
 • Lærende organisasjoner og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap
 • Forskning knyttet til veiledning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om læring og lærerarbeid i undervisning og veiledning
 • har avansert kunnskap om læreryrket som profesjon og praksislærers rolle som lærerutdannere
 • har grundig kunnskap om praksisorientert forskning og utvikling i læreryrket
 • ha inngående kunnskap om veilednings- og innovasjonsprosesser på systemnivå
 • ha kunnskap om teknologi, forskning og innovasjonsprosesser innen veiledning av praksisstudenter
 • har inngående kunnskap om etiske perspektiver i veiledning, læreryrket og i praksisopplæringen

Ferdigheter

Studenten

 • kan tilrettelegge og vise forståelse for praksisveiledning, med grunnlag i lokale og nasjonale planer og retningslinjer
 • kan legge til rette for prosesser som utvikler og styrker egen og andres praksis i yrket
 • kan forstå praksislærers ansvar og rolle i praksisopplæringen på ulike nivå

Generell kompetanse

Studenten

 • kandidaten kan identifisere og reflektere over etiske utfordringer og dilemmaer i rollen som praksislærer og lærer
 • kan analysere og kritisk vurdere veiledningens betydning for å styrke egen og andres profesjonelle utvikling
 • kan kritisk reflektere over veiledning som bidrar til innovasjon av barnehagens/ skolens virksomhet

Krav til forkunnskaper

 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1, 15 sp., eller:
 • Videreutdanning i veiledning rettet mot praksislærere i barnehage og/eller skole, tatt ved HSH, HiSF eller HiB, med oppstart høsten 2010 eller senere.
 • For at annen veilederutdanning skal kunne vurderes enkeltvis, må den være rettet mot veiledning av studenter i barnehage og/eller skole.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium.

Studiet er organisert som delemner der undervisningen består av nettbaserte læringsaktiviteter, samlinger, veiledningsøvelser og arbeid i grupper.

I tillegg kommer nettbasert aktivitet organisert på tvers av barnehager/ skoler, individuelt arbeid, nettmøter og selvstudier. Emnet krever aktiv deltagelse gjennom alle arbeidsformene.

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse gjennom alle læringsaktivitetene i studiet.
 • Det er tre arbeidskrav i studiet. Arbeidskrav 1: Feltarbeid/ Innovasjon på egen arbeidsplass: Planlegge, gjennomføre, analysere/vurdere en avgrenset veiledningprosess på arbeidsplassen / institusjonen. Bruk både digitale og analoge verktøy. Arbeidskrav 2: Med utgangspunkt i arbeidskrav 1 skal der utarbeides en fagtekst med omfang 4000 ord +/- 10 % Arbeidskrav 3: Diskutere, reflektere og analysere videologger i studiegrupper  

Arbeidskravene blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskravene må være godkjent for oppmelding til eksamen.

Vurderingsform

Individuelt prosjekt basert på arbeidskravene i studiet (60%), avsluttende muntlig gruppeeksamen med basis i videopptak/ videologg av praksisveiledning (40%).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler