FLKI8102 Profesjonsretta rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehage og/eller skule, emne 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Studiet Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole har som overordnet mål å legge til rette for at studentene utvikler solid kunnskap og innsikt i rollen som praksislærer.

Studiet tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om praksisveiledning av lærerstudenter der sentrale praktiske og teoretiske aspekter blir vektlagt.

Det forutsettes at studentene aktivt er involvert i veiledning av praksisstudenter. Veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet.

 • Endring og utfordringer knyttet til rolle som praksislærer i fremtidens barnehage/skole og masterutdanning
 • Kommunikasjon, relasjon og samspill
 • Fag og didaktikk i praksisopplæringen
 • Etiske dilemma og maktforhold
 • Lærende organisasjoner og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap
 • Forskning knyttet til veiledning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om læring og lærerarbeid i undervisning og veiledning
 • har avansert kunnskap om læreryrket som profesjon og praksislærers rolle som lærerutdannere
 • har grundig kunnskap om praksisorientert forskning og utvikling i læreryrket
 • ha inngående kunnskap om veilednings- og innovasjonsprosesser på systemnivå
 • ha kunnskap om teknologi, forskning og innovasjonsprosesser innen veiledning av praksisstudenter
 • har inngående kunnskap om etiske perspektiver i veiledning, læreryrket og i praksisopplæringen

Ferdigheter

Studenten

 • kan tilrettelegge og vise forståelse for praksisveiledning, med grunnlag i lokale og nasjonale planer og retningslinjer
 • kan legge til rette for prosesser som utvikler og styrker egen og andres praksis i yrket
 • kan forstå praksislærers ansvar og rolle i praksisopplæringen på ulike nivå

Generell kompetanse

Studenten

 • kandidaten kan identifisere og reflektere over etiske utfordringer og dilemmaer i rollen som praksislærer og lærer
 • kan analysere og kritisk vurdere veiledningens betydning for å styrke egen og andres profesjonelle utvikling
 • kan kritisk reflektere over veiledning som bidrar til innovasjon av barnehagens/ skolens virksomhet

Krav til forkunnskapar

 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1, 15 sp., eller:
 • Videreutdanning i veiledning rettet mot praksislærere i barnehage og/eller skole, tatt ved HSH, HiSF eller HiB, med oppstart høsten 2010 eller senere.
 • For at annen veilederutdanning skal kunne vurderes enkeltvis, må den være rettet mot veiledning av studenter i barnehage og/eller skole.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium.

Studiet er organisert som delemner der undervisningen består av nettbaserte læringsaktiviteter, samlinger, veiledningsøvelser og arbeid i grupper.

I tillegg kommer nettbasert aktivitet organisert på tvers av barnehager/ skoler, individuelt arbeid, nettmøter og selvstudier. Emnet krever aktiv deltagelse gjennom alle arbeidsformene.

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse gjennom alle læringsaktivitetene i studiet.
 • Det er tre arbeidskrav i studiet. Arbeidskrav 1: Feltarbeid/ Innovasjon på egen arbeidsplass: Planlegge, gjennomføre, analysere/vurdere en avgrenset veiledningprosess på arbeidsplassen / institusjonen. Bruk både digitale og analoge verktøy. Arbeidskrav 2: Med utgangspunkt i arbeidskrav 1 skal der utarbeides en fagtekst med omfang 4000 ord +/- 10 % Arbeidskrav 3: Diskutere, reflektere og analysere videologger i studiegrupper  

Arbeidskravene blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskravene må være godkjent for oppmelding til eksamen.

Vurderingsform

Individuelt prosjekt basert på arbeidskravene i studiet (60%), avsluttende muntlig gruppeeksamen med basis i videopptak/ videologg av praksisveiledning (40%).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel