ING2029 Maskinkonstruksjon I

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Generell dimensjonering mot flyt og utmatting. Sveise- og skrueforbindelser. Aksler, roterende transmisjoner og lagre, smøring, smøremidler og tetninger. Konstruksjonsmetodikk.

Prinsipper for teknisk tegning, riss, snitt og projeksjoner. Linjetyper, målsetting, tittelfelt og stykklister. Teknisk skrift, toleranser, pasninger og overflatefinhet. Symbolbruk og symboler for diverse fagfelt. Bruk av 2D og 3D DAK-programmer.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

 • Studenten kan redegjøre for ulike konstruksjonselementer/ maskindeler som inngår i maskinkonstruksjon;
 • Studenten har grunnleggende kunnskaper om dimensjonering og beregning av spenninger og deformasjoner i slike elementer/konstruksjoner, både med hensyn på flyt og utmatting;
 • Studenten har kunnskaper om prinsipper for maskinteknisk tegning;
 • Studenten har kunnskaper om modellering og tegning av konstruksjonselementer og sammensatte konstruksjoner/systemer ved anvendelse av 3D og 2D tegneprogrammer.

 

- Ferdigheter:

 • Studenten kan dimensjonere, og beregne spenninger og deformasjoner i maskintekniske konstruksjonselementer både ut i fra statisk og dynamisk kraftpåvirkning;
 • Studenten kan modellere og tegne konstruksjonselementer og sammensatte konstruksjoner både i 3D og 2D i henhold til gjeldende standarder;
 • Studenten kan velge ut konstruksjonselementer /komponenter til en sammensatt konstruksjon/et maskinteknisk system som skal ha gitte egenskaper/funksjoner i henhold til en kravspesifikasjon

 

- Generell kompetanse:

 • Studenten har kjennskap til innovasjonsprosesser og pruduktfremtakingsprosessen fra kravspesifikasjon og idegenerering til ferdige arbeidstegninger;
 • Studenten kan arbeide med praktisk prosjektarbeid i gruppe med andre studenter;
 • Studenten kan anvende datamaskiner ved maskinkonstruksjon.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Fysikk, Statikk og fasthetslære.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regne- og tegneøvinger. Konstruksjonsprosjekt.

Arbeidskrav

Ja (spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart).

Vurderingsform

Del 1: Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 60 % på endelig karakter

Del 2: Mappe, teller 40 % på endelig karakter

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig eksamen: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.) + alle trykte og skrevne hjelpemiddel er tillatt (å ta med).

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS143 (1) - Maskinkonstruksjon 1 - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAS109 (1) - Maskindeler - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS107 (1) - Maskinkonstruksjon og tilvirkning - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • MAS101 (1) - 3D-Modellering og elementmetode - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2116 (1) - Fasthetslære og maskinkonstruksjon - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ING2104 (NET) - Teknisk tegning/DAK - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • INGB065 (1) - Tegning/DAK - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • INGB059 (1) - Maskindeler - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2005 (1) - Maskinkonstruksjon og tilvirkning - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2016 (1) - Teknisk tegning og grunnleggende maskinkonstruksjon - Reduksjon: 10 studiepoeng