FØS8102 Ledelse, forbedringskultur og LEAN

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i:

 • Ledelse, særlig knyttet til kvalitetsutvikling og forbedringskultur
 • Kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring
 • Lean filosofi, prinsipper, metoder og verktøy
 • Ferdighetstrening i forbedringsledelse iht Lean-filosofi, prinsipper, metoder og verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidatene skal tilegne seg grunnleggende forståelse for og kunnskaper om:

 • LEAN som filosofi, prinsipper, metoder og verktøy og hvordan Lean kan bidra til økt verdiskapning i organisasjoner.
 • Lederrollen og hvordan utvikle kultur for kontinuerlig forbedring. 
 • Kvalitetsledelse og kvalitetsstyring.

Ferdigheter

Kandidatene skal etter fullført emne kunne:

 • beherske og redegjøre for Lean filosofi, prinsipper, grunnleggende metoder og teknikker
 • gjenkjenne, vurdere og belyse problemstillinger og kunne anbefale/anvende relevante verktøy og teknikker for å løse disse
 • planlegge og lede tiltak for forbedring og læring i organisasjoner.

Generell kompetanse

Kandidatene skal etter fullført emne kunne:

 • planlegge og iverksette et forbedringsprosjekt for en organisasjon ved hjelp av LEAN tilnærming
 • delta i og lede forbedringsprosjekter og bidra til utvikling og læring.
 • beherske ulike lederroller i organisasjoner knyttet til forbedringskultur / Lean kultur.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er ønskelig at kandidaten har minst 2 års yrkeserfaring /2 års erfaring fra deltakelse i organisasjoner.

Undervisnings- og læringsformer

Kombinasjon av undervisning øvelser og case.

Studenten arbeider underveis med et eget forbedringsprosjekt.

Kurset består av  4 samlinger (torsdag ettermiddag + fredag ) - hver på 10 timer; totalt 40 timer.

Arbeidskrav

Det kreves minimum 50% deltakelse på samlingene for å få bestått.

Godkjent prosjektskisse etter 1. Samling.

1.utkast før 4.samling.

Vurderingsform

Bokstavkarakter A-F settes på grunnlag av:

Individuell prosjektoppgave (100%).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skriftlige hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • EVØ-ØKB3202 (1) - Ledelse, forbedringskultur og LEAN - Reduksjon: 15 studiepoeng