Hopp til innhald

KON001 Konfliktforståelse og konflikthåndtering

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Kursets første del fokuserer på konfliktforståelse og konfliktanalyse, primært på arbeidsplasser, men også i det private. Konflikter kan skape store utfordringer og være ødeleggende, men de kan også være utgangspunkt for innovasjon og ny innsikt. I følge konfliktteori er det selve håndteringen som er avgjørende for om konflikter får positive eller negative konsekvenser. En god forståelse av årsaker til konflikter og hvordan de utvikler seg er således nyttig for å kunne hindre konflikter fra å bli destruktive og å bidra til at de fører til personlig og organisatorisk vekst.

Andre del fokuserer på konfliktløsning. Rosenberg sin teori og modell for konfliktløsning blir presentert, og studentene vil øve på å anvende denne i andre samling

Det vil være to samlinger av tre dager. Samlingene vil være bygget opp på følgende måte:

Fredag: 4 timer (fra kl 16-20), lørdag: 8 timer (fra kl 09-17), søndag: 5 timer (fra kl 09-14).

Samling 1: Konfliktforståelse og konfliktanalyse. Introduksjon til forhandlinger.

Samling 2: Konflikthåndtering. Etiske dilemma.

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet ha tilegnet seg:

Kunnskaper

• om konflikters bestanddeler, oppbygging og utvikling og konfliktdynamikk.

• om hvordan konflikter kan påvirke individer, relasjoner og organisasjoner.

• om teoretiske modeller for å håndtere og å bidra til å løse konflikter.

Ferdigheter til å kunne:

• analysere og forholde seg til en konfliktsituasjon.

• foreslå konstruktive måter å håndtere konflikten på.

Generell kompetanse

• Kunne gjennomføre en hel konflikthåndteringsprosess; fra forberedelse, til analyse, til implementering av forslag for konfliktløsnings og til oppsummering.

• Være oppmerksom på etiske utfordringer i konfliktsituasjoner.

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning kombinert med gruppearbeid. Studentene skriver gruppebaserte oppgaver mellom samlingene der de analyserer beskrivelser av konfliktsituasjoner.

Formålet er å trene på å anvende teori for å forstå de konkrete hendelsene som er beskrevet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Innleveringer mellom samlingene

Vurderingsform

En semesteroppgave og en 3 timer hjemme-eksamen

Bokstavkarakter settes på grunnlag av semesteroppgave og hjemme-eksamen.

Semesteroppgaven teller 60%. Hjemme-eksamen teller 40%.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige hjelpemidler og enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler