ING2041 Prosessteknikk I

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Tilstandslikninger, masse- og energibalanser, varmeveksling, kompresjon og ekspansjon, entropi, arbeid fra varme, mekanisk energibalanse, prosessdynamikk, damp/væskelikevekt. Innføring i prosessimuleringsprogrammet HYSYS.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

 • Studenten kan redegjøre for tilstandslikninger for ideelle og reelle gasser.
 • Studenten kan sette opp og løse materialbalanser og energibalanser for prosesser uten og med kjemisk reaksjon.
 • Studenten kan redegjøre for grunnleggende prinsipper for varmeveksling, kompresjon, ekspansjon, damp/væskelikevekt og prosessdynamikk.

- Ferdigheter:

 • Studenten kan bruke tilstandslikninger til å beregne ulike størrelser.
 • Studenten kan sette opp enkle flytskjemaer med ukjente størrelser og finne uavhengige ligninger.
 • Studenten kan beregne arbeid (ideelt og virkelig) for ulike typer prosesser for ideelle gasser og reelle gasser.
 • Studenten kan beregne omdannelse av varme til arbeid.

 

- Kompetanse:

 • Studenten har kjennskap til prosessimuleringsprogrammer.
 • Studenten kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi og miljø, Fysikk, Analyse og lineær algebra, Varme- og strømningslære.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Bruk av HYSYS (prosessimuleringsprogram).

Arbeidskrav

Ja (spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart).

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer, teller 100 % på endelig karakter.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) blir utdelt under eksamen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS221 (1) - Masse- og energibalanser - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • PR046 (5) - Masse- og energilikevekter - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • PR046 (1) - Masse- og energilikevekter - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • INGB015 (1) - Masse- og energilikevekter - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ING3001 (1) - Prosessteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2012 (1) - Grunnleggende prosessteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING2030 (1) - Prosessteknikk I - Reduksjon: 10 studiepoeng